Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Seray BOZKAYA

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Vekili

e-mail : iklim@izmir-dikili.bel.tr

Tel : 0 (232) 671 40 20

Dahili No : 3006

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

(1)- İlgili Kanun ve yönetmeliklerin, mevzuatların verdiği yetkiler çerçevesinde; Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Valilik talimatları doğrultusunda Dikili Belediyesi’nin sınırları içerisinde sağlıklı bir yaşam, temiz bir çevre oluşturulabilmesi için görev yapar.

(2)- Kanunlar çerçevesinde fiziksel, kimyasal, biyolojik ve çevre yönünden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakları kirleten kişi, kurum ve kuruluşları yerinde inceleme ve değerlendirme yaparak gerekli işlemleri yürütür.

(3)- Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik koşullara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirleyerek, kurulacak tesis/işletmelere yönelik görüş bildirir. Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirir, uygular.

(4)- Çevre koruma ve kontrol ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda, kanuni mevzuata uygun olarak verilen görevleri yerine getirmek üzere gerekli iş ve işlemleri yürütür.

(5)- Çevreye ve İklim Değişikliğine ilişkin duyarlılık ve farkındalık yaratmak ve çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak amacı ile gerekli eğitim faaliyetlerini izler, destekler, yönlendirir ve tanıtımını yapar. Çevre sorunlarına çözüm amaçlı kamuoyu araştırmaları, toplantılar düzenler.

(6)- Çevre ve İklim Değişikliği konusunda Belediye içinde diğer müdürlüklerle ve görev verilen-görev edinen kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, gönüllülerle işbirliği ve koordinasyon sağlar.

(7)- İş yerlerinin ruhsatlandırma aşamasında insan sağlığına zarar veren ve çevre kirliliği yaratan durumunun olup olmadığının yerinde analizini yaparak görüş verir.

(8)- Eğlence yerlerinde uygulanan çevresel gürültü şikayetlerinin önlenmesi ve çevresel gürültünün kontrol altına alınması için yetkili kurumlar ile yazışmaları yönetir.

(9)- Müdürlük çalışmalarına ilişkin faaliyet raporları hazırlanmasına katkı sağlar.

(10)- Çalışmalarında gerekli olan araç gereç ve ekipman tedarikini sağlar, ihtiyaç olduğunda mal ve hizmet satın alır.

(11)- Çevre ve İklim Değişikliği ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında vatandaşların ve çeşitli kuruluşların gerek doğrudan gerekse de iletişim merkezine gelen dilek ve şikayetleri ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapar, talep ve şikayetleri değerlendirip, yazışmaları yürütür.

(12)- Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapar, Başkana, Encümen’e, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular.

(13)- Mer’i mevzuat öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

(14)- Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlar.

(15)- CİMER, Belediye Whatsapp hattı, EBYS üzerinden ve şifai gelen şikayet, talepleri değerlendirir, çözümler üretir ve geri dönüş sağlar.

(16)- Atık piller, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağların toplattırılması ile ilgili çalışmaları yürütür ve gerekli beyan işlemlerini yapar.

(17)- Plajların mavi bayrak almaya hak kazanabilmesi için gerekli kriterler doğrultusunda plaj hazırlıklarını ve sonrasında da denetlemelerini yapar.

(18)- Atıkların kaynağında düzgün toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda gelişen yeni şartları yakalamak, yeni bir sistem ihtiyacını karşılamak için, Nereye Atayım Platformu ve Belediyemiz arasında ‘Nereye Atayım?’ projesini yürütür.

(19)- Kaçak balık avcılığına yönelik şikayetleri değerlendirir ve ilgili kurumlara iletir.

(20)- Mahalli sulak alan, anıt ağaçlar gibi koruma altına alınması gereken yerler ile ilgili gerekli araştırmaları yapar, Kurumlar ile yazışmaları yönetir.

(21)- Çevre ve İklim değişikliği bilincinin geliştirilmesi yönünde eğitimler ve atık toplama kampanyaları düzenler. Koordinasyonu sağlar.

(22)- Çevreye ilişkin özel günlerde (05-12 Haziran Çevre Haftası gibi..) Belediye adına ilgili kurumlarla işbirliği yaparak katılım sağlar.

(23)- Deniz Kirliliğine yönelik şikayetlere istinaden şikayet konusu yerlere giderek, kaynakları tespit etmeye çalışır ve yetki devri bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yapar.

(24)- Hava Kirliliğine yönelik şikayetlere istinaden ev, apartman, işletmeler.. v.b. şikayet konusu yerlere gider, tespitler yapılarak yetki devri bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli yazışmaları yapar ve koordinasyonu sağlar.

(25)- Dere Temizliği, kanalizasyon yapımı, şebeke suyu hattı yenilenmesi talep ve şikayetlerine istinaden; yapılan tespitler ve sorunların çözümüne yönelik öneriler ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonu sağlar.

(26)- Çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile sıfır atık çalışmalarını yürütür.

(27)- Atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve sahadaki konteynerlerin içerisinde atıkların biriktirilmesini sağlar, sahada denetimini yapar ve beyan işlemlerini yürütür.

(28)- İklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarını değerlendirerek, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ na katkı sağlar, ulusal ve uluslararası anlaşmalar ile değişen mevzuatın gerektirdiği planlar, uygulamalar ve faaliyetleri de hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yürütür.

(29)- Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın alma işlemlerini yürütür gerektiğinde ihale hazırlar.

(30)- Müdürlüğün bütçesini oluşturur.

(31)- Yıllık faaliyet raporlarını hazırlar.

(32)-  Müdürlüğün arşiv işlemlerini yürütür.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

(1)- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü, Belediye Başkanının ve/veya yetki verdiği Başkan yardımcısının gözetimi ve denetimi altında mer’i mevzuat gereği müdürlüğün sevk ve idaresinin organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin dahili düzenlemelerin yapılması, Müdürlüğün yönetimi ve personelin bu yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur.      

(2)- Yürürlükteki yasal mevzuatın ve ilgili yönetmeliklerin verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında, Müdürlük hizmetlerinin ve belediyelere verilen görevlerin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlar.

(3)- Müdür; Harcama Yetkilisi, Disiplin Amiri ve Birinci Sicil Amirliği görevini yürütür.

(4)- Müdür; görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(5)- Müdürlüğün yıllık faaliyet planı Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanır.

(6)- Görev alanı içinde bulunan faaliyet için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar, bu doğrultuda çalışmalar düzenler ve personeli denetler.

(7)- Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat hesaplarına göre düzenler,  bağlı birimlerin günlük,  haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık çalışma programını ve bütçesini yapar, Başkanlığın onayına sunar, Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin eder, birim sorumluları ile değerlendirerek, Belediye Başkanına rapor eder.

(8)- Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla gelen evrakları ve dilekçeleri kayda girerek, evrakların müdürlük içi birimlere ve personellere havalesini yapar.

(9)-Müdür, Müdürlük personelinin devam /devamsızlığından sorumludur. Personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenler, açıklamalı bir şekilde belirtir, personelin bu belirtilen görevleri yerine getirmesinin kontrolünü sağlar ve personeli çalışma içinde bulundurur.

(10)-  Personelin gizli sicillerini düzenler, her türlü özlük ve sosyal haklarını izler, bağlı birimlerin Rasyonel ve verimli çalışması yönünde gerekli önlemleri alır, Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurarak koordinasyonunu sağlar.

(11)- Müdürlükçe yapılan çalışmalara ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar düzenler, çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapar, personellerle ilgili izin hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri alır.

(12)- Çalışma verimini artırmak için kanunları, idari ve genel yargı kanallarını ve bunlarla ilgili kanunları takip eder, personellerinde bilinçlenmesini sağlar.

(13)- Belediye Başkanı’nın gerekli gördüğü durumlarda Belediye Meclisi toplantılarına katılır.

İklim Değişikliği Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

(1)- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı İklim Değişikliği Birimi; ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü talimatlarını yerine getirir. Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular.

(2)- İklim değişikliği ve çevre sorunları ve politikaları konularında inceleme, araştırma yapmak, veri toplamak ve oluşturmak, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ile sonuçların sürdürülebilirliğini sağlar.

(3)- Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Dikili olarak yerel düzeyde katkı sağlamak amacıyla Uluslararası anlaşmalara uygun enerji ve sera gazı salım azaltım hedefleri belirlenerek “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı” hazırlanması çalışmalarını yürütür.

(4)- Belediyenin farklı müdürlüklerine ve yan kuruluşlarına hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı” doğrultusunda azaltım ve uyum konularında somut adımlar atılmasını sağlar, mevcut eylemlerin geliştirilmesini sağlar, yeni eylemler geliştirir.

(5)- “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ve İklim Uyum Planı’na belediye dışındaki diğer paydaşların (sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör, vb.) aktif katılımı konusunda katkı sağlar.

(6)- Toplumun farkındalığının ve bilincinin artması için iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, iklim değişikliği ile mücadele yolları ve iklim değişikliğinin yaşantılarına etkisi, konularında toplumun her kesimine yönelik eğitim, atölye, kampanya, yarışma, proje vb. çalışmalar yürütmek,

(7)- Hava kirliliğinin nedenleri, etkileri, kirliliğin azaltılması, Dikili’de hava kalitesi yönetimi konularında toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütür.

(8)- Yerelde iklim değişikliği ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlar ve hazırlatır.

(9)- İklim değişikliği ve Yenilenebilir Enerji konularında yapılan çalışmaların görünürlüğünü artırmak ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirilmek ve farkındalıklar yaratmak amacıyla çeşitli sosyal medya mecraları aracılığı ile yayımını sağlayacak çalışmalar yapar, tanıtımını sağlar.

(10)- Belediyenin enerji giderlerini takip ederek, tüketim fazlalığı olan birimlerde etüt ve proje çalışmaları yürüterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

(11)- Belediyenin enerji alanında diğer kurumlara olan sorumluluklarının yerine getirmesini sağlar.

(12)- Belediye bünyesinde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklı cihaz, sistem ve araçlarının çalışması konusunda sürekliliği sağlar.

Sıfır Atık Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

(1)- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bağlı Sıfır Atık Birimi; ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni Kararları, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü talimatlarını yerine getirir. Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular.

(2)- İlçe sınırlarımız içerisinde, haneler, işletmeler ve kamu hizmetlerinde sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, kurumun stratejik ve yönetimsel süreçlerine dahil edilerek takip edilmesini sağlamakla yetkili ve sorumludur.

(3)- Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla her türlü atığın sıfır atık yönetim hiyerarşisine uygun olarak önlenmesi, azaltımı, atık oluşumunun önlenemediği durumda yeniden kullanımı geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapar veya yaptırır.

(4)- Yönetmelikte kriterleri belirtilen Sıfır Atık Belgesini almak ve bu kriterlerin sürdürülebilirliğini sağlamakla sorumludur.

(5)- Sıfır Atık Bilgi Sistemi ile ilgili tüm iş, işlemleri yürütür ve Entegre Çevre Bilgi Sistemine veri girişlerini yapar.

(6)- Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların toplanmasına yönelik alt yapıyı geliştirip yaygınlaştırır.

(7) Atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması ve yeniden kullanımı, kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşümü konularında broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar, sosyal projeler düzenleyerek halkın sıfır atık konusundaki duyarlılığını ve katılımını arttırır.

(8)- Görev alanıyla ilgili sempozyum, seminer, panel, fuar vs. platformlarda Belediyeyi temsil eder.

(9)- Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması için konut, site, hastane, eğitim kurumu, işyeri, AVM, kamu binaları vb. yerlerde hedef kitleye yönelik seminer, konferans, çalıştay vb. bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirir.

(10)- Geri dönüşümü ya da geri kazanımı mümkün olmayan atıkların nihai bertaraf işlemlerini sağlar.

(11) İlçemizdeki site yönetimlerinden gelen talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletir, sonuçlandırma sürecini takip eder.

(12) Site Yönetimlerine, halka, Kurumlara ve Kuruluşlara Belediyeye ait faaliyet, etkinlik, projeler ile ilgili duyuruları yapar.

(13) İlçemizdeki okul aile birlikleriyle, sivil toplum kuruluşları ile belediye arasındaki koordinasyonu sağlamak ile sorumludur.

FAYDALI LİNKLER

Sms bilgisi için Numaranızı Kaydedin...

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum