Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün İlanıdır

S.No İl İlçe Mahalle Ada Parsel

Arsa

M2

Muhammen

Bedel

Hisse

Nispeti

Geçici

Teminat

Şartname

Bedeli

İhale

Türü

İhale

Saati

İhale 

Tarihi

1 İzmir Dikili Çandarlı 577 3 1.380,00 1.620.015,00TL TAM 48.600,45TL 100,00TL AÇIK 14:00 20.07.2017
2 İzmir Dikili Çandarlı 577 2 956,00 1.135.250,00TL TAM 34.057,50TL 100,00TL AÇIK 14:15 20.07.2017
3 İzmir Dikili İsmetpaşa 579 1 1.217,00 1.049.662,50TL TAM 31.489,88TL 100,00TL AÇIK 14:30 20.07.2017
4 İzmir Dikili Merdivenli 139 2 135,11 35.127,24TL TAM 1.053,82TL 100,00TL AÇIK 14:45 20.07.2017

1-) Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

4-) İhaleye katılacaklardan istenene belgeler.

A-Gerçek Kişilerden;

   a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici Teminat Beledi Makbuzu

   c-) Nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (nüfus müdürlüğünden)

   e-) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

   f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

   g-) İhale döküman bedeli makbuzu

B- Tüzel Kişilerden

   a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici teminat bedeli makbuzu

   c-) Nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/ikametgah adresi belgesi(Nüfus müdürlüğünden)

   e-) İmza sirküsü (noterden)

   f-) Vekaleten katılıyor ise 2017 yılında onaylı vekaletname (noterden)

   g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak olan borcu yoktur belgesi

   h-) İhale döküman bedeli makbuzu

   ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

5- Geçici teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır.

Şartname 100TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

7- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8- İhale için talipli gelmediği takdirde ihale tarihinden 7 gün sonra aynı saat ve yerde,  aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9- İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12- Encümen komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Askı İniş Tarihi : 03.07.2017

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum