Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZ (ZEYTİNLİK) SATIŞ İHALESİ...

TAŞINMAZ (ZEYTİNLİK) SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 3 adet zeytinlik satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 25 TEMMUZ 2019 Perşembe

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 

 

DİKİLİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ NEBİLER   17 3.900.00 80.000 TL TAM 2.400 TL 100 TL AÇIK 25.07.2019 14:40 ZEYTİNLİK
2 İZMİR DİKİLİ NEBİLER   341 30.050.00 270.000 TL TAM 8.100 TL 100 TL AÇIK 25.07.2019 14:50 ZEYTİNLİK
3 İZMİR DİKİLİ NEBİLER   14 17.150.00 250.000 TL TAM 7.500 TL 100 TL AÇIK 25.07.2019 15:00 ZEYTİNLİK
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.          
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                    
                             
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                             
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.         
Şartname   100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.          
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte       
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.      
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.      
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.        
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10. İlçemiz Nebiler Mahallesi 14-17-20-341  parsel zeytinlik vasıflı  taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığımca 1/25.000 ölçekli Nazım İmar       
Planında “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı “ olarak planlı alanda kalmakta olup, alt ölçekli planları bulunmamaktadır. Nebiler 14 parsel üzerinde “10 adet 
zeytin ağacı Ramazan oğlu Muzaffer İnal tarafından dikildi.” Şerhi bulunmaktadır. Nebiler 17 parsel üzerinde “On beş ağaç zeytinin Mustafa oğlu Sefa Eşit ve sekiz 
ağaç zeytinin Üzeyir oğlu Hasbi Ezginin tarafından dikildi.” Şerhi bulunmaktadır. Nebiler 341 parsel üzerinde “ Bu parsel içinde 22 adet zeytin ağacı Hasbi Ezgin’e 
aittir.”  Şerhi bulunmaktadır.                        
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,        
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                    
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez      
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
İlan Olunur.                          

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum