Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

08.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

08.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

08.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 08.10.2021 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 08.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Başkanlık Odasında toplanıldı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları görüldü. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince Ekim Ayı I.Birleşiminde görüşülerek II.Birleşime havale edilen konuların görüşülmesine geçildi.

Gündemin V.maddesine dayanılarak Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 164

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 06/10/2021 tarih ve 36 sayılı "Kıroba Mahalle sınırının revize edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Mazılı Mahallemizin yerleşkesinin, ileride onaylanacak olan diğer mahalle sınırları için ve ilgili yerleşkenin Mazılı Mahallesi sınırları içinde kalması için, Kıroba Mahallesi sınırlarından çıkartılarak, Kıroba Mahalle sınırımızın ilgili sebep ile revize edilmesi İmar Komisyonumuzca Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/10/2021 tarih ve 36 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 6.maddesi gereği mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 165

Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 17 sayılı "Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Dikili Deve Güreşlerinin yapılması" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; belediyemizce her yıl Aralık ayında düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin bu yıl için 26 Aralık 2021 tarihinde Pazar günü düzenlenmesinin uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Kararında; "Komisyonumuzca; ilçemizde geleneksel olarak düzenlenen bir etkinlik olduğundan, 26 Aralık 2021 tarihinde Pazar günü düzenlenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 3 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 17 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/p" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 166

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 18 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Komisyonumuzca; 2022 yılı içinde uygulanacak olan ve karar ekinde sunulan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum da dikkate alınarak kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 07/10/2021 tarih ve 18 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve ekinin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO: 4

KARAR NO   : 167

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 19 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "06/10/2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen “Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2022 Yılı Ücret Tarifesi” hakkındaki dosyası, Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “2022 yılı ücret tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Ücretleri kısmında yer alan Ruhsat Ücretleri altında Dosya Kontrol ve Zemin Etüdü Kontrol ve Onay Ücreti  ile  diğer ücretlerin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tekrar düzenlenmesi” hakkındaki önergesi ile Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “Ücret tarifesindeki bazı kalemlerdeki artış miktarının 3’ü bulan oranlarda yapıldığı, aynı madde başlığı altındaki alt kalemlerde değişik oranlarda artış öngörüldüğü, artışı geçen kalemlerin ile sınırlandırılması” hakkındaki önergeleri birleştirilerek, komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzca; karar ekinde sunulan cetvelde Zabıta Müdürlüğü başlığı altındaki “Pazar yeri devir ücretinin”  2022 yılı için 15.000.00.-TL. olarak belirlenmesine Oy Birliği ile, cetveldeki diğer ücretlerin ise Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak 07/10/2021 tarih ve 19 sayılı kararı ve karar ekinde sunulan cetvellerin, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

GÜNDEM NO :5

KARAR NO    : 168

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 20 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…)Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda; karar ekinde sunulan cetvelde yer alan tutarların kabulüne Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37.maddesine dayanılarak, 07/10/2021 tarih ve 20 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve eki olan cetvelin, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 169

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 07/10/2021 tarih ve 21 sayılı "2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.maddesine istinaden madde madde okundu ve isim isim oylamaya sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Belediye Meclisimizin 06.10.2021 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “2022 Yılı Tahmini Bütçe Taslağı”  ve Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçe miktarlarının düşük olduğu” hakkındaki önerge Plan Bütçe  Komisyonunda  incelenmek üzere havale edilmiştir.” denilmektedir.

 Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 2022-2023-2024 yılları tahmini bütçe kararı 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.     

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                     Adil KIRGÖZ                              Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                   Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi          

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum