Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

105 ADET PERSONEL VE 8 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIRMA İŞİ

PERSONEL, ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

105 ADET PERSONEL VE 8 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞTIRMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/67740

1-İdarenin

a) Adresi

:

SALİMBEY MAHALLESİ 15. SOKAK 4/6 DİKİLİ/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2326714020 - 2326712036

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

105 KİŞİLİK PERSONEL VE 8 ADET ARAÇ VE İŞ MAKİNASI (SÜRÜCÜSÜZ, AKARYAKITSIZ) ÇALIŞTIRMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DİKİLİ BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2018


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. BELEDİYE KÜLTÜR EVİ DİKİLİ/İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

08.04.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

1) 1 ADET BİNİCİLİ AKÜLÜ SÜPÜRME ARACI:  (MODEL YILI EN AZ 2014)

Süpürme genişliği: 1850 mm 

Ana fırça uzunluğu: 800 mm

Güç kaynağı: 48 volt

Batarya kapasitesi: 4 V 400 Ah (lithium akü)

Yürüyüş motor gücü: 2000+2100 watt (elektrik motoru)

Çalışma motoru: 800 watt (elektrik motoru)

Vakum gücü: 500 watt

Su haznesi: 50 lt

Çöp haznesi kapasitesi: 170 lt

Çöp haznesi boşaltma: hidrolik sistem (1200 mm)

Kontrol paneli: Dokunmatik ekran

Filtre alanı temizliği: Titreşimli temizleme (elektrik motoru)

Araç %100 elektrikli olacaktır.

2) 2 ADET KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO-LOADER)(KIRICI ATAÇMANLARI DAHİL) (MODEL YILI EN AZ 2014)

Lastik tekerlekli 4x4, en az 101HP gücünde, yüklenici kısmı (LOADER) en az 1,03 m3 hacimli çok maksatlı alttan açılır kepçeye sahip, kepçenin maksimum dökme açısı en az 45 derece olacak ve bu açıdaki boşaltma yüksekliği en az 2.500 mm olan, kazıcı kısmı (BEKO) kepçe genişliği en az 35 cm olacaktır.

Yakıt türü: Dizel

3) 1 ADET KAPALI KASA KAMYONET (MODEL YILI EN AZ 2014)

Araç panelvan tipi 15 m3 kasa hacmi,  klimalı, sürücü dahil koltuk sayısı:3 ve asgari 95 kw, 4 silindirli multijet motor, 16V, silindir hacmi 2200 cm3 ile 2350 cm3 aralığında olcaktır.

Yakıt türü: Dizel

4) 2 ADET DAMPERLİ  KAMYON (HARDOX KASA) (MODEL YILI EN AZ 2014)

Çift kabinli , hardox havuz kasa

Silindir hacmi: 8950 cm3 ile 9500 cm3 arası

Sürücü dahil koltuk sayısı: 2

Motor gücü en az: 235 kw

Yakıt türü: Dizel

5) 2 ADET ÇİFT KABİNLİ AÇIK KASA KAMYONET ( MODEL YILI EN AZ 2015)

Motor gücü: en az 100 kw

Silindir hacmi: 2400-2500 cm3 arası

Sürücü dahil koltuk sayısı: 5

Manuel, elektrikli, camlı ve klimalı olmalıdır.

Yakıt türü:Dizel

İstenilen araçların 1 adet Kazıcı-Yükleyici, 1 adet Damperli Kamyon(Hardox kasa) için isteklinin kendi malı olma şartı aranmaktadır.

Hizmet işinde kullanılması ön görülen ve yukarıda aktarılan listede kendi malı olması gerektiği bildirilen araçların teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğu gösterir bilgi ve belgelerin ( araç ruhsatları ile diğer teknik özellikleri tevsik edici nitelikteki belgelerin) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan makine, techizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makina techizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

İstekliler Ulaştırma Bakanlığı , Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden almış oldukları K1 yetki belgesinin veya C2,L1,L2,R2 yetki belgelerinden en az birinin aslını veya noter tasdikli suretlerini ibraz edecektir.

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEM BELGESİ 

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a)PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAYALI HERTÜRLÜ HİZMET ALIMINA İLİŞKİN BENZER İŞ OLARAK KABÜL EDİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı ATATÜRK CAD. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TERMİNALİ DİKİLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİKİLİ/İZMİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SALİMBEY MAH. ADNAN MENDERES CAD. ESKİ BELEDİYE BİNASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİ DİKİLİ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum