Bize Ulaşın

  0 (232) 671 40 20

Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi İhalesi

Dikili Belediyesi Hizmet Sınırları İçinde Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi İşi’nin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına verilmesi ihalesi, 30/05/2019 tarihinde saat 14.00’da Dikili Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhalenin Konusu : Ambalaj Atıkları

İşin Niteliği : Dikili Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının evsel nitelikli atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi

Muhammen Bedeli (TL)  : 72.000  (Yetmiş ikibin TürkLirası)

İhale Süresi : 3 Yıl

Geçici Teminat %3 (TL) : 2.160 (ikibinyüz altmış Türk Lirası)

İlan şekli ve Adedi : Belediye internet sitesi ile, Kaymakamlık ve Belediye ilan panosunda 10 gün

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ”

Dosya Satış Bedeli (TL) : 100,00

İhale Tarihi ve Saati : 30/05/2019

İdarenin:

 1. Adresi : Cumhuriyet Mahallesi 313 sokak No.22 DİKİLİ – İZMİR
 2. Telefon ve Faks: (0232) 671 40 20 - 671 40 56  (0232) 671 20 36
 3. Elektronik Posta Adresi: cevre_koruma@izmir-dikili.bel.tr
 4. İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi        :http://www.izmir-dikili.bel.tr/
 5. İhale Dokümanının Satın Alınabileceği Adres: Dikili Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü -Çandarlı Hizmet Binası/Dikili
 6. İşe Başlama Tarihi: 15/06/2019

İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

 1. Kanuni ikametgâhı olması,
 2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti
 3. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
 4. İhaleye gireceklerin toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri.
 5. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 6. Teklif Mektubu (Şartname ekinde örneği mevcut)
 7. Geçici Teminat Makbuzu
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 9. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden), vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkisi olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
 10. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanı yayını tarihinden sonra alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
 11. Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 12. Şirket, dernek, cemiyet, vs. adına girecekler noter tasdikli vekâletname ve yetki belgesi, ortaklık olan şirketler de ortaklık beyannamesi getireceklerdir.
 13. İhale tarihinden en fazla 7 (yedi) gün öncesi tarihi itibari ile Gelir ve Kurumlar Vergisi ile SGK Prim borcu olmadığına dair kurumlardan temin edilecek belgeler
 14. İhaleye katılacakların Dikili Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden kira ve belediyemize vergi borcu olmadığına dair belge almaları veya borcu bulunmadığını belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 15. Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri de dâhil tüm giderler (ihale karar pulu, damga Vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir. İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
 16. İhale konusu bedelin % 10’undan (yüzde on) az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. 

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum