Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DİKİLİ BELEDİYESİ AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/609504
1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ 313 SOKAK NO:22 DİKİLİ/İZMİR 35980 DİKİLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 5337650724 - 2326712036
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@izmir-dikili.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
MOTORİN 400.000 LT,BENZİN 12.000 LT,15W/40 MOTOR YAĞI 2000 LT,5W/30 MOTOR YAĞI 250 LT,HİDROLİK YAĞI 2000 LT,GRES 400 KG,ANTİFİRİZ 400 LT,DOT4 HİDROLİK FREN YAĞI50 LT,ADBLUE10000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Motorin ve Benzin Akaryakıt istasyonlarından, araç tanıma sistemi ile pompadan araca verilecektir. Madeni Yağlar ve Adblue Dikili Belediyesi Fen İşleri Şantiyesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 10 takvim günü içinde işe başlanması planlanmaktadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET MAH. 313 SOK. NO.22 DİKİLİ/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 04.12.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" nun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
teklifler kapsamında sunalacaktır.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Madeni yağlara ve diğerlerine teklif verecek olan istekliler; OEM onayı istenen yağlar ve diğerleri için (Çok Amaçlı Gres yağı hariç) üretici firmaların (MAN, MERCEDES , DENİSON,FORD vb.) onay mektuplarını (OEM belgelerini) veya OEM kuruluşları (Mercedes,Man,Ford ) tarafından son yayınlanan onaylı yağ üretici listesini teklifleri ekinde sunacaktır.Talep edilen yağların ve diğer ürünlerin İnternet üzerinden üretici firmanın (MB-MAN) yayınlamış olduğu onay listesinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecek olup bulunmadığı takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. İstekliler; teklif edecekleri madeni yağların ve diğerlerinin teknik özelliklerini içeren bilgi formlarını ( tipik özellikler,performans ve OEM onaylarını (Çok Amaçlı Gres yağı hariç) kapsayan) teklifleri ekinde sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü akaryakıt ve petrol ürünleri alım işleri ile ilgili düzenlenen iş deneyim belgeleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar CUMHURİYET MAH. 313 SOK. NO.22 DİKİLİ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum