Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.09.2022 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

07.09.2022 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

07.09.2022 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.09.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan BUDAK’ın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin IV. maddesi gereğince 03/08/2022 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi. Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisi sunulmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, belediyemiz iş ve işlemlerinin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından 2013-2022 dönemini kapsayacak şekilde denetlendiği, denetim sonucu görülen hata ve noksanlıkların belirlenerek tenkit ve tavsiye şeklinde tarafımıza bildirildiği belirtilerek, Denetim Raporunun içeriğine dair bilgilendirmeyi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesine dayanarak yapmıştır.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 111

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 16/08/2022 tarih ve 33481 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Katıralan Mahallesi 116 ada 2 parsel 451,88 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 112

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/08/2022 tarih ve 34364 sayılı "06/10/2021 tarih ve 156 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptali" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 113

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/08/2022 tarih ve 18 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 242 ada 21 parsel tahsis amacı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Mülkiyeti Belediyemize ait 242 ada 21 parsel numaralı mera vasıflı 57.234,00 m⊃2;’lik yüz ölçümlü taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 07.03.2017 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında 'Gelişme Konut Alanı’ kullanımında kalmakta olup, alt ölçekli imar planı bulunmamaktadır. Mera Komisyon kararı ve tescil bildiriminde belirtildiği şekliyle 250,76 m⊃2;‘lik kısmında telsiz alanı ve 1243,65 m⊃2; yol olmak üzere toplam 1494,41 m⊃2;‘lik kısmı için tahsis amacı değişikliği yapılmasında imar yönünden sakınca bulunmadığına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/08/2022 tarih ve 18 sayılı İmar Komisyonu Kararı, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Mera Komisyon kararı ve tescil bildiriminde belirtildiği şekliyle Gazipaşa Mahallesi 242 ada 21 parsel numaralı mera vasıflı taşınmazın 250,76 m⊃2;‘lik kısmında telsiz alanı ve 1243,65 m⊃2; yol olmak üzere toplam 1494,41 m⊃2;‘lik kısmı için tahsis amacı değişikliği yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 114

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 17/08/2022 tarih ve 19 sayılı "Salihler Mahallesi Sahil Yolu Caddesi ve Ege Caddesi üzerinde yol boyu ticaret kararı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Talebe konu Salihleraltı Caddesi ağırlıklı olarak Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. 14.01.2019 tarih 05.38 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Salihleraltı Caddesi’nin bir kısmına kadar yol boyu ticaret kararı alındığı aynı zamanda imar planı kararı ile de ticaret alanları bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle talep edilen kısım için Salihleraltı Caddesi çevresinde İmar Planı kararıyla belirlenen ticaret alanlarından bazı taşınmazların yapılaşmamış olması ve söz konusu cadde üzerinde yapılaşmanın büyük oranda konut alanı olarak tamamlanması sebebiyle bütünlüğü bozacağı düşünüldüğünden Salihleraltı Caddesi’nin devamında yol boyu ticaret kararı alınmasının uygun olmadığına komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/08/2022 tarih ve 19 sayılı İmar Komisyonu Kararı, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, talep edilen kısım için Salihleraltı Caddesi çevresinde İmar Planı kararıyla belirlenen ticaret alanlarından bazı taşınmazların yapılaşmamış olması ve söz konusu cadde üzerinde yapılaşmanın büyük oranda konut alanı olarak tamamlanması sebebiyle bütünlüğü bozacağı düşünüldüğünden Salihleraltı Caddesi’nin devamında yol boyu ticaret kararı alınmasının uygun olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemin ikinci maddesi olan ve İmar Komisyonu’na havale edilen “06/10/2021 tarih ve 156 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptali” hakkındaki konunun İmar Komisyonu’nda görüşülüp değerlendirilmesi için oturuma ara verilmiştir.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.09.2022 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen ve komisyonca karara bağlanan “06/10/2021 tarih ve 156 sayılı Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptali” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açıldı.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 115

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 07/09/2022 tarih ve 20 sayılı "06.10.2021 tarih ve 156 sayılı -Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği- hakkındaki Belediye Meclis Kararının iptali" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili İmar Komisyonu Kararında; "İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.10.2015 tarih 5702 sayılı kararı ile değişiklik uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18.12.2015 tarih 1370 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Dikili İlçesi Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) Kentsel 3. Derece Arkeolojik ve 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Plan notlarında, '11.2. Ticaret lejantı ile belirtilen parsellerde yapılacak olan yeni yapılar yola cephe verecek şekilde parsel sınırına bitişik olmak zorundadır.

11.6. Yeni yapılacak yapılarda cephe genişliği min 5 m. olabilir.' ifadeleri nedeni ile? Parselin yola bakan cephesinin 5m’nin altında olan ticaret parsellerinde yapı yapılamamaktadır. Ticaret kullanım kararı bulunan ve yönetmelik hükümlerine göre gerekli yapılaşma koşullarını sağlayan ticaret parsellerinin yapılaşmasına olanak tanımak amacıyla 'Ticaret parsellerinde, yoldan cephe alan ancak cephe genişliği 5 m'nin altında kalan parsellerde yapılaşmaya ilişkin cephe şartlarını sağlamak koşulu ile yeni yapılacak yapının yola sıfır olması şartı aranmaz' şeklinde plan notu eklenmesi, ve yine aynı plan içerisinde 1608 ada 27 parsel ve 1608 ada 2 parsele, 1608 ada 2 parselin tek başına yapılaşmasının mümkün olmaması sebebiyle planlama kararı olarak tevhid zorunluluğu getirilmiştir. Ancak yan yana olan 1608 ada 27 parsel, 1608 ada 2 parsel ve 1608 ada 1 parselin mülkiyet durumuna bakıldığında, 1608 ada 2 parsel ve 1608 ada 1 parselin mülk sahiplerinin aynı olması nedeniyle 1608 ada 2 parselin 1608 ada 1 parsel ile tevhid edilmesinin daha uygun olması sebebiyle, plan tadilatı yapılarak 1608 ada 2 parselin 1608 ada 1 parsel ile tevhid edilmesine ilişkin hazırlanan plan tadilatı, 06.10.2021 tarih 156 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile oy birliği uygun görülmüş olup 25.04.2022 tarih 26677 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir.

Ancak öneri  plan notunda revizyona gidilmesi talep edildiğinden, söz konusu 06.10.2021 tarih 156 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, yeniden çalışılmasına komisyonumuzca oy birliği karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 07/09/2022 tarih ve 20 sayılı İmar Komisyonu Kararı, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 06/10/2021 tarih ve 156 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararının iptal edilerek yeniden çalışılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Oturumu kapatılmıştır.

 

     Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum