Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.05.2014 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1.Birleşim Karar Özetleri

07.05.2014 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1.Birleşim Karar Özetleri

 

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.05.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENESOĞLU, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Üyelerin tam olduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak

 

12.04.2014  ve 16/04/2014 tarihli Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Ve II. Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.

 

Yönetmeliğin 11’inci maddesine dayanılarak Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.  Başkanlıkça Tüm Bel-Sen Sözleşmelerine imza koyma yetkisinin görüşülmesi oylamaya sunuldu. 5.Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- Yine Başkanlıkça İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parsel kat talebinin görüşülmesi oylamaya sunularak 6.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- Başkanlıkça 7.gündem maddesi önerisi olarak Mimari Estetik Komisyonu kurulması önerildi. Öneri Oy Birliği ile kabul edildi.

 

- Başkanlıkça “Trafo Yerleri” oylamaya sunularak 8.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- Yine Başkanlıkça 2047 ada 12 parsel arsanın satış kararının alınması oylamaya sunularak 9.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- Başkanlıkça 10.gündem maddesi önerisi olarak, 5393 sayılı Kanunun 21.maddesine dayanılarak konuların Meclise gelmeden önce Komisyonlarda görüşülmesinin onaylanması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

 

- 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine dayanılarak Müdür atamaları Başkanlıkça Meclis bilgilendirildi.

 

- AKP Meclis üyelerinin  07/05/2014 tarihli Kızılçukur Mahalle yolunun yaptırılması talebi Başkanlıkça oylamaya sunuldu. 11.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- AKP Meclis üyelerinin 07/05/2014 tarihli Kabakum Bankacılar Sitesinin sonunda Gök Yakut Sitesi arasındaki yolun iki tarafına yol yapımı ve Kabakum köprüsü ile Grupkent arasındaki bitki örtüsü bertarafı talebinin 12.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

- AKP Meclis üyelerinin 07/05/2014 tarihli dilekçe ile tarım yolları onarım ve bakımı talebinin 13.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığından Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.         

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 76

 

Gündem gereği Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 04/041/2014 tarih ve 2417 sayılı “Taşınmaz mal satışları komisyonunda görev almak üzere 1 Asil 1 Yedek üye seçiminin yapılması” hakkındaki yazının görüşülmesine geçildi. İlgi yazı okundu, dinlendi.

 

6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre yapılacak gayrimenkul satışlarında, anılan yasanın 90.maddesi uyarınca teşekkül ettirilecek “Satış Komisyonu”nda görev yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından 1 Asil, 1 Yedek Üye seçimi yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan açık oylama sonucunda Asil Üye olarak Seyfettin UYSAL, Yedek Üye Adil KIRGÖZ Oy Birliği ile seçilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 77

 

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2014 tarih ve 991 sayılı Çandarlı Mahallesi 5091 parselde belediye hissesinin diğer hissedarların satın alma talebi hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.

 

Çandarlı Mahallesi sınırları içinde yer alan tapunun 2144 ve 2145 numaralı parsellerde birleştirme ve yoldan ihdas sonucu 5091 parsel oluşmuş ve Çandarlı Belediyesi 2662/32199 Hisse ile hisselenmiştir. Diğer hissedarların vekili Belediye Hissesini satın alma talebinde bulunmuştur. İlgili talep üzerine Çandarlı Belediye Meclisi tarafından 6360 Sayılı yasa gereği 05.02.2014 Tarih ve 7 sayılı Meclis kararı alınmıştır.

 

Çandarlı Belediyesinin 05.02.2014 Tarih ve 7 sayılı Meclis kararı gereği 18.02.2014 Tarih 2013-302 sayılı yazı ile Dikili Kaymakamlığı tarafından 21.02.2014 Tarih ve 70168560-250-383 sayılı yazısı ile Belediye Hissesinin satışını uygun olduğu ve 6360 yasa gereği İzmir Valiliği il Mahalli İdareler Müdürlüğü’ne gönderilmiş, fakat ilgili satış işlemi için İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü’nden Çandarlı Belediyesi açık olduğu süreçte satış ile ilgili yazı gelmediğinden işlem sonuçlandırılamamıştır.

 

6360 sayılı yasa gereği Çandarlı Mahalleye dönüştüğünden ve Belediyemize devir olması sebebiyle konunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 5091 parseldeki 2662/32199 (53,24 m²) lik belediye hissesinin satışının yapılması hakkındaki raporun, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 78

 

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2014 tarih ve 992 sayılı Çandarlı Mahallesi 5093 parselde bulunan Belediye hissesinin diğer hissedarların satın alma talepleri hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.

 

Çandarlı Mahallesi sınırları içinde yer alan tapunun 5093 numaralı parselde yoldan ihdastan gelen 4876/26745 Belediye Hissesini diğer hissedar olan Münir GÜÇAL’ın satın alma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İlgili talep üzerine Çandarlı Belediye Meclisi tarafından 6360 Sayılı yasa gereği 07.03.2014 Tarih ve 9 sayılı Meclis kararı alınmıştır. Fakat son meclis olması sebebiyle ilgili kararın uygulaması Çandarlı Belediyesi açık olduğu süreçte gerçekleştirilmemiştir.

            

6360 sayılı yasa gereği Çandarlı Mahalleye dönüştüğünden ve Belediyemize devir olması sebebiyle konunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 5093 parseldeki 4876/26745 lik Belediye hissesinin satışının yapılması hakkındaki raporun, Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 79

 

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/04/2014 tarih ve 418 sayılı 2013 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısının ve cetvellerin görüşülmesine geçildi.

 

Belediye Encümenimizin 28/04/2014 tarih ve 119 sayılı kararı ile 2013 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Mayıs Ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine karar verildiği anlaşılmış olup, Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 2013 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 80

Gündem gereği Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası İzmir 2 Nolu Şube’nin 07/04/2014 tarih ve 394 sayılı Tüm Bel-Sen Sözleşmelerine imza koyma yetkisi hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, Tüm Bel-Sen ile yapılacak sözleşmelerde imza koyma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 81

 

Gündem gereği  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2014 tarih ve 1059 sayılı İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parsel kat talebi hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.

 

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parseldeki ( 10/1 sokaktaki 9 nolu evin ) 3 kat imarlı olduğu belirtilerek, 3 kat olan alanın 4 kata çıkarılmasının talep edildiği anlaşılmıştır.  Belediye Meclisinin 04.08.2010 gün ve 71 sayılı kararıyla kat arttırılmanın yürürlükte bulunan plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine aykırılığı ve yoğunluk arttırıcı özelliği sebebiyle, bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmesine yönelik genel karar kapsamında uygun olduğu bildirilmiştir.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parseldeki 3 kat olan alanın 4 kata çıkarılması talebinin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 82

 

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2014 tarih ve 1061 sayılı Mimari Estetik Komisyon hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 08/09/2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişen 10.maddesinde; “İlgili idare, meclis kararı alarak uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir...” denilmektedir.

 

08/01/2014 tarih ve 9 sayılı Meclis kararı ile Mimari ve Estetik Komisyonu kurulması için ilçemizde kamuda çalışan yeterli sayıda mimar olmadığından, 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediyesinin de yardımı ile çözümün sağlanmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 83

 

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06/05/2014 tarih ve 1060 sayılı trafo yerleri hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.

 

İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 8-9-99,101 Sokaklar ve İsmetpaşa Mahallesi 52,46,52/1,3,48 sokaklardaki yoğun yapılaşma sonrasında ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için TR3 ve TR6 trafo istasyonlarının yetersi kaldığı ve ekteki pafta örneğinde işaretli yeşil alan üzerinde 4,60 x 7,50 metre ebadında beton köşk tipi trafo yapımına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO  : 9

KARAR NO     : 84

 

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/05/2014 tarih ve 214 sayılı “2047 ada 12 parsel arsanın satışı” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor ve eki okundu, dinlendi.

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 95/2 Sokak 2047 ada 12 parselde bulunan tamamı 360 m² arsayı, Serkan BİNGÜL isimli kişinin satın alma talebi olduğu anlaşılmıştır.

 

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 85

 

Gündem gereği 5393 sayılı Kanunun 21.maddesine dayanılarak İmar ve Bütçeye ilişkin konuların Meclise gelmeden önce Komisyonlarda görüşülmesi hakkındaki gündem maddesine geçildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21.maddesi ve 24.maddelerine dayanılarak, imar ve bütçeye ilişkin konuların Belediye Meclisine gelmeden önce Komisyonlarda görüşülerek incelenmesine Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi.

 

AKP Meclis üyelerinin  07/05/2014 tarihli Kızılçukur Mahalle yolunun yaptırılması talebi, Kabakum Bankacılar Sitesinin sonunda Gök Yakut Sitesi arasındaki yolun iki tarafına yol yapımı ve Kabakum köprüsü ile Grupkent arasındaki bitki örtüsü bertarafı talebi ve tarım yolları onarım ve bakımı talepleri ile ilgili Belediye Başkanınca bilgilendirme yapıldı. İlgili birimlere havale edilmesine Meclisimizce Oy Birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.      

 

Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK  

  Belediye Başkanı          Meclis Kâtibi                           Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum