Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ ...

DİKİLİ BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

DİKİLİ BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ
1 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 144 1 408,19 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 10:00
2 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 144 2 408,44 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 10:15
3 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 144 3 408,69 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 10:30
4 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 144 4 408,65 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 10:45
5 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 144 5 408,47 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 11:00
6 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 146 1 416,74 150.000 TL TAM 4.500 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 11:15
7 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 146 3 410,92 145.000 TL TAM 4.350 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 11:30
8 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 146 4 401,68 145.000 TL TAM 4.350 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 11:45
9 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 146 5 403,94 145.000 TL TAM 4.350 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 12:00
10 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 146 6 404,26 150.000 TL TAM 4.500 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 12:15
11 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 148 7 485,44 150.000 TL TAM 4.500 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 12:30
12 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 1 400,05 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 13:30
13 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 2 400,05 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 13:45
14 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 3 400,05 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 14:00
15 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 4 401,16 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 14:15
16 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 5 406,11 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 14:30
17 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 128 6 401,64 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 14:45
18 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 129 1 394,79 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 15:00
19 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 129 2 420,44 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 15:15
20 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 129 3 424,32 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 15:30
21 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 129 4 421,24 120.000 TL TAM 3.600 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 15:45
22 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 129 5 424,17 125.000 TL TAM 3.750 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 16:00
28 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 139 2 426,88 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 16:15
24 İZMİR DİKİLİ UZUNBURUN 139 3 410,26 130.000 TL TAM 3.900 TL 200 TL AÇIK 2.07.2020 16:30
                           
                           
                           
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinnde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)   İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                           
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                     
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi                
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                           
B-Tüzel Kişilerden;                      
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)  
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti                     
  d-) Kanuni tebligat adresi                    
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                     
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)            
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi            
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan   
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)      
4-Uzunburun Mahallesi 128 ada 1-2-3-4-5-6 , 129 ada 1-2-3-4-5 , 144 ada 1-2-3-4-5 , 139 ada 2-3 , 146 ada 1-3-4-5-6 , 148 ada 7 parsel   
06.03.2007 tarih  İdare Kararı ile onaylı imar planında; ayrık nizam 2 kat konut (taks:0,25-kaks:0,50) alanında kalmaktadır.     
5-Geçici teminat bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.       
Şartname 200 TL. karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.            
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte 
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.  
8- İhale için talipli gelmediği taktirde 09.07.2020 tarih, aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır.        
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,    
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
11-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez  
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
12- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
İlan Olunur.             DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı