Bize Ulaşın

  0 (232) 671 40 20

GİZLİLİK POLİTİKASI

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Dikili Belediyesi’nin ("Belediye") kullanıcıların isteğine bağlı olarak web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği prensipler bu Gizlilik Politikası’nda düzenlenmektedir.

 

1. Web Sitemiz Üzerinden Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz?

 

Belediyemiz web sitesi üzerinde, kullanıcıların web sitesine erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak kullanıcının; kimlik bilgisini, işlem güvenliği bilgisini, IP bilgisini, iletişim bilgisini, talep/şikâyet yönetimi bilgisini, finansal bilgisini, görsel/işitsel kayıtlara ilişkin bilgisini, kullanıcı bilgisini, olay yönetim bilgisini, kullanıcı işlem bilgisini web sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir.

 

Kullanıcı, kendi isteği doğrultusunda Belediyemiz ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

 

2. Web Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgilendirme

 

Belediyemiz tarafından, kullanıcıların web sitesindeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmakta olup; işbu çerezlere ilişkin Belediye politikamıza internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

3. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Kullanılma Amacı

 

Belediyemiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, gerek mevzuat gerekse Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak;

 

 • Belediye ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) belediyemiz ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • Kurumsal web sitemiz üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal web sitemiz ve e-belediye üzerinden işlem yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınması,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Belediyemiz ve belediyeye bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
 • Hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmenin yapılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve belediye ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlenmektedir.

 

Belediyemiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri kullanıcının ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

 

4. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilerin Paylaşımı

Belediyemiz, web sitesi üzerinden elde ettiği kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri web sitesi kapsamında kullanıcıya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, web sitesi üzerinden fatura ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile bankalara, kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla yurt içindeki tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içindeki veyahut yurt dışındaki kuruluşlara aktarabilecektir.

5. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

 

Kullanıcı, Belediyemize başvurarak kendisiyle ilgili:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Kullanıcı, yukarıda sıralanan haklarına yönelik başvurularını, www.izmir-dikili.bel.tr internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak iletebilecektir. Anılı taleplere ilişkin Belediyemizin gerekçeli yanıtı, yazılı veya dijital ortamdan kullanıcıya iletilecektir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esas olup; işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

 

Kullanıcı, Belediyemize kendisi tarafından sağlanmış olan, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Belediyemizin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

6. Web Sitemizde Üzerinden Elde Ettiğimiz Kişisel Verilere İlişkin Saklama Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Belediyemiz ve Belediyemize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, Belediyemizin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde ise belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, devlet arşiv hizmetleri mevzuatı ve her halükârda kanuni süreler, Belediyemiz uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürenin sona ermesi halinde ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7. Belediyemizin Veri Güvenliğine İlişkin Almış Olduğu Önlemler

 

Belediyemiz, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Belediyemizce alınan teknik ve idari tedbirlere ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir, veri güvenliği tedbirlerine Belediyemizin kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Web sitesi üzerinde başka uygulamalara link verilmesi halinde, Belediyemiz uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamakta olup; kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 

8. Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

 

Web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Belediyemiz, Gizlilik Politikası hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, kullanıcıya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

İnternet Adresi      :  www.izmir-dikili.bel.tr

Telefon Numarası :  (0232) 671 40 20          

E-Posta Adresi        :  baskanlik@izmir-dikili.bel.tr

KEP Adresi                :  dikilibelediyesi@hs01.kep.tr
Adres                          :  Cumhuriyet Mahallesi 313 Sokak No:22 Dikili / İzmir

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum