Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

KURU GIDA, BAKLİYAT, BAHARAT, BİTKİSEL YAĞ VE ZEYTİN YAĞ ALIM İŞİ

KURU GIDA, BAKLİYAT, BAHARAT, BİTKİSEL YAĞ VE ZEYTİN YAĞ ALIM İŞİ

DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

KURU GIDA, BAKLİYAT, BAHARAT, BİTKİSEL YAĞ VE ZEYTİN YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/327730
1-İdarenin
a) Adresi : Gazipaşa Mah. 57/1 Sk. No:33 Dikili/İZMİR DİKİLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 05336857453 -
c) Elektronik Posta Adresi : tuncay0256@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
KURU GIDA, BAKLİYAT, BAHARAT, BİTKİSEL YAĞ VE ZEYTİN YAĞ ALINMASI - 51 KALEM İhale dosyasında oluşturulan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında bulunan esaslar dikkate alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamenin 4. Maddesi 1. bendinde belirtilen koşullar doğrultusunda "İdare ihtiyacı olan MALZEMELERİN cinsini ve miktarını telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla malın teslimi istenen tarihten en geç 1 gün önce yüklenici firmaya bildirmek suretiyle peyderpey alacaktır. Sipariş edilen mal, istenen günde mesai saatleri (08:30-17:00) içerisinde eksiksiz olarak Belediye Sosyal Tesislerinin bulunduğu alandaki İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün deposuna yüklenici firma elemanları tarafından teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GAZİPAŞA MAH. 57/1 SK. NO:33 DİKİLİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DİKİLİ/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamenin 6. maddesi;

İstekliler, ürünlere ait teklif ettikleri markaları Teknik Şartname' nin Ek-1 çizelgesine göre doldurup, kaşeleyerek imzalayacaktır. Bu belge teklifle birlikte verilecektir.
İstekliler teklif edecekleri ürünlerin numunelerini ihale gününden en geç 1 gün öncesine kadar İdareye teslim edilecektir. İdarece numuneler incelenerek numune onay belgesi hazırlanacak ve Firmalar teklif zarflarında numune onay formlarını bulunduracaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİPAŞA MAH. 57/1 SK. NO:33 DİKİLİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DİKİLİ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı