Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ARSA SATIŞ İHALESİ

ARSA SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 16 adet arsa satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 26 ARALIK 2019 Perşembe

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 
 
 
 
 
 
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE TARİHİ İHALE SAATİ  
  NİTELİK
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ  
1 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   754 2.286.00 211.000 TL TAM 6.330 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:00 ARSA
2 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ   755 3.768.00 431.000 TL TAM 12.930 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:10 ARSA
3 İZMİR DİKİLİ BAHÇELİ 113 2 2.031.00 61.000 TL TAM 1.830 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:20 TARLA
4 İZMİR DİKİLİ ÇANDARLI 1269 5 1.525.00 250.000 TL TAM 7.500 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:30 ARSA
5 İZMİR DİKİLİ ÇAĞLAN 102 3 4.383.16 100.000 TL TAM 3.000 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:40 BAHÇE VE ZEYTİNLİK
6 İZMİR DİKİLİ DEMİRTAŞ   1373 23.850.00 485.000 TL TAM 14.550 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 14:50 TARLA
7 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 834 4 316.63 257.000 TL TAM 7.710 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:00 ARSA
8 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 834 3 339.93 271.000 TL TAM 8.130 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:10 ARSA
9 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2002 18 334 370.000 TL TAM 11.100 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:20 ARSA
10 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 2196 15 332 240.000 TL TAM 7.200 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:30 ARSA
11 İZMİR DİKİLİ KIROBA   132 6.550.00 90.000 TL TAM 2.700 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:40 ZEYTİNLİK
12 İZMİR DİKİLİ KIROBA   211 19.950.00 531.000 TL TAM 15.930 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 15:50 TARLA
13 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 147 5 2.078.92 316.000 TL TAM 9.480 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 16:00 ARSA
14 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 153 3 1.513.60 254.000 TL TAM 7.620 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 16:10 ARSA
15 İZMİR DİKİLİ MERDİVENLİ 118 3 6.128.83 145.000 TL TAM 4.350 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 16:20 ZEYTİNLİ TARLA
16 İZMİR DİKİLİ SALİHLER   539 17.100.00 513.000 TL TAM 15.390 TL 100 TL AÇIK 26.12.2019 16:30 ZEYTİNLİK
                             
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.    
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.        
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                  
                             
A-Gerçek Kişilerden;                       
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
                             
B-Tüzel Kişilerden;                        
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)    
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)            
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2019 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi              
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                    
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan       
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)        
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.       
Şartname 100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.          
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte     
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.    
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.    
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.    
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.            
10-Bahçeli Mahallesi 754 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında     
bir kısmının Mevcut Konut alanı, bir kısmının gelişme konut alanı olarak planlı olduğu,            
Bahçeli Mahallesi 755 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Düşük     
Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı olarak planlı olduğu,                
Bahçeli Mahallesi 113 ada 2 parsel parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında   
Çandarlı Mahallesi 1269 ada 5 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmının teknik altyapı alanı, bir kısmının da ayrık nizam 2 kat   
taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu,                   
Çağlan Mahallesi 102 ada 3 parsel Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının   
tarım alanı bir kısmının da mevcut konut alanı olarak planlı olup ve taşınmaz içinde tahmini 23 adet zeytin ağacı bulunduğu,      
Demirtaş Mahallesi 1373 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı   
olarak planlı olduğu,                         
Gazipaşa Mahallesi 834 ada 3 ve 4 parselller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 kat TAK: 0.30, KAKS:0.60 Konut Alanı     
olarak planlı olduğu, taşınmaz üzerinde “Üzerindeki Zeytin Ağaçları Mehmet Kızı Senem Tarafından Yetiştirilmiştir ve Halende İşgalindedir”     
şerhi bulunduğu,                        
İsmetpaşa Mahallesi  2002  ada 18 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 2 kat taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu ,
İsmetpaşa Mahallesi 2196 ada 15 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bir kısmının teknik altyapı alanı, bir kısmının da ayrık nizam 2 kat   
taks:0.15 kaks:0.30 konut alanı olarak planı olduğu,                   
Kıroba Mahallesi 132 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı olarak   
planlı olup ve taşınmaz içinde tahmini 40 adet zeytin ağacı bulunduğu,              
Kıroba Mahallesi 211 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının tarım   
alanı bir kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit  alanı olarak planlı olduğu ve Koruma amaçlı imar planlarının bulunmayıp, taşınmaz içinde tahmini 450 adet   
zeytin ağacı bulunduğu,                      
Merdivenli Mahallesi 147 ada 5 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Mevcut Konut 
alanı olarak planlı olduğu,                      
Merdivenli Mahallesi 153 ada 3 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının 
Mevcut Konut alanı olarak planlı olduğu,                    
Merdivenli Mahallesi 118 ada 3 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında tarım alanı   
olarak planlı olduğu,                        
Salihler Mahallesi 539 parselin Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında bir kısmının Düşük   
Yoğunluklu Gelişme Konut alanı bir kısmının ise Tarım Alanı olarak planlı olduğu, taşınmaz içinde tahmini 110 adet zeytin ağacı bulunduğu görülmüştür. 
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,      
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez    
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                     
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
İlan Olunur.                          
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum