Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİKİLİ BELEDİYESİ      
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI      
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ   NİTELİK    
   
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ    
1 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 1 414,03 125.000 TAM 3.750 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:00 ARSA    
2 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 2 400,42 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:10 ARSA    
3 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 3 408,97 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:20 ARSA    
4 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 4 419,2 125.000 TAM 3.750 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:30 ARSA    
5 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 5 407,11 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:40 ARSA    
6 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 6 403,88 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 10:50 ARSA    
7 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 7 447,36 130.000 TAM 3.900 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:00 ARSA    
8 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 8 413,58 125.000 TAM 3.750 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:10 ARSA    
9 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 9 374,09 115.000 TAM 3.450 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:20 ARSA    
10 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 10 434,04 130.000 TAM 3.900 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:30 ARSA    
11 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 145 11 438,66 130.000 TAM 3.900 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:40 ARSA    
12 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 1 441,67 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 11:50 ARSA    
13 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 2 429,31 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 12:00 ARSA    
14 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 3 471,08 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 12:10 ARSA    
15 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 4 472,37 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 12:20 ARSA    
16 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 5 454,11 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 12:30 ARSA    
17 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 130 6 457,77 150.000 TAM 4.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 13:30 ARSA    
18 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 2 400,05 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 13:40 ARSA    
19 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 3 400,05 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 13:50 ARSA    
20 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 4 401,16 120.000 TAM 3.600 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:00 ARSA    
21 İZMİR DİKİLİ İSLAMLAR 110 2 468,92 131.000 TAM 3.930 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:10 ARSA    
22 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 128 2 97,97 50.000 TAM 1.500 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:20 ARSA    
23 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 144 7 2.070 70.000 TAM 2.100 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:30 TARLA    
24 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 143 1 9.982,74 990.000 TAM 29.700 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:40 FISTIK ÇAMLIĞI    
25 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 145 8 300,05 170.000 TAM 5.100 200 TL AÇIK 3.09.2020 14:50 ARSA    
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen  taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun    
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.      
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                    
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
A-Gerçek Kişilerden;                             
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                        
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (e-devlet)                         
  d-) Kanuni tebligat adresi (muhtarlık-e-devlet)                      
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)                  
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                  
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                        
B-Tüzel Kişilerden;                            
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                        
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                           
  d-) Kanuni tebligat adresi                          
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                           
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)                  
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                  
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                        
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan         
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)          
4-Uzunburun Mahallesi 145 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 130 ada 1-2-3-4-5-6 parseller, 128 ada 2-3-4 parseller 06.03.2007 tarih İl     
İdare Kararı ile onaylı imar planında; ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50)  alanında kalmaktadır.            
Bahçeli Mahallesi 144 ada 7 parsel 07.03.2017 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi nazım imar 
planında “Tarım Alanı ve Sulama Alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır. Her türlü yapılaşma öncesi D.S.İ. ve İl Tarım Hayvancılık Müdürlüğü görüşü alınması 
gerekmektedir.                            
Merdivenli Mahallesi 128 ada 2 parsel 1/25.000 ölçekli nazım imar planında “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında” kalmakta olup, (2 kat), (Taks:0.30-
Kaks:0,60 Yençok 7,50) alt ölçekli planlar yapılıncaya kadar maksimum yapı inşaat alanı 500m² yi geçemez.          
İslamlar Mahallesi 110 ada 2 parsel ; 06.11.1998 yılında onaylanan İslamlar Köyü Gelişme Alanı imar planında Konut Alanında kalmakta olup, Taks:0,20-
Kaks:0,40 yapılaşma koşullarına sahiptir.                        
Merdivenli Mahallesi 145 ada 8 parsel Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında (Taks:0,30-Kaks:0,60), 143 ada 1 parsel Düşük Yoğunluklu Konut Gelişme 
Alanında kalmaktadır.                            
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.           
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.                
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.      
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.      
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.            
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.                
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,        
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                      
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez      
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                           
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                    
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI         

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum