Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 21 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 13 AĞUSTOS 2020 Perşembe

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 
 
 
 

 

 

S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ   NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ
1 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 140 6 433,65 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 10:00 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 138 2 424,48 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 10:15 ARSA
3 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 138 3 372,5 115.000 TL TAM 3.450 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 10:30 ARSA
4 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 138 5 420,2 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 10:45 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 137 2 400,72 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 11:00 ARSA
6 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 137 1 399,98 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 11:15 ARSA
7 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 123 2 405,92 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 11:30 ARSA
8 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 123 3 414 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 11:45 ARSA
9 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 123 6 437 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 12:00 ARSA
10 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 122 2 428,39 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 12:15 ARSA
11 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 142 1 394,07 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 12:30 ARSA
12 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 142 2 423,83 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 13:30 ARSA
13 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 142 3 405,15 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 13:45 ARSA
14 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 142 4 448,17 135.000 TL TAM 4.050 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 14:00 ARSA
15 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 142 6 405,15 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 14:15 ARSA
16 İZMİR DİKİLİ SALİMBEY 216 12 8.899,00 232.000 TL TAM 6.960 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 14:30 TARLA
17 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   219 27.900,00 1.000.000 TL TAM 30.000 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 14:45 TARLA
18 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 579 1 1.217,00 2.000.000 TL TAM 60.000 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 15:00 ARSA
19 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 482 2 309 250.000 TL TAM 7.500 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 15:15 ARSA
20 İZMİR DİKİLİ KIROBA   211 19.950,00 600.000 TL TAM 18.000 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 15:30 TARLA
21 İZMİR DİKİLİ SALİHLER   663 47,5 50.000 TL TAM 1.500 TL 200 TL AÇIK 13.08.2020 15:45 KARGİR EV
                             
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun    
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
                             
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                      
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                     
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                  
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
                             
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                      
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                       
  d-) Kanuni tebligat adresi                      
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
4-Uzunburun Mahallesi 122 ada 06.03.2007 tarih İl İdare Kararı ile onaylı imar planında; serbest nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50) 138     
ada 2,3,5 parsel . 137 ada 1,2 parsel, 123 ada 2,3,6 parsel, 142 ada 1,2,3,4,6 parseller ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50)  alanında kalmaktadır.  
Salimbey Mahallesi 1/25.00 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar planında tarım alanı olarak planlı alanda   
kalmaktadır.                          
Demirtaş Mahallesi 219 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı olarak planlı alanda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve   
Orman Müdürlüğü görüşü alınması gerekmektedir.                    
İsmetpaşa Mahallesi 579 ada 1 parsel 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında günübirlik tesis alanında (Yükseklik 4,50m tek kat emsal 0,08) kalmaktadır.  
İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 2 parsel ayrık nizam 2 kat konut (yapılaşma koşulu: yönetmelik(0,40) alanında kalmaktadır        
Kıroba Mahallesi 211 parsel Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planında , plan dışı alanda 3. Derece arkeolojik sit sınırları   
içerisinde kalmakta olup, her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. 
Taşınmazın içerisinde tahmini 350 adet zeytin ağacı bulunmaktadır.  
Salihler Mahallesi 663 parsel 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nazım imar planında düşük yoğunluklu mevcut   
konut alanı taks:0,30 – kaks:0,60 2 kat olarak planlı alanda kalmaktadır.                
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.         
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.              
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.      
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.      
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 20.08.2020 tarih, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.          
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,        
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                    
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez      
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum