Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

09.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

09.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

 09.06.2023 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 09.06.2023 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 09.06.2023 tarihinde Cuma günü saat 16:30’da Belediye Başkanlık Makamında toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.

Gündemin IV. Maddesine dayanılarak komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 94

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 8 sayılı "İlçemizde sera-seracılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsat harçları" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "İlçemizde sera-seracılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçlarının, 5 dönüme kadar sera: 25.000,00.-TL., 5 dönüm ile 10 dönüme kadar sera: 50.000,00.-TL. , 10 dönüm ve fazlası sera: 100.000,00.-TL. olarak belirlenmesinin uygunluğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 8 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak, ilçemizde sera-seracılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçlarının, 5 dönüme kadar sera: 25.000,00.-TL., 5 dönüm ile 10 dönüme kadar sera: 50.000,00.-TL. , 10 dönüm ve fazlası sera: 100.000,00.-TL. olarak belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 95

Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 2 sayılı "Festival ve Kitap Günleri'nin düzenlenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi. 

İlgili Komisyon Kararında; "Belediyemizce Dikili ve Çandarlı’da düzenlenecek olan Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kitap Günleri’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarında gerçekleştirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu, Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün "Çandarlı'da düzenlenecek olan festival adının, Çandarlı'ya özgü bir isim verilmesi şerhiyle "Kabul" oyu kullandıkları görüldüğünden, belediyemizce Dikili ve Çandarlı’da düzenlenecek olan Festival ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Kitap Günleri’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül Aylarında gerçekleştirilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 96

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 11 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 95 parsel ve 160 ada 62 parselde belediye hizmet alanı (Düğün Salonu) yapılabilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde Salimbey Mahallesi 160 ada 95 parsel numaralı Mera vasıflı taşınmaz içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapıldığı ve ilgili planda Belediye Hizmet Alanı (Düğün Salonu) ayrıldığı, Düğün Salonu olarak ayrılan alan yürürlükte olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Rekreasyon Alanı olarak planlı olduğu görülmüştür.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 3. Fıkrasının b bendinde “b) İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.” denilmekte olduğu, yapılan plan değişikliğinde bütünü incelendiğinde ise BHA (Düğün Salonu) olarak ayrılan alan için 160 ada 62 parsel ve 160 ada 95 parsel içerisinde yer alan Konut Alanlarının Rekreasyon Alanı olarak planlandığı ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 3. Fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşulları sağladığı görülmüştür.

Belediye Hizmet Alanı (Düğün Salonu) yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olması sebebi ile komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 11 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Salimbey Mahallesi 160 ada 95 parsel ve 160 ada 62 parselde belediye hizmet alanı (Düğün Salonu) yapılabilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 97

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 12 sayılı "Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel içerisinde Sosyal Hizmet Alanı (Huzurevi) yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Yapılan incelemelerde ilçemizde kurulu ve faaliyette bulunan Harun Seyran - Eva İrmgard Kleemann Huzurevi ve Yardımlaşma Vakfı tarafından ilçemiz merkez ve kırsal mahallelerinde bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların hayatlarını idame ettirebilmeleri amacıyla huzurevi yapılması planlanmakta olduğu, ilçemizde ihtiyaçlara cevap verebilecek huzurevi de bulunmaması sebebi ile yaklaşık 3000 m⊃2; arsanın olup olmadığının Kaymakamlığa bildirilmesi talep edildiği ve belediyemiz mülkiyetinde arsa nitelikli 3000 m⊃2; civarında huzurevi yapılması için uygun alan bulunmadığı ancak mülkiyeti Dikili Belediyesine ait olan Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın 08.10.2008 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı içerisinde Belediye Sağlık Tesis Alanı ve 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planında ise Belediye Sağlık Tesisi Alanı (Termal Hastane), E:0,90 ve Hmax:16,50 yapılanma koşullarına sahip olan alanda huzurevi binasının bu alanda karşılanabileceği, öncesinde plan tadilatı ile sosyal tesis alanı (huzurevi) belirlenmesi ve devamında mera kanunu madde 14, (c) bendi “c) kamu yatırımları yapılabilmesi için gerekli bulunan” ibaresi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesi tarafınızca uygun görülmesi sonrası çalışmalara başlanılabileceği belirtildiği ve Dikili Kaymakamlığı tarafından Huzurevi yapımına ilişkin olarak plan tadilatı ile Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi) belirlenmesi ve Mera Kanununun 14. maddesi (c) bendi " Kamu yatırımlarının yapılması için gerekli bulunan" ibaresi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesine başlanılması talep edildiği anlaşılmış olup, 

Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel numaralı mera vasıflı taşınmaz içerisinden ayrılan 3000 m⊃2;‘lik alanın 08.10.2008 tarih ve 129 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli ilave Uygulama İmar Planında ise Belediye Sağlık Tesisi Alanı (Termal Hastane), E:0,90 ve Hmax:16,50 m yapılanma koşullarına sahip olduğu, yeni öneri planda ise Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi) E:0,90 Yençok 5 kat olacak şekilde planlandığı görülmüştür.

Sosyal Tesis Alanı (Huzurevi) yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uygun olduğu görüldüğünden, söz konusu plan değişikliği önerisinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 08/06/2023 tarih ve 12 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Salimbey Mahallesi 160 ada 89 parsel içerisinde Sosyal Hizmet Alanı (Huzurevi) yapılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ  tarafından Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi kapatılmıştır.

 

 

      Adil KIRGÖZ                        Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

 Belediye Başkanı                      Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum