Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 9 adet taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 10 TEMMUZ 2020 Cuma

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 
 
 
 

 

 

S.NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

M2

MUAMMEN

BEDEL

HİSSE NİSPETİ

GEÇİCİ

TEMİNAT

ŞARTNAME

BEDELİ

İHALE

TÜRÜ

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

NİTELİK

1

İZMİR

DİKİLİ

NEBİLER

 

39

4.400

110.500 TL

TAM

3.315 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:00

PALAMUTLUK

2

İZMİR

DİKİLİ

NEBİLER

 

167

2.800

50.000 TL

TAM

1.500 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:10

PALAMUTLU TARLA

3

İZMİR

DİKİLİ

İSLAMLAR

115

8

492,71

151.000 TL

TAM

4.530 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:20

ARSA

4

İZMİR

DİKİLİ

İSLAMLAR

 

290

356

113.000 TL

TAM

3.390 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:30

ARSA

5

İZMİR

DİKİLİ

YENİCE

 

432

263

6.000 TL

TAM

180 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:40

ZEYTİNLİK

6

İZMİR

DİKİLİ

YENİCE

 

462

1.400

20.000 TL

TAM

600 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

11:50

ZEYTİNLİK

7

İZMİR

DİKİLİ

KIRATLI

 

776

59.100

700.000 TL

TAM

21.000TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

12:00

PALAMUTLU TARLA

8

İZMİR

DİKİLİ

SALİHLER

523

1

4.569

285.000 TL

TAM

8.550 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

12:10

TARLA

9

İZMİR

DİKİLİ

YAHŞİBEY

 

280

507

85.000 TL

TAM

2.550 TL

200 TL

AÇIK

10.07.2020

12:20

ZEYTİNLİ TARLA

 

1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

    45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.

     

2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.

               

3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.

       

4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

                   
                             

A-Gerçek Kişilerden;

                       
 

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   
 

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

                   
 

c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

                 
 

d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)

             
 

e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

             
 

f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

             
 

g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

                     
           

 

               

B-Tüzel Kişilerden;

                       
 

a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

   
 

b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu

                   
                     
 

c-) Kanuni tebligat adresi

             
 

d-)İmza Sirküsü (Noterden)

                     
 

e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılında onaylı vekaletname (Noterden)

             
 

f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi

             
 

g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu

                     
 

h-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan

     
 

ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)

       
                             

5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.

Şartname 200 TL karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

     

 

 

 

         

6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte

   

belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

   

7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.

   

8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.

     

9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.

             

   10-1. İlçemiz Nebiler Mahallesi 39 parsel palamutluk nitelikli taşınmaz Kültür Turizm Bakanlığı onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “TA.2” (Turizm             Alanı) olarak planlı alanda kalmakta olup, alt ölçekli planları bulunmamaktadır.

   2. İlçemiz Nebiler Mahallesi 167 parsel  nolu palamutlu tarla nitelikli  taşınmaz İzmir Büyükşehir 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” olarak planlı alanda kalıp, yapılaşmaya yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uygun görüşlerinin alınması gerekmektedir.

   3. İlçemiz İslamlar Mahallesi 290 parsel  nolu  arsa nitelikli taşınmaz 07.03.2017 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Nazım İmar Planında “Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı”içerisinde kalmakta olup,(Ayrık Nizam 2 Kat Taks:0.20,Kaks:0.40) yapılaşmaya gidilmeden önce D.S.İ. uygun görüşleri alınacaktır.

   4. İlçemiz İslamlar Mahallesi 115 ada 8 parsel nolu arsa nitelikli  taşınmaz 06.11.1998 tarihli Valilik Makamı Onaylı İmar Planında “Ayrık Nizam 2 Kat Konut Amaçlı” (Taks:0,20-Kaks:0,40) olarak planlı alanda kalmaktadır.

   5. İlçemiz Yenice Mahallesi 432 parsel  nolu zeytinlik nitelikli  taşınmaz 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Nazım İmar Planında “Zeytin Alanı” olarak planlı alanda kalmaktadır.

   6. İlçemiz Yenice  Mahallesi 462 parsel  nolu  zeytinlik nitelikli  taşınmaz  taşınmaz 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Zeytin Alan” olarak planlı alanda kalmaktadır.

   7. İlçemiz Kıratlı Mahallesi 776 parsel palamutlu tarla nitelikli taşınmaz  1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Nazım İmar Planında “Tarım Alanı” olarak planlı alanda kalmakta olup, alt ölçekli planları bulunmamaktadır. 

   8.İlçemiz Salihler Mahallesi  523 ada 1 parsel  tarla nitelikli taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında “Tarım Alanı-Sulama Alanı” planlı alanda kalmakta olup, yapılaşmaya yönelik D.S.İ ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görüşleri alınması gerekmektedir.

   9.İlçemiz Yahşibey Mahallesi 280 parsel nolu zeytinli tarla nitelikli taşınmaz onaylanan 1/25.000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Nazım İmar Planında “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı” içerisinde kalmakta olup, alt ölçekli planları bulunmamaktadır.

11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediye

den isteyemez.

13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

     

.

                 
     

 

               

 

   
                       

                                                                                                                                                                                 DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum