Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

Dikili Belediye Meclisi’nin 01.04.2015 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 01.04.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonu’nda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK,  Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN ve  Adil KIRGÖZ’ün mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 20.03.2015 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Meclis üyesi Evren EVRENOSOĞLU’nun “Belediyemize ait 160 ada 24 parsel ve çevresinde bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği” hakkında önergesinin olduğu görüldü. Önerge Oy Birliği ile gündem maddesi yapıldı.

 

Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

-          İmar Komisyonu’nun 24/03/2015 tarih 24 sayılı “Bitişik Kitle Nizamlı Yapı Adaları” hakkındaki kararının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 30/03/2015 tarih 1047 sayılı “Balkon kapatmaları” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          04/03/2015 tarih 45 sayılı “2015 ücret tarifesindeki yapı sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti” hakkındaki Meclis Kararında hata olduğundan iptalinin görüşülmesinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün “2015 ücret tarifesindeki yapı sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/04/2015 tarih 136 sayılı “Merdivenli Mahallesi 136 ada 3 parsel üzerinde üstü açık düğün salonu yapılması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Ek gündem maddelerinde acil kararlar olması sebebiyle, ilk sırada ek gündem maddelerinin görüşülmesi gerektiği belirtilerek Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 58

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 24/03/2015 tarih 24 sayılı “Bitişik Kitle Nizamlı Yapı Adaları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 24/03/2015 tarih 24 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO: 9

KARAR NO    : 59

Gündem gereği Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 30/03/2015 tarih 1047 sayılı “Balkon kapatmaları” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 60

Gündem gereği 04/03/2015 tarih 45 sayılı “2015 ücret tarifesindeki yapı sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti” hakkındaki kararda hata olduğundan iptalinin görüşülmesine geçildi.

İlgili meclis kararında;

-    Tarla 10.000 m²’ye kadar 0,10.-Krş.

-    10.000 – 50.000 m²’ye kadar 0,05.-Krş.

-    50.000 m² üzeri 0,01.-Krş. olarak belirlendiği, fakat rakamların Türk Lirası olarak

yazılması gerekirken sehven Kuruş olarak yazılması sebebiyle 04/03/2015 tarih 45 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 61

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2015 ücret tarifesindeki yapı sorumluları değişikliği bedeli ve tarla imar durumu ücreti hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; “Yapı ruhsatı sorumluları değişikliğinde 1,00.-TL./m², Tarla 10.000 m²’ye kadar 0,10.-TL./m², 10.000 – 50.000 m²’ye kadar 0,05.-TL./m², 50.000 m² üzeri 0,01.-TL./m² olarak belirlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 62                         

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/04/2015 tarih 136 sayılı “Merdivenli Mahallesi 136 ada 3 parsel üzerinde üstü açık düğün salonu yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “14/a” maddesine dayanılarak Merdivenli Mahallesi 136 ada 3 parsel taşınmazda üstü açık düğün salonu yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 63

Gündem gereği Belediyemize ait 160 ada 24 parsel ve çevresinde bulunan taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki Evren Evrenosoğlu’nun vermiş olduğu önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereği İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 64

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/03/2015 tarih 126 sayılı “Norm Kadro İptal-İhdas cetveli” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak Norm Kadro Cetvelinde G.İ.H. sınıfında boş bulunan 4 adet 7.derece boş Memur kadrolarının, 2 adet T.H. sınıfında 7.derece Tekniker kadrolarına ve 2 adet T.H. sınıfında 7.derece Ekonomist kadrolarına dönüştürülmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 65

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18/03/2015 tarih 128 sayılı “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 2 adet Ekonomist ve 2 adet Teknikerin çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 4 Sıra Nolu Genelgesi ve ekindeki 1 ve 2 nolu cetvellere dayanılarak aylık ücretlerinin;

Ekonomist      : 1.470,83.-TL.(Net) + ek ödeme

Tekniker         : 1.817,13.-TL. (Net) + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 66

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17/03/2015 tarih 125 sayılı “Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ilgili Genelgesine dayanılarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün iptal edilerek yerine Muhtarlıklar Müdürlüğü adıyla yeni bir Müdürlük kurulmasına ve kararımız ekinde sunulan Boş Kadro Değişikliğine ait II Sayılı Cetvelde görüldüğü üzere G.İ.H. sınıfındaki Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine G.İ.H. sınıfındaki 1.derece Muhtarlıklar Müdürü kadrosunun ihdasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 67

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 10/03/2015 tarih 18 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5119 parsel satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 10/03/2015 tarih 18 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO: 18

KARAR NO  : 68

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/03/2015 tarih 19 sayılı “Güzel Ege Sitesi trafo değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/03/2015 tarih 19 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 69

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 18/03/2015 tarih 20 sayılı “Eskişehir Beyaz Kent Site Evleri öneri trafo değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/03/2015 tarih 20 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 70

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 24/03/2015 tarih 23 sayılı “Arsa satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 24/03/2015 tarih 23 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 71

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25/03/2015 tarih ve 106 sayılı “Encümen üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Hüsniye YILDIRIM 11 Oy (Onbir), Gazi AKINCI 11 Oy (Onbir) aldığı, 3 (Üç) adet boş oy kullanıldığı tespit edilerek, bir yıl görev yapmak üzere Hüsniye YILDIRIM ve Gazi AKINCI Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 72

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25/03/2015 tarih ve 107 sayılı “İhtisas Komisyonları üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Nazire KÖSTEN 11 oy, Evren EVRENOSOĞLU 11 Oy, Engin ÖZKAN 10 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı görüldüğünden Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU ve Engin ÖZKAN bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.  

Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 10 Oy, Sunay YARAR 11 Oy, Adil KIRGÖZ 11 Oy, Nazire KÖSTEN 1 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR ve Adil KIRGÖZ bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 11 Oy, Seyfettin UYSAL 11 Oy, Ahmet CANSEVEN 9 Oy, Sunay YARAR 2 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL ve Ahmet CANSEVEN bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 11 Oy, Adil KIRGÖZ 10 Oy, Gazi AKINCI 11 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 1 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Murat DURAK, Adil KIRGÖZ ve Gazi AKINCI bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 5 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 11 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 11 Oy, Ahmet CANSEVEN 11 Oy, Hüsniye YILDIRIM 1 Oy, Hasan AKSOY 11 Oy, Nasuh SAK 10 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Ahmet CANSEVEN, Hasan AKSOY ve Nasuh SAK bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Seyfettin UYSAL 10 Oy, Gazi AKINCI 11 Oy, Engin ÖZKAN 11 Oy, Adil KIRGÖZ 1 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Seyfettin UYSAL, Gazi AKINCI ve Engin ÖZKAN bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Komisyonun 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 11 Oy, Seyfettin UYSAL 11 Oy, Sunay YARAR 11 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL ve Sunay YARAR bir yıllığına Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM : 7

Denetim Komisyonu Raporu ile ilgili bilgilendirme yapılmasına geçildi. Belediye Başkanınca raporun bilgilendirme amaçlı Meclis Üyelerine bir kopyasının dağıtılması söylendi.

 

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO     : 73

Gündem gereği 2014 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Meclise Başkanlık yapmak üzere Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL geçti.

Meclis üyelerine CD ortamında hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporu’nun dağıtıldığı, kitapçık olarak hazırlanan raporunda dağıtılacağı ifade edilerek Meclis Başkan Vekilince konunun II.Birleşime bırakılmasının oylamaya sunulduğu görüldü. Yapılan oylamada 2014 yılı Faaliyet Raporunun II.Birleşime bırakılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Nisan Ayı Meclisinin II. Birleşiminin 02/04/2015 tarihinde saat 10.00’da Belediye Kültür Salonunda yapılmasına Oy Birliği ile karar verilerek Başkanlıkça oturuma son verildi.      

Mustafa TOSUN                          Murat DURAK                   Sunay YARAR

Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum