Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Duyurusudur

S.No İl İlçe Mahallesi Ada Parsel Tarla M2

Muhammen

Bedel

Hisse

Nispeti

Geçici

Teminat

Şartname

Bedel

İhale

Türü

İhale

Saati

İhale 

Tarihi

 
1 İzmir Dikili Merdivenli 110 31 44.775,89 216.416,50TL TAM 6.492,50TL 100,00TL AÇIK 14:00 18.01.2018  

1-) Yukarıda niteliği tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale tarih, saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma)usulü ile Belediye Binası Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

2-) Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

3-) İhaleye katılacaklardan istenene belgeler.

A-Gerçek Kişilerden;

   a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici Teminat Beledi Makbuzu

   c-) Nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi (nüfus müdürlüğünden)

   e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

   f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

   g-) İhale döküman bedeli makbuzu

B- Tüzel Kişilerden

   a-) Taşınmaz mal satış şartnamesi(şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   b-) Geçici teminat bedeli makbuzu

   c-) Nüfus cüzdanı sureti (nüfus müdürlüğünden)

   d-) Kanuni tebligat adresi/ikametgah adresi belgesi(Nüfus müdürlüğünden)

   e-) İmza sirküsü (noterden)

   f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (noterden)

   g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak olan borcu yoktur belgesi

   h-) İhale döküman bedeli makbuzu

   ı-) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

4-) Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Plan Şemasında "Tarım Alanı"olarak planlı alanda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelikGıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüile D.S.İ. Bölge Müdürlüğü görüşlerinin alınması gerekmektedir.

5-)Geçici teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi 'İhale Teminat Hesabına' yatırılacaktır.

Şartname 100TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

6- İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı atırmak şarttır.

7- İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

8- İhale için talipli gelmediği takdirde 25.01.2018tarih, aynı saat ve yerde,  aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

9- İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.

10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

11- Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.

12- Encümen Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum