Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ

DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ET VE ET ÜRÜNLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/397659
1-İdarenin
a) Adresi : Gazipaşa Mah. 57/1 Sk. No:33 Dikili/İZMİR DİKİLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 05336857453 -
c) Elektronik Posta Adresi : tuncay0256@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
ET VE ET ÜRÜNLERİ ALINMASI - 8 KALEM İhale dosyasında oluşturulan Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısında bulunan esaslar dikkate alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : MADDE 4: MALIN SİPARİŞİ, TESLİMATI, MUAYENE İŞLEMLERİ VE KABUL KOŞULLARI; 1- İdare ihtiyacı olan MALZEMELERİN cinsini ve miktarını telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla malın teslimi istenen tarihten en geç 1 gün önce yüklenici firmaya bildirmek suretiyle peyderpey alacaktır. Sipariş edilen mal, istenen günde mesai saatleri (08:30-17:00) içerisinde eksiksiz olarak Belediye Sosyal Tesislerinin bulunduğu alandaki İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün deposuna yüklenici firma elemanları tarafından teslim edilecektir. 2- İdarenin görevlendirmiş olduğu “Mal Kabul Komisyonu” tarafından teslim anında fiziki muayene, ambalaj ve etiket muayenesi ile muayene sırasında teslim edilmesi istenen belgelerin kontrolü yapılacaktır. Muayene sonucunda uygun bulunmadığı tutanakla da tespit edilen parti mal iade edilecektir. 3- Aşağıdaki olumsuzlukların meydana gelmesi ve bunların tutanakla da tespit edilmesi neticesinde yükleniciye sözleşme bedelinin %1’i kadar cezai işlem uygulanacaktır. Ancak aşağıdaki durumlar Yüklenici tarafından 3 defa tekrar edilirse, idare sözleşmeyi tek taraflı fesheder ve yüklenicinin teminatını gelir kaydeder. ? İdarenin gösterdiği noktalara yapılacak teslimatlar da malın istenen gün ve saatte teslim edilmemesi durumunda, ? Kabul Komisyonunun yaptığı ön muayenede şartnameye uygun olmayan özelliklerde mal teslimi yapılması halinde, ? İdareye bilgi vermeden yüklenici vermeyi taahhüt ettiği ve ihale komisyonuna belgelerini sunduğu malın ve/veya markanın dışında bir ürün teslim etmesi durumunda, ? Sipariş verilen miktara uygun olmayan (az veya çok) miktarlarda mal teslimi olduğunda, Sipariş edilen malın hiç teslim edilmemesi durumunda, Not: İdarenin yıl içerisinde resmi adresinde değişiklik olması halinde firmaya önceden bilgilendirme yapılma koşulu ile ürünlerin yeni adrese gönderilmesi istenecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : GAZİPAŞA MAH. 57/1 SK. NO:33 DİKİLİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DİKİLİ/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 10.08.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ - İŞLETME KAYIT BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİPAŞA MAH. 57/1 SK. NO:33 DİKİLİ BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ DİKİLİ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum