Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ ...

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait 4 adet arsa satışa çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ : 3 OCAK 2019 Perşembe

YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ

 

 

 

 

 

DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ
S.NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL M2 MUHAMMEN  HİSSE GEÇİCİ ŞARTNAME İHALE İHALE İHALE AÇIKLAMA
BEDEL NİSPETİ  TEMİNAT BEDEL TÜRÜ SAATİ TARİHİ
1 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 236 15 486.00 510,000.00 TL TAM 15,300.00 TL 100.00 TL AÇIK 14:30 03.01.2019  
2 İZMİR DİKİLİ GAZİPAŞA 240 12 1,434.00 830,000.00 TL TAM 24,900.00 TL 100.00 TL AÇIK 14:45 03.01.2019  
3 İZMİR DİKİLİ İSMETPAŞA 579 1 1,217.00 1,168,320.00 TL TAM 35,049.60 TL 100.00 TL AÇIK 15:00 03.01.2019  
4 İZMİR DİKİLİ BADEMLİ 315 8 11,295.44 460,000.00 TL TAM 13,800.00 TL 100.00 TL AÇIK 15:15 03.01.2019  
1-)Yukarıda  niteliği  tahmini  bedeli  geçici  teminatı  ve ihale tarih , saati belirtilen arsa nitelikli taşınmazların satış ihalesi ;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  
45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültürevinde ve Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.        
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.                  
3-)Taşınmaz satışı suretiyle devir teslimler  KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV den müstesnadır.          
4-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;                      
                             
A-Gerçek Kişilerden;                         
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  f-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  g-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
                             
B-Tüzel Kişilerden;                          
  a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak  eden tarafından imzalanmak zorundadır.)      
  b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu                    
  c-) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)                  
  d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi(Nüfus Müdürlüğünden)              
  e-)İmza Sirküsü (Noterden)                       
  f-) Vekaleten katılıyor ise 2018 yılında onaylı vekaletname (Noterden)              
  g-) Belediye ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur belgesi                
  h-)İhale Doküman Bedeli Makbuzu                      
  ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan         
  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)          
                             
5-Geçici Teminat geçici bedelleri  Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat  Hesabına ‘yatırılacaktır.           
Şartname   100 TL. karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.            
6-İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte       
belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.        
7-İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.        
8-İhale için talipli gelmediği taktirde ihale tarihinden 7 gün sonra  aynı saat ve yerde, aynı şartname ile ihale yeniden yapılacaktır.        
9-İstekliler Şartnamelerdeki  yazılı belgeleri eksiksiz olarak  sunmak zorundadırlar.              
10-İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 236 ada 15 parsel 2012 tarihli revizyon imar planında kitle nizamlı 3 kat konut amaçlı planlı alanda kalmakta      
olup,planda gösterilen yol ve otopark alanlarına yaklaşık 225m² terki bulunması sebebi ile taşınmaza yönelik imar uygulaması gerekmektedir.      
Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel 2012 tarihli revizyon imar planında ayrık nizam 2 kat konut(taks:0,30) amaçlı alanda kalmakta olup,      
taşınmazın büyük miktarda yol ve yeşil alan terkleri bulunmaktadır.İsmetpaşa Mahallesi 579 ada 1 parsel onaylı 1/1000 ölçekli imar planında      
günübirlik tesis alanı planlı alanda (E:0,08 H:4,50) kalmaktadır.Bademli Mahallesi 315 ada 8 parsel 1/25000 ölçekli nazım imar planında        
zeytinlik alanlar olarak planlı alanda kalmaktadır.                    
11-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi , resim harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir satışa ilişkin her türlü vergi ,          
 resim harç ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.                    
12-Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde; Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiç bir sorumluluk yüklenmez        
 ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.                       
13-Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                  
İlan Olunur.                          
                  DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI      
                             

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum