Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

20.03.2015 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

20.03.2015 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 20.03.2015 tarihli I. Olağanüstü Meclis Toplantısı  I.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 20.03.2015 Cuma günü saat 11:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı. 
 
Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Hasan AKSOY ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi.  
Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.03.2015 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.
Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO      : 55
Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic.ve San.A.Ş.'nin 17/03/2015 tarih 53 sayılı "sermaye artırımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
     İlgi yazıda; "26/02/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda şirket ana sözleşmesinin 6.maddesi olan sermaye maddesinde değişiklik kararı alınmış olup, şirketimizin sermayesi 17.000.000.-TL.'den 25.000.000.-TL.'ye artırılmıştır.
     Buna göre hisseniz olan %99,5524'lük pay karşılığı olarak 8.000.000.-TL. (Sekizmilyon Türk Lirasının)  ¼'ü karşılığı olan ilk apelin yani 2.000.000.-TL.'nin (İkimilyon Türk Lirası) en geç üç ay içinde, kalanın ise 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih Yönetim Kurulumuzun alacağı kararlara göre uzatılabilir) şirketimize ödenmesini, payın ödenip ödenmeyeceğinin 3 ay içinde tarafımıza bildirilmesini, bildirilmezse ödenmemiş sayılıp rüçhan hakkınız diğer ortaklara çağrıda bulunacağımız hususunu bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim." denilmektedir.
     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/i" maddesinde "Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi ortaklılar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek" denildiğinden Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic.ve San.A.Ş.'nin sermaye artırımı talebinin kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 56
Gündem gereği “Çağlan Mahallesi’nde kurulacak Rüzgar Enerji Santraline yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi” hakkındaki 18/03/2015 tarih 21 sayılı İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. 
            İlgili Komisyon kararında; “04/03/2015 tarih 51 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen “Çağlan Mahallesi’nde kurulacak Rüzgar Enerji Santraline yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi” ile ilgili dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup;
İlçemiz Çağlan Mahallesi sınırları içinde kurulmak istenen Rüzgar Enerji Santrali, EPDK’nun 09.02.2012 tarih 3683-26 sayılı kararı ile Vento Elektrik Üretim A.Ş. adına kurulması planlanan Rüzgar Enerji Santrali amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 12.12.2014 tarih 97509404.301.05.1143 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmıştır.
Komisyonumuzca, sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının uygun olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/03/2015 tarih 21 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 57
Gündem gereği İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 17/03/2015 tarih 78 sayılı “Bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
İlgi yazıda; Dikili İsmetpaşa Mahallesi’nde 131 ada 12 nolu parsel tutanağının ihyası için 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesi gereğince Kadastro çalışmalarına başlanacağından kadastro ekipleriyle birlikte tutanak ihyasında görev yapmak üzere;
1-Türk vatandaşı olması
2-40 yaşını bitirmiş olması
3-Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması
4-En az 10 yıldan beri aynı köyde ikamet etmesi
5-Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz 
   kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,
6-Okuma-yazma bilmesi, gibi şartları taşımaları zorunlu bulunduğu belirtilmiştir.
6360 sayılı Kanunla belde ve köyler mahalleye dönüştüğünden seçilen altı adet bilirkişilerin Belediye Meclisinde salt çoğunlukla, çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda bunların çoğunluğu ile seçilmesi ve seçim sonuçlarının meclis kararı ile tutanak altına alınarak Birimlerine gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3.maddesine istinaden, 131 ada 12 nolu parsel tutanağının ihyası için kadastro çalışmalarında kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Belediyemiz personelleri Ali UYGAN(Harita Mühendisi), Ernur İNCE(Harita Teknikeri), Abdullah ÖZÜDOĞRU(Şehir Plancısı), Meclis Üyelerimizden Nazire KÖSTEN ve Çiğdem ELİBOL ile İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Muvaffak YILDIZ’ın bilirkişi olarak seçilmelerine, kararın bir örneğinin İzmir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’ne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
    Mustafa TOSUN              Murat DURAK           Sunay YARAR                     
    Belediye Başkanı               Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum