Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTELİF GIDA VE BAKLİYAT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/218681
1-İdarenin
a) Adresi : salimbey mh. 15. sok DİKİLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2326714020 - 2326712036
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
MUHTELİF GIDA VE BAKLİYAT ALINMASI - 77 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DİKİLİ BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
c) Teslim tarihi : İdare ihtiyacı olan MALZEMELERİN cinsini ve miktarını telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla malın teslimi istenen tarihten en geç 3 gün önce yüklenici firmaya bildirmek suretiyle peyderpey alacaktır. Sipariş edilen mal, istenen günde mesai saatleri (08:30-17:30) içerisinde eksiksiz olarak Belediye Sosyal Tesislerinin bulunduğu alandaki İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün deposuna yüklenici firma elemanları tarafından teslim edilecektir. TAŞIMA VE BOŞALTMA İŞLERİ FİRMA ELEMANLARINCA YAPILACAKTIR. FİRMA TAŞIMA İÇİN ELEMAN GETİRMEDİĞİ TAKDİRDE MAL BİRİMİMİZ ELEMANLARINCA TAŞINMAYACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH. 313 SK. NO:22 DİKİLİ/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

FİRMADAN  İSTENECEK  BELGELER;

A-İsteklilerin İhalede Teklif Mektubu ile birlikte vermesi gereken belgeler:

         1-TÜM ÜRÜNLER İÇİN);Üretici firmaya ait Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı' ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi teklif mektubu ile birlikte ibraz edilir:

                   *İşletme Kayıt Belgesi

         2-MAKARNA, KURU FASULYE, KURU İÇ BÖRÜLCE, MERCİMEK, BULGUR, NOHUT, SALÇA DOMATES, SALÇA BİBER, TOZ ŞEKER, KÜP ŞEKER, SARGILI KÜP ŞEKER, TARHANA, AŞURELİK BUĞDAY, KONSERVE BEZELYE, DONDURULMUŞ GARNİTÜR, KONSERVE MISIR, İRMİK, NAR EKŞİSİ, ÜZÜM PEKMEZİ, TAHİN, TAHİN HELVASI, SİRKE, LİMON SUYU, TUZ, KARABİBER, PUL BİBER, KİMYON,  KEKİK, KURU NANE, SUMAK, KÖRİ, ZENCEFİL, DEFNE YAPRAĞI, TOZ TARÇIN, KUŞ ÜZÜMÜ,ÇAM FISTIĞI, KURU ÜZÜM, KUŞ LOKUMU, HURMA, NİŞASTA, GALETA UNU, MARGARİN, AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞ,  KAHVE TOZU, KAHVE KREMASI, TÜRK KAHVESİ, ADAÇAYI, IHLAMUR, KUŞBURNU, YEŞİLÇAY  İÇİN; Ürünün üretildiği firmaya ait Türk Standartlarından alınmış  TS’ ye uygunluk belgesi de teklifle birlikte verilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 


 İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, olması yeterlidir.
 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

 

         MAKARNA, KURU FASULYE, KURU İÇ BÖRÜLCE, MERCİMEK, BULGUR, NOHUT, SALÇA DOMATES, SALÇA BİBER, TOZ ŞEKER, KÜP ŞEKER, SARGILI KÜP ŞEKER, TARHANA, AŞURELİK BUĞDAY, KONSERVE BEZELYE, DONDURULMUŞ GARNİTÜR, KONSERVE MISIR, İRMİK, NAR EKŞİSİ, ÜZÜM PEKMEZİ, TAHİN, TAHİN HELVASI, SİRKE, LİMON SUYU, TUZ, KARABİBER, PUL BİBER, KİMYON,  KEKİK, KURU NANE, SUMAK, KÖRİ, ZENCEFİL, DEFNE YAPRAĞI, TOZ TARÇIN, KUŞ ÜZÜMÜ,ÇAM FISTIĞI, KURU ÜZÜM, KUŞ LOKUMU, HURMA, NİŞASTA, GALETA UNU, MARGARİN, AYÇİÇEK YAĞI, ZEYTİNYAĞ,  KAHVE TOZU, KAHVE KREMASI, TÜRK KAHVESİ, ADAÇAYI, IHLAMUR, KUŞBURNU, YEŞİLÇAY  İÇİN; Ürünün üretildiği firmaya ait Türk Standartlarından alınmış  TS’ ye uygunluk belgesi de teklifle birlikte verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dikili Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAH. 313 SK. NO:22 DİKİLİ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum