Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

PERSONEL VE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL HİZMETİ ALIMI İLE ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/385093

1-İdarenin

a) Adresi : SALİMBEY MAHALLESİ 15. SOKAK 4/6 DİKİLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2326714020 - 2326712036
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
425 KİŞİ PERSONEL HİZMET ALIMI İLE 35 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALANMASI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi. 313 Sokak No:22 Dikili/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.09.2017 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhaleye teklif veren firmalar aşağıda belirtilen araçların teknik özelliklerini ve ruhsat fotokopilerini teklif zarfında bulundurmaları zorunludur.

Damperli Kamyon (1 Adet, 21 ay süreli)

En az 2016 model, kasası yandan ve alttan açılır olacak, En az 240 KW ve üstü motor gücünde, en az 8950 silindir hacimli, azami yüklü ağırlığı 25.000 kg. olacak ve araç üzerinde çeki çubuğu bulunacak olup ruhsatına işlenmiş olacaktır. Yakıt dizel olacaktır. Araç  yüklenicinin kendi malı olacaktır. Damper ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

Asgari 7+1 m3 çöp toplama aracı (1 Adet, 21 ay süreli)

En az 2016 model, 138 kw motor gücünde, 4 silindir, 5190 cc. silindir hacimli ve üzerinde ilaçlama tertibatlı olacaktır. İlaçlama tertibatı ruhsata işlenmiş olacaktır. 400-800 litrelik yer üstü konteynırlarını boşaltabilecek özellikte olmalıdır. Yakıt dizel olacaktır.  Araç yüklenicinin kendi malı olacaktır. Çöp kasası ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

Asgari 15+1 m3 çöp toplama aracı (3 Adet, 21 ay süreli)

En az 2015 model, 190 kw, 7200 silindir hacimli ,azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg. olacaktır. 400-800 litrelik yer üstü konteynırlarını boşaltabilecek özellikte olmalıdır. Yakıt dizel olacaktır.  Araçların 2 adeti  yüklenicinin kendi malı olacaktır. Çöp kasası ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

Asgari 8+1 m3 çöp toplama aracı (4 Adet, 10 ay süreli)

En az 2015 model, 110 kw motor gücünde 3750 silindir hacimli olacaktır. 400-800 litrelik yer üstü konteynırlarını boşaltabilecek özellikte olmalıdır. Yakıt dizel olacaktır.  Araçlardan 3 tanesi yüklenicinin kendi malı olacaktır. Çöp kasası ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

Çift Kabin Damperli Kamyon (1 Adet, 10 ay süreli)

En az 2016 model, 240 kw motor gücünde, 8950 silindir hacimli, azami yüklü ağırlığı 18.000 Kg. olacaktır. Araç üzerinde branda ve tente bulunmalı ve ruhsata işlenmiş olacaktır. Karayolları yönetmeliği gereği aracın yük taşıması esnasında (hafriyat, moloz, ağaç kırıntıları, hayvan gübresi v.s.) çevreye rahatsızlık vermemesi için branda ve ya tenteli olması gerekmektedir.) Araçta EBS,ABS,ESP,LDWS İLE AEBS sistemi bulunmalıdır. Yakıt dizel olacaktır. Araç yüklenicinin kendi malı olacaktır. Damper ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

Damperli kamyon (1 Adet, 10 ay süreli)

En az 2016 model, kasası yandan ve alttan açılır olacak, En az 240 KW ve üstü motor gücünde, en az 8950 silindir hacimli, azami yüklü ağırlığı 25.000 Kg. olacak ve araç üzerinde çeki çubuğu bulunacak olup ruhsatına işlenmiş olacaktır. Yakıt dizel olacaktır.  Araç  yüklenicinin kendi malı olacaktır. Damper ve araca ilişkin ruhsat ve teknik belgeler ihale zarfında bulunacaktır.

 

 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İsteklilerin ihale konusu hizmet işiyle alakalı kaliteyi sağlamaya yönelik ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış aşağıda belirtilen kalite belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretlerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi TS 13111- kent temizliği hizmeti veren yerler için kurallar 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alım iş bitirme belgeleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dikili Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum