Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Hasan Hüseyin ELMA

Tarımsal Hizmetler Müdürü

e-mail : tarimsalhizmetler@izmir-dikili.bel.tr

Tel : 0 (232) 671 40 20

Dahili No: 2500

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Alanları

1) Dikili halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal faaliyetlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı bilgilendirme toplantılarını organize etmek (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi Koruma, Üretici Birlikleri, Tarım kooperatifleri, S.T.K.’lar, Muhtarlar ve Kahve Toplantıları)

2) Bitkisel üretim yöntemlerinden organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, ilçemizdeki üreticilerin organik tarım ve iyi tarım sertifikası almalarına olanak sağlamak, destek vermek

3) Tarımsal üretim ve hayvancılığın orjininin korunması için;

a) Dikili İlçesi sınırlarında Organik Pazar ve üretici pazarlarının kurulmasına destek vermek

b) Tarımsal ürün ve tarla denetimlerinin yapılmasını gerçekleştirmek

c) Tarımsal ürün çeşitliliğini artırma yönünde çalışmalar yapmak

d) Dikili’ye has zeytin, bamya, çilek, dut, günebakan, mısır ve incir vb. ürünlerin işlenmesini, yan ürünlerinin geliştirilmesini ve yeni pazar olanakları sağlanmasına dönük çalışmalar yapar, destek olur

e) Hayvancılık, süt ve süt mamullerinin çeşitlendirilmesine, geliştirilmesine ve yeni pazar olanakları sağlanmasına yardımcı olur.

f) Üreticilerin birlik ve/veya kooperatif bünyesinde toplanmalarına öncülük etmek, destek olmak

g) Tarımsal üreticilerin ilgili bakanlıklar ve onların Dikili ilçemizde temsilcisi olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Şefliği nezdinde haklarının korunması, temsil edilmesi, ilgili kurumlar tarafından sunulacak teşvikler ve hibelerle üreticilerin buluşturulması, bilgilendirilmesi ve yararlanmasını sağlayacağı çalışmalar yapmak

4) İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalarla;

a) Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak

b) Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek

c) Kırsal kalkınma modelleri oluşturarak sahip olunan yerel değerlerin korunması esasına göre hareket eder. İlçemizde konuya uygun envanter çalışması yapıp, projeye uygulanabilir olması için çalışmalar yapar.

5) İlçemizdeki tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve verimliliğinin arttırılması için gerekli faaliyetleri yürütmek;

a) Hayvancılığın desteklenmesi amacı ile yem bitkileri ekim alanlarının arttırılmasını sağlamak

b) Belediye arazileri üzerinde hayvan otlatma olanağı bulunan yerlerden yoksa belediye arazilerinde biten otlardan biçme yoluyla hayvanlarına besleme yapacak kişilere bu yerlerden yararlanmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak

c) Yerli hayvan ırklarını ıslah ederek hayvansal ürünlerde verim ve kalite artışını sağlamak. Bu işlem sırasında ırk özelliklerini bozmamaya özen gösterilecektir.

d) Hayvan hastalıklarına ve zararlarına karşı mücadelede üreticiye destek olunacaktır.

6) Bitki hastalıkları ve zararlarına karşı mücadele

a) Bölgemizdeki bitkisel ürünlerin kalite ve verimliliğini artırıcı çalışmalar yürütmek, mevcut çalışmalara destek olmak

b) Kompost gübresi üretmek ve/veya üretimini desteklemek

7) İlçemizde yaşam kalitesinin artırılması amacı ile alternatif ürün yetiştiriciliği ve çiftçi eğitimlerini yapmak, desteklemek

8) Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak

9) Yerel ürün tohum mirasımızın devam ettirilmesi korunması amaçlı çalışmalar yapar;

a) “Tohum Merkezi” oluşturarak, bünyesinde yerel tohum yetiştirir, üretimini yaptığı çeşitler ile ilgili tohumluk faaliyetlerini yürütür. Elde edilen tohumların saklanmasını sağlar ve ilçe sınırlarını aşarak ülke genelinde paylaşılıp çoğaltılmasını, bununla ilgili faaliyetlere katılmayı hedefler. Koşullara göre önce Dikili tohumu, artarak ülkede yerel tohum ve dünya ölçeğinde yerli tohumların saklanacağı merkezin kurulmasını hedeflemektedir.

b) “Dikili Yerel Tohum Ağı” kapsamında ilçe genelinde uygun coğrafi bölgelere göre üretim planlar ve tohumluk yetiştirilmesi için girişimlerde bulunur. Bu faaliyet kapsamında yerel üreticilerin tespitini yapar. Seçilen tohum üreticilerinin gerekli eğitimi almalarını sağlar.

c) Tohum merkezinde fide/fidan üretimini yapar.

d) Okul tarlaları oluşturur.

10) Toprak, bitki, su ve gıda analizleri yaptırır. Toprak etüdü ve her türlü toprak analizleri, sınıflandırmaları ve toprak harita raporları yapmak, yaptırmak ve toprak analizlerinin yapımı için gerekli çalışmaları yürütmek.

11-) Tarımsal üretimle ilgili uygunluk denetimini yapar. Üretimin verimliliğini arttırma çalışmalarını destekler.

12) Konusu ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak.

13) Birim arşivinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, tasnifi takibi ve dosyalanmasının yapılarak muhafazasını sağlamak.

a-) Evrak kayıt işlemlerini yapmak,

b-) Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yürütmek,

c-) Stratejik planı, performans planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

d-) Gerçekleştirme görevini yürütmek,

e-) Satın alma ve muayene kabul işlemlerini yürütmek,

f-) Üreticinin (Tarım ve Hayvan Üreticileri) kayıtlarını tutarak mesleki ilişkilerin kontrolünün sağlanmasını yapmak,

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu;

a-) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak,

b-) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

c-) Uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

ç-) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

d-) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans programını hazırlamak,

e-) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,

f-) Müdürlüğünce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek, onaylamak ve sonuçlandırmak,

g-) Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,

ğ) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmaları yaparak, hedefler gerçekleştirmek,

h-) Müdürlüğünde yapılan istatiksel çalışmaları takip etmek,

ı-)  Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Birimlerin Görev Yetki ve Sorumluluğu;

            Müdürlük dâhilindeki tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek zorundadır.

a-) Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet vb. hiçbir ayrımcılığı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak,

b-) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve saklamakla görevli evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek, devir işlemini sonuçlandırmadan görevinden ayrılmamak,

 c-) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak,

ğ-) Müdür veya şefin kontrolünde, müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve müdürün, başkan yardımcısının onayına sunar,

h-) Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini kaydını ve takibini yapar,

ı-) Tarım teknik servisiyle ortaklaşa kurulan ‘’Tohum Merkezi’’nde saklanarak tohumların korunması, üreticilere dağıtımı aşamalarında ortak sorumluluğu taşır ve gerekli kayıtların tutulması, korunması işini yapar,

i-) Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını sağlar,

j-) Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) bağlı olarak gelen ve giden evrakların kayıt, havale ve arşiv işlemleri, Başkanlık Makamından gelen evrak müdür tarafından personele havale edilir. Personele havale edilen evrakların gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

k-) Vatandaştan gelen dilekçelerin tarayıcıdan geçirilmesini sağlayarak ilgili yerlere EBYS’den gönderilmesini sağlar.

l-) Müdürlüğe gönderilen her türlü fiziki evrakların standart dosya planına uygun olarak etiketlenmesini sağlar,

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum