Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

2023 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 06.09.2023 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.09.2023 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.09.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Çiler GÜREL ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 02/08/2023 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

 Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Latif YABAŞ tarafından sözlü önergesinin olduğu belirtildi.  

Denizköy – Siteler – Çandarlı hattına ait yol çalışmaları hakkında bilgi istenerek, Denizköy yolu üzerinde şahıs mülkiyetinde kalan yerler olduğundan bu alanların imar yoluna alınması ile ilgili girişimde bulunulması talep edildi. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Çandarlı Ferhat Uysal Caddesi’nde çalışmaların başlanmış olabileceği belirtildi. Diğer konuyla ilgili de görüşmelerin yapılacağı ifade edilmiştir.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 118

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/08/2023 tarih ve 57036 sayılı "Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin kamulaştırma bedeline karşılık, belediyemiz mülkiyetinde olan Katıralanı Mahallesi 154 ada 12 parselin trampası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 119

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/08/2023 tarih ve 57100 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel 571,16 m2 yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli taşınmazda, 14,33 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 120

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/08/2023 tarih ve 57104 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parsel 846,25 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 51,59 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 121

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 21/08/2023 tarih ve 57099 sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği kadro iptal ve ihdası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

İlgili yazıdan; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin kadroların tespiti başlıklı 9. maddesinin 3. bendine istinaden, 7433 sayılı Kanun gereği yapılan atamalardan dolayı düzeltilmesi gereken kadroların bulunması, personel ihtiyacından dolayı alım yapılacak kadroların düzenlenmesi ve personel derece kademe ilerlemesi yapılması gerektiği görülmüş olup, meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 1 adet 5. derece Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 10. derece Memur kadrosunun,  boş bulunan 2 adet  7. derece Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 10. derece Memur kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1. derece Tekniker kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 2. derece Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 7. derece Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 122

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 22/08/2023 tarih ve 57178 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel 2.986 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 123

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/08/2023 tarih ve 57880 sayılı "Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde orman alanında kalan imar yollarının durumu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 124

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/08/2023 tarih ve 20 sayılı "Çandarlı Mahallesi 534 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "Yapılan incelemelerde Çandarlı Mahallesi 534 ada 3 parsel  1/100.000 ölçekli İzmir-Manisa Planlama Alanı Çevre Düzeni Planında Tercihli Kullanım Alanı olarak planlı olduğu, 1/25000 ölçekli Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında Turizm-Ticaret-Konut Alanı olarak planlı olduğu, , bahse konu bölgede onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planın bulunmadığı ve 02.02.1994 tarih ve 4 sayılı Çandarlı Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.15 KAKS:0.30 Ticaret Alanı olarak planlı olduğu tespit edilmiştir

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 2. Fıkrasında “2) Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” Denilmekte olduğu,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. Fıkrasında “ MADDE 26 – (1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Denilmekte olduğu,

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 5. fıkrasında “5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

a)  Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.” denilmekte olduğu,

Hazırlanan plan değişikliği incelendiğinde ise; parselin yapılaşma koşulları aynı olacak şekilde Konut Alanına dönüştürüldüğü ve oluşacak olan nüfus artışına istinaden 60 m2 yeşil alan ayrıldığı tespit edilmiştir.

Hazırlanan plan değişikliği önerisinin yürürlükte olan üst ölçekli plan kararları ile uyumlu olduğu, ancak uygulama imar planı bütününde Ticaret Alanları incelendiğinde ve bölgedeki nüfus yoğunluğunu karşılayabilecek kadar Ticaret Alanı ön görüldüğü anlaşıldığı, fonksiyon değişikliği ön görülmesi halinde bölgede oluşacak ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşanabileceğinden ilgili plan tadilatı oy birliği ile reddedilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2023 tarih ve 20 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, hazırlanan plan değişikliği önerisinin yürürlükte olan üst ölçekli plan kararları ile uyumlu olduğu, ancak uygulama imar planı bütününde Ticaret Alanları incelendiğinde ve bölgedeki nüfus yoğunluğunu karşılayabilecek kadar Ticaret Alanı ön görüldüğü anlaşıldığı, fonksiyon değişikliği ön görülmesi halinde bölgede oluşacak ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşanabileceğinden ilgili plan tadilatının reddine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Adil KIRGÖZ                        Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

                Belediye Başkanı                                Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum