Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.10.2015 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

07.10.2015 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.10.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Yazı İşleri Müdürü tarafından gündemin 9.maddesinde yazım yanlışı olduğu belirtilerek “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği” yerine “Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Ecrimisil Yönetmeliği hakkındaki yazısı” olması gerektiğinden düzeltme yapılmıştır. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuk SAK  ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Üyelerin tam olduğu görüldü. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 02.09.2015 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. M.Önder AKŞENGÜR’ün “Anka Üniversitesi ile ilgili alınan kararda maddi hata yapıldığına dair önerge sunduğu görüldü. Önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanınca gündeme alınması için oylamaya sunuldu. Gündeme alınmasını kabul edenler Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK (8 oy), Reddedenler: Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Sunay YARAR, Ahmet CANSEVEN, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Hasan AKSOY ) 8 oy Red. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13.maddesinde “İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.” denildiğinden M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Anka Üniversitesi ile ilgili alınan kararda maddi hata olduğuna dair vermiş oldukları önergenin Reddine Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Meclis Üyeleri M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın “Gençlik Merkezi’ne verilen Şafak Pavey isminin yeniden görüşülmesine” dair önerge okundu. Belediye Başkanınca gündeme alınması oylamaya sunuldu. Gündeme alınmasını kabul edenler; M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK, Hasan AKSOY (4 oy)

Reddedenler; Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Ahmet CANSEVEN, Sunay YARAR  (12 oy)

          M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın “Gençlik Merkezi’ne verilen Şafak Pavey isminin yeniden görüşülmesine” dair önergenin gündeme alınması Oy Çokluğu ile reddedilmiştir.

            Meclis üyesi Seyfettin UYSAL’ın “zeytinlik, çam ve tarlaların ihalelerinin uzatılma nedeni” ile ilgili vermiş olduğu önerge okundu. Belediye Başkanınca gündeme alınması oylamaya sunuldu. Gündeme alınmasını kabul edenler; Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ahmet CANSEVEN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK (9 oy)

Reddedenler; Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hasan AKSOY (7 oy)

            Meclis üyesi Seyfettin UYSAL’ın “zeytinlik, çam ve tarlaların ihalelerinin uzatılma nedeni” ile ilgili vermiş olduğu önerge Oy Çokluğu ile gündeme alınmıştır.

            Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM ve Nazire KÖSTEN’in Anka Üniversitesi ile ilgili alınan karar ile ilgili verilen önerge okundu, dinlendi.

 

            Belediye Başkanı tarafından gündeme alınması oylamaya sunuldu. Gündeme alınmasını kabul edenler; Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK (8 oy)

Reddedenler; Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Ahmet CANSEVEN, Sunay YARAR, Hasan AKSOY (8 oy)

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13.maddesinde “İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.” denildiğinden Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM ve Nazire KÖSTEN’in Anka Üniversitesi ile ilgili alınan karar ile ilgili verilen önergenin gündeme alınması Oy Çokluğu ile reddedilmiştir.        

Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

-          Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Şafak Pavey Gençlik Merkezi Yönetmeliği” M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile gündeme alınmasına karar verilmiştir.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO      : 146

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17.09.2015 tarih 1526 sayılı Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi yol boyu ticaret kullanımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu dinlendi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale  edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 147

                 Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 03/09/2015 tarihli "Uzunburun arsa satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.     

                 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 01/07/2015 tarih 116 sayılı Meclis Kararı ile Uzunburun Mahallesi'ndeki arsa satışı kararı, alındığı şekliyle oylamaya sunuldu. Nazire KÖSTEN, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi. 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 148

                      Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/10/2015 tarih 402 sayılı "Dikili Belediyesi Taşınmaz Mallar Hakkında Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği" hakkındaki yazısı ve eki olan yönetmelik okundu, incelendi. 

                 Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak hazırlanan 25 maddelik "Dikili Belediyesi Taşınmaz Mallar Hakkında Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği" M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 149

Gündem gereği 2016-2017-2018 yılları Tahmini Bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

     17.09.2015 tarih 1051 sayılı Belediye Encümenimizin Kararı ile 2016-2017-2018 yılları tahmini bütçelerinin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere Başkanlığa arzına karar verildiği anlaşılmıştır.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 150

                Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2015 tarih 440 sayılı "Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 7/A maddesinde "Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar." denildiğinden Çiğdem ELİBOL toplantı dışında kalmıştır. 

                 Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3'ü oranında olmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 151

                       Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30/09/2015 tarih 74 sayılı "Otobüs alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz halkının ihtiyacını karşılamak üzere iki adet otobüsün satın alınmasına veya satın alınıncaya kadar ihtiyaç halinde kiralama yapılmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 152

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2015 tarih 1654 sayılı "Ücret tarifeleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale  edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 153

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonunun 05/10/2015 tarih 5 sayılı "Çandarlı Mahallesi lojman satışı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

    İlgi kararda; " 18/08/2015 tarih 4 sayılı kararımız ile Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Belediyemize ait lojmanların boş-dolu bilgileri, dolu ise kimlerin ikamet ettiği, değerlerinin ne kadar olduğu hakkındaki bilgilerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden istenmesine dair karar alınmış ve ilgili müdürlüğün 30/09/2015 tarih 373 sayılı yazısı ile konu ile ilgili Komisyonumuza bilgi verilmiştir.

    Çandarlı Mahallemizde bulunan Belediyemize ait 11 adet lojmandan 6 tanesinde Belediye personelimiz ikamet etmekte, diğer 5 tanesi boş bulunmaktadır. Lojmanlardan aylık kira olarak elde edilen gelir çok azdır. Karşılığında binaların yıpranma payı ile tamirat masrafları Belediyemize ciddi yük getirmektedir. Binaların satılması halinde elde edilecek gelirin, Çandarlı Mahallesimizde başka bir yatırımda kullanılması Komisyonumuzca önerilmektedir.

    Önerimiz doğrultusunda lojmanların satışı için gerekli değerlendirmenin Belediye Meclisimizce yapılmasını arz ederiz." denilmektedir.

     Plan ve Bütçe Komisyonu kararı, komisyondan geldiği şekliyle oylamaya sunulmuş ve Belediye Başkanı, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Engin ÖZKAN, Sunay YARAR, Ahmet CANSEVEN ve Murat DURAK'ın 8 oy ile kabul oyuna karşılık, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK 8 oy ile Red kullanmıştır. Oylamada eşitlik olduğu görülmüştür.

    Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinde "işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır" denildiğinden, Plan ve Bütçe Komisyonu kararı Oy Çokluğu geldiği şekliyle kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 154

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/10/2015 tarih 379 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1372/2 parsel hisse satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıda; ilçemiz Çandarlı Mahallesi 1372/2 parsel 2.216,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 20816/221661 payda oranıyla 208,16 m2 hissemiz, söz konusu taşınmazdaki malik olan Zersan İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden satışının istendiği görülmüştür.

     Söz konusu parsel onanlı imar planında Taks %15 - Kaks %30, 2 kat inşaat izinli alan içinde kalmış olup, Çandarlı imar planı notlarının 7.maddesinde "öneri konut alanlarında minimum ifraz 300,00 m2'dir, ancak parselasyon ve aplikasyon esnasında zorunluluk halinde parsel %10 küçültülebilir denildiğinden, Belediyemiz hissesi oranında aynen ifrazı mümkün değildir.  

   Çandarlı Mahallesi 1372 ada 2 parsel 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine göre talep edilen satış isteminin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin "e" bendine istinaden Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 1372 ada 2 parsel Belediye hissesinin ilgili kanun hükümlerine istinaden satışına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 155

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01/10/2015 tarih 75 sayılı "araçların hurdaya ayrılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve ekindeki araç plaka listesi okundu, incelendi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yazı ekindeki plaka, marka, cinsi, modelleri bulunan araçlarımızın 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 13.maddesi gereğince trafikten düşürülmesi ve hurdaya ayrılmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 156

      Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2015 tarih 2294 sayılı "Çevre Temizlik Vergisi Ücret Tarifesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde, yazı ekindeki Çevre Temizlik derecelerinin Meclisimizce değerlendirilmesi talep edilmiş olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde Çevre Temizlik Vergisi Konut ve İş yerlerine ait dereceler Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 157

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/10/2015 tarih 1700 sayılı "Evsel Katı Atık Ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemiz Evsel Katı Atık Komisyonu tarafından alınan 2016 yılı içinde uygulanacak olan evsel katı atık ücretlerini içeren Komisyon Kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun  "18/f" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 158

     Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 05/10/2015 tarih 14 sayılı "Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak hazırlanan 16 maddelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 159

     Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06/10/2015 tarihli "Şafak Pavey Gençlik Merkezi Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak hazırlanan 18 maddelik "Şafak Pavey Gençlik Merkezi Yönetmeliği" M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 160

Gündem gereği Meclis Üyesi Seyfettin UYSAL'ın "Zeytinlik, çam ve tarlaların ihale işlemlerinin uzatılma nedeni" hakkındaki vermiş olduğu önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden bilgi alınıp tekrar Meclise sunulmasına Oy Birliği ile karar verildi. 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

II.Birleşim Tarihi : 19/10/2015

Saat : 14.00

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                              Nazire KÖSTEN  

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum