Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06/01/2021 tarihinde Çarşamba günü saat:15.00'da Belediye Kültür Salonunda OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılacaktır.


2021 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

I- Belediye Başkanı tarafından Meclisin açılışı
II- Belediye Başkanınca yoklama yapılması
III- Toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi
IV-Geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi
V-Meclis Üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi
VI-Ek gündem maddesi önerisi olup olmadığının Başkanlıkça sorularak gündeme alınmasının oylanması
VII- Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi 
1- İptal-İhdas (personel İşleri Birimi 22/12/2020-15680)
2- Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi (Personel İşleri Birimi 22/12/2020-15683)
3- Meclis üyeleri Huzur Haklarının belirlenmesi (Yazı İşleri Md. 22/12/2020-15679)
4- Çandarlı Mahallesi Tunçcan Sitesi 1048 ada bitişi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
     Değişikliği Önerisi (imar ve Şehircilik Md. 22/12/2020- 15681) 
5- Belediyemiz tasarrufunda bulunan taşınmazlardaki kiracıların Covit-19 önlemleri kapsamında
    durumlarının değerlendirilmesi (Emlak ve İstimlak Md. 28/12/2020- 15681)
6- İsmetpaşa Mahallesi 84 ada 29-30-31-32-33-34-35-36 parselleri kapsayan 107 nolu
   parselasyon planının mahkeme kararı ile imar uygulamasının iptali ve yeniden uygulanması
   (İmar ve Şehir.Md. 24/12/2020- 15757)
7- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet Çekici (Kasalı) alımının görüşülmesi
    (Destek Hiz.Müd. 28/12/2020- 15851)
8- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belediyemize bedelsiz olarak devredilen araç
     bağışının kabulünün görüşülmesi (Destek Hiz.Müd. 28/12/2020- 15852)
9- Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi (Zabıta Müdürlüğü
    29/12/2020-15958)
10- Belediye sınırları içinde düz zeminlerde ve plan notları gereği bodrumdan iskan hakkı
      kazanmayan yerlerde su basman kot krokisi ücretinin belirlenmesi (İmar ve Şehir.Md.
      31/12/2020- 16013)
11- İlan ve Reklam Vergisinin ödeme sürelerinin belirlenmesi (Mali Hiz.Müd. 31/12/2020-
      16015) 
12- Denetim Komisyonu üye seçimi (Yazı İşleri Md. 22/12/2020- 15678)

VIII – Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesi
1 -İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 31 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo
  amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının
  görüşülmesi 
2- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
    09/12/2020 tarih ve 22 sayılı "Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz
    üzerindeki 7.000 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
3- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 23 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel Kargir iki ev ve arsası
  nitelikli taşınmaz üzerindeki 9,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının
  görüşülmesi
4- İmar Komisyonu'nun 14/12/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 24 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmaz
   üzerindeki 176,86 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
5- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun
   09/12/2020 tarih ve 25 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel
   arsanın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesi
6- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 21 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde
    kullanılmak üzere araç alımı" hakkındaki kararının görüşülmesi
7- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 26 sayılı "Yapay Resif Projesi için Aliağa
    Deniz Ticaret Odası ile ortak protokol yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesi
8- Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 09/12/2020 tarih ve 27 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde
    kullanılmak üzere 1 adet Asfalt Yama Robotu alımı" hakkındaki kararının görüşülmesi
9- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 35 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 545 ada 1 parsele
   ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının
   görüşülmesi
10- İmar Komisyonu'nun 16/12/2020 tarih ve 37 sayılı "Uygulama imar planının tekrar onanması"
      hakkındaki kararının görüşülmesi 
11-İmar Komisyonu'nun 17/12/2020 tarih ve 38 sayılı "Kadastro güncelleme çalışmaları"
      hakkındaki kararının görüşülmesi

IX- Dilek ve temenniler
X- İkinci Birleşimin gün, yer ve saatinin tespiti ve kapanış

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı