Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

07.08.2019 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.08.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, katılım tam olduğundan mazeret de olmadığı görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 03/07/2019 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclisine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından iki adet önerge verildiği görüldü.

  • “Belediyemiz imar işlerinden yapı ruhsatı taleplerinde, projeyi yapan teknik elemanlar ile mal sahibi veya müteahhit firmalar arasında proje yapım sözleşmesinin, böylece daha sonra oluşabilecek uyumsuzlukların önüne geçilmesi için istenmesi” hakkındaki önergesinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  • “Belediyemizde ilk kadın belediye başkanı olarak görev yapan, ilçemizde eğitime büyük katkıda bulunan rahmetli Seniha TINAY’ın adının cadde veya parka verilmesi” hakkındaki önergesinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 07/08/2019 tarih ve 289 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 1615 ada 17 parsel kargir dükkan ile 1615 ada 19 parsel depo ve garaj nitelikli taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.      

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 98

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11/07/2019 tarih ve 4519 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1270 ada 1 parsel ve çevresi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 99

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/07/2019 tarih ve 4688 sayılı “Mera vasıflı İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parsel içerisinde kalan Belediye Hizmet Alanı, Park, Otopark ve İmar Yolu olarak planlı alanlarının vasfının değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 100

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23/07/2019 tarih ve 329 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 adet traktör (kasalı), 2 adet kamyonet (çift kabin kasalı), 2 adet panelvan, 2 adet beko loder (kepçe), 2 adet kamyonetin (tek kabin kasalı) belediyemiz bütçesinin uygun olduğu dönemlerde peyderpey alınmasına, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 101

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/07/2019 tarih ve 302 sayılı “Tam Zamanlı Harita ve Kadastro Teknikeri ve Mimar çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 5.derece Mimar kadrosunda ve 7.derece Tekniker kadrosunda, Tam Zamanlı Harita ve Kadastro Teknikeri ve Mimar çalıştırılmasına ve ücretlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı Genelge ekinde yer alan cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücretin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 102

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/07/2019 tarih ve 5162 sayılı “Kent meydanı (park) alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine göre konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 103

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01/08/2019 tarih ve 102 sayılı “Sosyal Tesis Restoranı ve beach kafeteryalarda satışa sunulacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal tesis restoranı ve beach kafeteryalarda satışa sunulacak olan “Kumru Sandwich” ücretinin 5,00.-TL. olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 104

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/07/2019 tarih ve 307 sayılı “Belediyemizce düzenlenecek olan festivalin içeriğinin ve tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemizce düzenlenecek olan Kültür - Sanat Demokrasi ve Emek Festivali’nin 30-31 Ağustos, 1 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmesine ve festival giderlerinin belediyemiz bütçesinde yer alan ödenekten karşılanmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 105

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/08/2019 tarih ve 229 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre listede yer alan gider kalemlerine toplamda 3.000.000,00.-TL.'nın bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 106

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 15 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 8 ada 3 parsel imar durumu” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun ilgili raporundan; 8 ada 5 parselin hukuksal bir sürece tabi olduğu bilgisi alınmış bu nedenle süreçle ilgili araştırma yapıldığı, yapılan incelemede, Asliye Hukuk Mahkemesinin 983/102 sayılı kadastro komisyon kararına itiraz davasından mahkemece davanın reddine ve kadastro komisyonunun 31.08.1982 tarih 222 sayılı kararın onanmasına karar verildiği görülmüştür. Bu sebeple mülk sahiplerinin mağdur edilmemesi adına ilgili parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca düzenleme sınırı kararı alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi ile gerekli yazışmaların yapılarak işlemin sürdürülmesine karar verildiği görüldüğünden, meclisimizce yapılan görüşmelerde 17/07/2019 tarih ve 15 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 107

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/07/2019 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2046 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazın hisse satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ilgili kararından; 149 m²’lik belediyemiz hissesinin m² fiyatının 700,00.-TL.’dan diğer hisse sahibine 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine göre satışının yapılmasına karar verildiği görülmüştür.

            İmar Komisyonu’nun ilgili kararından; söz konusu parselin tapu kaydı incelendiğinde, “775 Sayılı Yasanın 34.maddesine göre 10 yıl müddetle takyitlidir” şerhi bulunduğu görülerek, şerh durumunun göz önüne alınarak talep sahibi hissedara satışının yapılmasında sakınca olmadığına karar verilmiştir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/07/2019 tarih ve 9 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldikleri şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 108

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19/07/2019 tarih ve 11 sayılı “Belediyemize ait taşınmazların satışı” hakkındaki kararların görüşülmesine geçildi.

 

            Meclis üyeleri Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve  Mehmet Akif GÜVELİ’nin konuyu görüşmek üzere oturuma ara verilmesi talebi üzerine Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma on dakika ara verildi.

 

09/08/2019 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2.Oturumu:

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19/07/2019 tarih ve 11 sayılı “Belediyemize ait taşınmazların satışı” hakkındaki kararların görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19/07/2019 tarih ve 11 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselin kat karşılığı verilmesinde Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin arsa satışlarından elde edilecek gelirin eski belediye binasına da olanak sağlayacak olması nedeniyle kabul ettiklerini belirtmeleri üzerine Oy Birliği ile kabul edildi.      

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 109

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 17/07/2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19/07/2019 tarih ve 10 sayılı “Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı ve mera alanında kalmayan taşınmazlar üzerinde bulunan ve imar barışıyla yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların bulunduğu taşınmazların, yapı sahiplerine doğrudan satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu’nun ilgili raporundan; belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı (yol, yeşil alan, belediye hizmet alanı, sosyo-kültürel tesis vs.) ve mera alanında kalmayan taşınmazlar üzerinde bulunan ve yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların maliklerinin talebi üzerine, yapı kayıt belgesinde belirtilen kısmının yapı sahiplerine doğrudan satışının yapılması öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması sonucunda uygunluğuna karar verildiği görülmüştür.

            Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ilgili raporundan; yapı kayıt belgesinde belirtilen kısmının yapı sahiplerine doğrudan satışının yapılması öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınması sonucunda ve 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapı olması koşuluyla uygunluğuna karar verildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/07/2019 tarih ve 13 sayılı İmar Komisyonu kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 19/07/2019 tarih ve 10 sayılı kararlarının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 110

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü   ‘nün 07/08/2019 tarih ve 289 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 1615 ada 17 parsel kargir dükkan ile 1615 ada 19 parsel depo ve garaj nitelikli taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 111

            Gündem gereği Azam Ziya GÜÇ tarafından sunulan “Belediyemiz imar işlerinden Yapı Ruhsatı taleplerinde projeyi yapan teknik elemanlar ile mal sahibi veya müteahhit firmalar arasında proje yapım sözleşmesinin daha sonra oluşabilecek uyumsuzlukların önüne geçilmesi için istenmesi” hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : -

            Gündem gereği Azam Ziya GÜÇ tarafından sunulan “Belediyemizde ilk kadın belediye başkanı olarak görev yapan, ilçemizde eğitime katkıda bulunan rahmetli Sayın Seniha TINAY’ın adının cadde veya parka verilmesi” hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı tarafından konunun gündemimizde tutularak, yeni açılacak bir parka isminin verilebileceğine dair bilgi verildi.

 

Belediye Başkanınca Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının II.Birleşiminin 09.08.2019 tarihinde Cuma günü saat 09.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

 

             Adil KIRGÖZ                          Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

         Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum