Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ZIP ZIP İHALESİ Cumhuriyet Mah.Uğur M...

ZIP ZIP İHALESİ Cumhuriyet Mah.Uğur Mumcu Cad.No:1/3

KİRA ŞARTNAMESİ

 
I- GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1 - Kiraya verilecek taşınmazın;

İli                                               : İzmir

İlçesi                                         : Dikili

Yüzölçümü                              : 250,00m2

Adresi                                      : Cumhuriyet Mah.Uğur Mumcu Cad.No:1/3

Muammen Bedel                     : 25.000,00-TL

Geçici Teminat                       : 7.500,00-TL

 İhale Tarih                             : 17.06.2019

 İhale Saati                              : 14:00

 

MADDE 2- Yukarıda belirtilen tarih ve saatte niteliği diğer özellikleri belirtilen zıp zıp ve oyun parkı alanı DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından 17.06.2019 Tarihinde Belediye Başkanlık odasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. İhaleye katılan olmaz ise ihale 4 gün sonra aynı saat ve yerde aynı şartname ile yeniden yapılacaktır.

 MADDE 3- İhale DİKİLİ BELEDİYE ENCÜMENİ huzurunda, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden AÇIK  TEKLİF usulü ile yapılacaktır.

 MADDE 4- Kira süresi 22.06.2019 – 30.09.2019 tarihleri arası olup, kira bedeli sözleşme başlangıç tarihinde tahsil edilecektir

 MADDE 5- Taşınmazın tahmin edilen bedeli 22.06.2019 – 30.09.2019 tarihleri arası 25.000,00.-TL – ve geçici teminat miktarı 7.500,00.-TL  ’dir.

 MADDE 6- . Kesin teminat Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırılır. Kesin teminat ihale bedelinin % 6 sıdır.

MADDE 7- Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

MADDE 8-Sözleşmenin yapımı ve yürürlüğü için yapılacak bilcümle masraflar Türkiye’de taamülen kiracıya ait olan diğer vergi, resim ve harçlar doğrudan doğruya KİRACI’ya aittir. Akdin imzalanmasından sonra çıkacak kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde getirilecek ve münhasıran kiralayana ait olmayan mükellefiyetler de KİRACI’ya ait olacaktır.  Toplam sözleşme bedeli üzerinden binde 9,48 oranında sözleşme damga vergisi Belediye veznesine ihaleyi alan müstecir tarafından ödenir. Müstecir Oda Kaydı, Vergi Kaydı, Açılış Ruhsatı gibi Resmi Kurumlardan alınacak olan belge ve izinleri almakla mesuldür.

 MADDE 9- a- 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

      b- Daha önce Belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

               Bu yasaklara uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

MADDE 10- İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

MADDE 11- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

MADDE 12- İhaleye katılabilmek için;

 * 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz olmak, anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak

A- Kişi İse;

 * Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası 0700006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge,

*  Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname,

 * Kanuni tebligat adresi/ ikametgah adresini belgelemek,

 * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 * Belediye ve Vergi Dairesi borcu yoktur belgesi,

* İstekli tarafından imzalanmış şartname,  sunması şarttır.

B-Tüzel Kişi İse;

* Geçici teminatı yatırmak, Dikili Halk Bankası 0700006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırıldığına ilişkin belge.

* Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil kayıt Sureti Belgesi” (2019 Yılı Vizeli)

* Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi

* İmza Sirküleri ( 2019 yılı onaylı )

* Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname

* Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi,

* İstekli tarafından imzalanmış şartname,

sunması şarttır.

 MADDE 13- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları Belediye Başkanınca, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanınca karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

Belediye Başkanınca onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci veya 76 ncı maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş gün içinde müşteri; kesin teminatı Dikili Halk Bankası Şubesi 0700006 Dikili Belediyesi “İhale Teminat Hesabına” yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, sözleşmenin notere tescili gereken hâllerde notere tescil ettirmek ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

İdare de aynı süre içerisinde taşınmazı müşteriye mahallinde düzenlenecek tutanakla şartnamede belirtilen sınır ve niteliğe göre teslim eder. Tutanakta, taşınmaz bina ise müştemilatı, değilse üzerindeki muhdesat ve dikili şeyler değerleri itibariyle gösterilir, teslim tutanağı ilgili memur ve kiracı tarafından imzalanır.

Kira sözleşmesinin süresi, mahallinde yapılan yer teslimi tarihinde başlar.

 MADDE 14- Kiraya verilen alan içerisinde; yemek pişirmek, yatmak, alkollü içecek içmek ve satmak, yüksek sesle müzik yayını yapmak, elektrikli ev eşyası kullanmak, tehlike arz eden yanıcı harlayıcı ve patlayıcı malzemeler bulundurmak, İçecek ve yiyecek maddesi satmak yasaktır. Söz konusu alan ÇOCUK OYUN ALANI(ZIP ZIP) amaçlı kullanılacaktır. Kiracı yerini genişletemez, değiştiremez, amacı dışında kullanamaz.

 MADDE 15- Kiracı, idarenin izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez, binanın genel görünüm ve ahengine uygun biçimde boya, badana gibi onarımını yapamaz ve amacı dışında kullanamaz.

MADDE 16- Taşınmaza Belediyemizce ya da kamu idarelerince ihtiyaç duyulması veya taşınmazın satışı hâlinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Belediyeden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye edecektir.

MADDE 17- Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralananı amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işletme ruhsatının her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hâllerinde kira sözleşmesi, 2886 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın idarece feshedilerek, kesin teminatı gelir kaydedilir ve tazminat olarak cari yıl kira bedeli tahsil edilir.

 MADDE 18- Kira sözleşmesi sona erdiğinde kiraya verilen yer, kiracı tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmadan taşınmazı kiraya veren idare yetkililerine bir tutanakla teslim edilir.

MADDE 19- Kira süresi sona erdiği halde kiraya verilen yer kiracı tarafından idareye teslim edilmediği takdirde tahliye edilene kadar kira bedelinin 2 katı oranında ecrimisil tahakkuk ettirilecektir.Tahsilat işlemi de 6183 sayılı kanuna göre gerçekleştirilecektir.

Aksi halde Dikili Belediyesi 5393 sayılı yasanın 15. Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullnarak (2886 sayılı yasanın 75. Maddesi) belirlenecek kira bedelini ecrimisil olarak tahakkuk ve tahsil edecek ve mülkün tahliyesi için idari yollara başlayacaktır.(3091 sayılı kamu mülklerine tecavüz önlenmesi)

 MADDE 20- Kiracı kira süresinin bitiminde derhâl, sözleşmenin feshi hâlinde ise, tebligatı müteakip onbeş gün içinde taşınmazı tahliye etmek zorundadır. Kiracının kiralananı rızaen tahliye etmemesi hâlinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75 inci maddesine göre kiracı tahliye edilir.

 MADDE 21- Bu şartnamede yer alan, kiraya veren idarece belirlenen ve kira sözleşmesine konulan kurallara kiracı tarafından riayet edilmediği takdirde, bu şartnamenin 15 inci maddesine göre işlem yapılır.

 MADDE 22- Bu şartname, belirlenecek özel şartlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

 MADDE 23- Bu şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 24- İhtilafların çözüm yeri DİKİLİ icra daireleri ve mahkemeleridir.

MADDE 25- İhale şartnamesi 20,00.- TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

MADDE 26-Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur.

 

 

F.Yasemin DELEN

   Emlak İstimlak Müdürü

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 “Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Müşterinin (Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin)

 

Adı, Soyadı         :………………..                              Adı Soyadı:………………………..

Tebligat Adresi :…………………….                        Tebligat Adresi : ………………….

 

 

İmza Tarihi                 :………………….                            İmza Tarihi: ……………………….

İmzası                :………………….                            İmzası : ……………………………

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum