Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Duyurusudur

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Duyurusudur

S.No İli İlçesi Mahallesi Ada Parsel Arsa M2 Muhammen Bedel Hisse Nispeti Geçici Teminat Şartname Bedeli İhale Türü İhale Saati İhale Tarihi  
1 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 2 956,00 970.000,00TL TAM 29.100,00TL 100,00TL AÇIK 14:30 06.09.2018  
2 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 577 3 1.380,00 1.300.000,00TL TAM 39.000,00TL 100,00TL AÇIK 14:45 06.09.2018  
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 368 28 4.234,06 221.582,47TL TAM 6.647,47TL 100,00TL AÇIK 15:00 06.09.2018  
4 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ   1849 988,00 128.440,00TL TAM 15.000,00TL 100,00TL AÇIK 15:15 06.09.2018  

 

1-) Yukarıda niteliği, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarih-saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi :2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif(arttırma) usulü ile Belediye Kültürevi'nde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV'den müstesnadır.

4-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

     A-Gerçek Kişilerden;

           a-)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

           b-)Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

           c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

           d-)Kanuni Tebligat Adresi/İkametgah Adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

           e-)Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

           f-)Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

           g-)İhale Döküman Bedeli Makbuzu

     B-Tüzel Kişilerden;

           a-)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

           b-)Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

           c-)Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

           d-)Kanuni Tebligat Adresi/İkametgah Adresi belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

           e-)İmza Sürküsü (Noterden)

           f-)Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

           g-)Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

           h-)İhale Döküman Bedeli Makbuzu

           ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.(Tescil Belgesi)

5-) Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır. Şartname 100,00TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edilecektir.

6-) İhaleye katılabilmek için: 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak. Geçici teminatı yatırmak şarttır.

7-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir. Süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8-) İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9-) İstekliler şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.

10-) İlçemiz Çandarlı Mahallesi 557 ada 2 ve 3 parseller TTA olarak planlı alanda kalıp, askeri yasak bölge içerisinde bulunmaktadır. 557 ada 3 parsel üzerinde halı saha. 577 ada 2 parsel üzerinde yapı bulunmaktadır. Çandarlı plan notlarında Tercihli Turizm Alanlarında konaklama tesisi yapıldığı takdirde E=0,90 - h=15,50 metredir. Bu alanlarda yatak başına 10m2 hesabı ile günübirlik kullanım alanı bırakılacaktır. Apart Otel ve Pansiyon türü uygulama yapılabilir. Kullanımlar toplumun yararlanmasına açık olarak düzenlenecektir. Bu alana gelecek konut taleplerinde Taks 0.15 - Kaks 0.30 olmak koşulu ile uygulama yapılabilir. Minimum ifraz 2500m2 olacaktır. Alt yapı girişimci tarafından karşılanacak daha sonra ruhsat verilecektir. İsmetpaşa 368 ada 28 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmakta olup, sit sınırları içinde kalan bölgelere yönelik plan çalışması Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca sürdürülmektedir. Bademli 1849 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 2.derece doğal sit sınırları içerisinde, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanı ve 2.derece doğal sit olarak planlı alanda kalmaktadır.

11-) İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12-) Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alını bunu belediyeden isteyemez.

13-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum