Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

10.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

10.10.2014 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 10.10.2014 tarihli EKİM ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 10.10.2014 Cuma günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı. 
Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un acil bir iş dolayısıyla toplantıya katılamadığından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL Meclise başkanlık etmek üzere yerini aldı. Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un mazeret dilekçesi okundu. Başkan Vekilince Meclis açıldı. Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ,  Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR  ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın ve Murat DURAK’ın toplantıya katılmadığı tespit edildi. Seyfettin UYSAL’ın ve Murat DURAK’ın izinli olması nedeniyle toplantıya katılmadığı anlaşılarak, mazeret dilekçeleri okundu, Oy Birliği ile dilekçeleri kabul edildi. Meclis Katibi Murat DURAK izinli olarak toplantıya katılmadığından, 12/04/2014 tarih ve 51 sayılı Meclis kararına dayanılarak Yedek Katip Üye Sunay YARAR, Murat DURAK’ın yerine geçti. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.10.2014 tarihli Olağan Ekim Ayı Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.
Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
GÜNDEM NO : 1
KARAR NO      : 175
01/10/2014 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde, 160 sayılı Meclis kararıyla “2015 yılı gelir gider bütçe tasarısı ve 2016, 2017 yılları gelir gider tahminleri” görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine karar verilmiştir. 
10/03/2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 29.maddesi gereği, 2015 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi her bir maddesi oylandı ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Meclise sunmuş olduğu 09/10/2014 tarihli kararı okunarak,  isim isim oylandı.
Plan ve Bütçe Komisyon Kararında; 
   “Belediyemiz 2015-2016 ve 2017 mali yılı bütçe tasarısı Komisyonumuza incelemek üzere havale edilmiş olup, Komisyonumuzun incelemesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
2015 yılı için, Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 60.000.000,00.-TL. ödenek verilmiştir.
Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 60.000.000,00.-TL .- olarak tahmin edilmiştir.
2015 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
   Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
        2015 yılı için,
01- PERSONEL GİDERLERİ                        8.593.585,00.-TL,
02-  S.G.K.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ       1.901.500,00.-TL,
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                        29.420.915,00.-TL,
04- FAİZ GİDERLERİ         50.000,00.-TL,
05- CARİ TRANSFERLER  1.084.000,00.-TL,
06- SERMAYE GİDERLERİ  5.440.000,00.-TL,
07-      SERMAYE TRANSFERİ                                     10.000.000.00.-TL,
09- YEDEK ÖDENEKLER  3.510.000,00.-TL.
TOPLAM:                   60.000.000,00.TL,
01- VERGİ GELİRLERİ 31.695.000,00.-TL,
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ     3.741.000,00.-TL,
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL   GELİRLER             802.000,00.-TL,
05- DİĞER GELİRLER                                       15.666.000,00.-TL,
06- SERMAYE GELİRLERİ                                        8.104.000,00.-TL, 
               BÜTÇE GELİR TOPLAMI:                         60.000.000,00.-TL, 
Gider ve Gelir Bütçesinin denk olduğu görülmüştür. 
2016 yılı için,
01- PERSONEL GİDERLERİ     8.819.039,25.-TL,
02-  S.G.K. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ                1.897.875,00.-TL,
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ              32.053.785,75.-TL,
04- FAİZ GİDERLERİ              52.500,00.-TL,
05- CARİ TRANSFERLER        951.300,00.-TL,
06- SERMAYE GİDERLERİ                 5.523.000,00.-TL,
07-      SERMAYE TRANSFERİ                                         10.500.000,00.-TL,
09-       YEDEK ÖDENEKLER                          3.202.500,00.-TL. TOPLAM:                        63.000.000,00.-TL,
01- VERGİ GELİRLERİ  33.279.750,00.-TL,
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ                        3.928.050,00.-TL,
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER        842.100,00.-TL,
05- DİĞER GELİRLER                                           16.449.300,00.-TL,
06- SERMAYE GELİRLERİ                              8.509.200,00.-TL,
                BÜTÇE GELİR TOPLAMI:                                        63.000.000,00.-TL,.                                                                
Gider ve Gelir Bütçesinin  denk olduğu görülmüştür.
2017 yılı için,
01- PERSONEL GİDERLERİ       9.238.993,50.-TL,
02-  S.G. K.DEVLET PRİMİ GİDERLERİ                        1.998.250,00.-TL,
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                33.580.156,50.-TL,
04- FAİZ GİDERLERİ                  55.000,00.-TL,
05- CARİ TRANSFERLER              996.600,00.-TL,
06- SERMAYE GİDERLERİ           5.786.000,00.-TL,
07-          SERMAYE TRANSFERİ                            11.000.000.00.-TL,
09- YEDEK ÖDENEKLER                  3.355.000,00.-TL,
TOPLAM:                66.000.000,00.-TL,
 
01- VERGİ GELİRLERİ      24.964.500,00.-TL,
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ                      4.067.800,00.-TL,
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER           882.200,00.-TL,
05- DİĞER GELİRLER                                                       13.932.600,00.-TL,
06- SERMAYE GELİRLERİ                                                        22.114.400,00.-TL,
09- VERGİ GELİRLERİ                          11.000,00.-TL,.
               BÜTÇE GELİR TOPLAMI:                     66.000.000.00.-TL,
Gider ve Gelir Bütçesinin  denk olduğu görülmüştür.
Belediyemizin 2015-2016 ve 2017 yılı bütçesinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer mevzuata uygun olarak hazırlandığı,
   Gelirlerin yasal dayanakları ile birlikte gösterildiği, kararnamenin mevzuata uygun bulunduğunu ve aykırı maddelere yer verilmediğini, bağlı cetvellerin tamamen mevzuata uygun olarak hazırlanarak bütçeye bağlandığı, Gider ve Gelir Bütçelerinde denklik bulunduğu komisyonumuzca tespit edilmiş olup bu komisyon raporu 10.10.2014 tarihli belediye meclis toplantısında görüşülmek üzere, tarafımızdan hazırlanarak Meclisimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.” denilmektedir. 
Sunulan gelir gider Bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler sonucu Meclisimizce isim isim yapılan oylamada; 
Nazire KÖSTEN – Kabul, Evren EVRENOSOĞLU – Kabul, Gazi AKINCI – Kabul, Sunay YARAR – Kabul, Engin ÖZKAN – Kabul, Ahmet CANSEVEN – Kabul, Hüsniye YILDIRIM – Kabul, Çiğdem ELİBOL – Kabul, Adil KIRGÖZ – Kabul, M.Önder AKŞENGÜR – Ret, Ali İMREN – Ret, Nasuh SAK – Ret, Hasan AKSOY – Kabul oyu verdiği, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın, “bütçeyi gerçekçi bulmadıkları, kendi imkanlarımız ve öz kaynaklarımızla bir çok ihtiyacımızı karşılayabiliriz” şerhiyle Ret oy verdiklerini belirttikleri görülerek, 2015 yılı gelir gider bütçe tasarısı ve 2016, 2017 yılları gelir gider tahminleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiş ve 5216 sayılı Kanun’un 25.maddesine istinaden kararın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sevkine karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO     : 176
01/10/2014 tarih ve 163 sayılı Meclis kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2015 yılı ücret tarifeleri” hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2014 tarih ve 4 sayılı kararının görüşülmesine geçildi.
  İlgili Komisyon kararında;”01.10.2014 tarihinde yapılan meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 2015 yılında uygulanacak olan ücret tarifesi ile ilgili yapılan görüşmeler ekte hazırlanan cetveller şeklinde kabul edilmiştir.” denilmektedir.
  Meclis Katip Üyesi Sunay YARAR tarafından listedeki ücretler hakkında bilgi verildi. Rakamlar tek tek okundu.
  Meclisimizce yapılan görüşmeler ve oylama sonucunda; Akp Meclis üyelerinin – M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK – bazı bölümlerdeki rakamların afaki belirlendiği, listedeki Pazar yeri devrinin olmaması gerektiği, kişilerin bu şekilde rant elde ettiği, belediyemizin mülkiyetinde olup kiraya verilen yerlerin sözleşmeleri bitenlerin tekrar ihaleye çıkarılması gerektiği gerekçesiyle ÇEKİMSER oylarına karşılık, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2014 tarih 4 sayılı “2015 yılı ücret tarifeleri” hakkındaki kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.  
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
    Çiğdem ELİBOL              Nazire KÖSTEN                     Sunay YARAR   
  Meclis I.Başk.Vekili    Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum