Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.12.2017 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.12.2017 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 06.12.2017 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.12.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye ek Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanı teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN’in ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 10.11.2017 tarihli II.Olağanüstü Meclis karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu.

Meclis Üyesi Evren EVRENOSOĞLU imzalı sunulan önergede; İlçemizde 60 yaş ve üzerindeki muhtaç durumda bulunan yaşlılarımızı korumak, bakmak ve fiziksel ihtiyaçlarını gidermek için Huzurevinin bulunmasının gerektiği, yakın çevrede de huzurevinin olmadığı, yaşlı nüfus göçü alma oranının da yüksek olması sebebiyle huzurevine ihtiyaç duyulduğundan, 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin ‘’a’’  ve 14. Maddesinin ‘’a’’ bendine istinaden çalışmaların yapılmasına dair önerge verdiği görüldü.

Yapılan oylamada ilgili önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiş olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  konu hakkında Bir Komisyon kurulmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.  

Meclis Üyeleri Mehmet Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK imzalı sunulan önergede; Havaların soğumasıyla birlikte sobalardan çıkan dumanın hava kirliliği oluşturduğu, kirliliğin önlenmesi ve ısınma sorununu gidermek ve Dikili ye gelen vatandaşları kışında Dikili de tutmak için doğalgazın getirilmesi ve halkın doğalgazla ısınmasını ve doğalgazın sanayide kullanımıyla birlikte işsizliğe karşı istihdamın sağlanacağına dair önerge verdiği görüldü.

           Yapılan oylamada ilgili önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Belediye olarak talepte bulunulacağı gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Dikili Jeotermal A.Ş.nin 04/12/2017 tarih ve 163 sayılı “Ödeme Çağrısı talebi” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 1.250.000,00 TL. sermaye artırımına gidilmesi kabul edilerek konunun gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Jeotermal A.Ş.ye sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 156

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/11/2017 tarih ve 6163 sayılı “Çandarlı Mahallesi 856, 858, 860 adaların tamamı, 857 ve 859 adaların bir kısmı için Uygulama sınırı kararı alınan alanda 448,36 m2’lik kamulaştırılacak alanın 5 yıllık İmar programına alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 157

                 Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/11/2017 tarih ve 6164 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1047 ada ve 1622 parsel sınırında bulunan yol probleminin giderilmesi ve 1047 ada 6, 7, 8, 9 parsellere ulaşımı sağlamak için 1622 parselin 1047 ada cephesinden, imar yolu ekseni boyunca 255 m²’lik kamulaştırılacak alanın 5 Yıllık İmar Programına alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.   Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 158

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/11/2017 tarih ve 6165 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1481 parselden imar planına sadık kalarak 12 metrelik imar yolu içinden yol ekseninden 6,00 metre genişliğinde yaklaşık 175 metre uzunluğunda 1180 m2 büyüklüğünde kamulaştırılacak alanın 5 yıllık İmar programına alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 159

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/11/2017 tarih ve 6081 sayılı “Eğimsiz düz arazilerde kot krokisi ücretinin görüşülmesi” hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 160

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 545 sayılı “49’uncusu 20-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da icra edilecek olan Boot Düsseldorf 2018 Fuarı’na katılacak Personelin belirlenmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/09/2017 tarih ve 123 sayılı Belediye Meclis Kararı ile katılıma karar verilen Boat Düsseldorf 2018 Fuarı'na, Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Sörf Eğitmeni Erdem BAL, Dalış Eğitmeni Gizem SONGÜLER ve daha önceki fuar katılımlarında imar ile ilgili sorular sorulduğundan, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde Şehir Plancısı olarak görev yapan ve İngilizce dil bilgisi bulunan Sultan ALKIŞ ile yine Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde görevli İngilizce dil bilgisi bulunan İlknur ÖZDEMİR BUYAN'ın katılmasına, fuar başlangıç tarihinin 20 Ocak 2018 olması nedeniyle, yurtdışı çıkış işlemlerinin 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle yapılmasına, bu katılıma ilişkin giderlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, yasal mevzuat çerçevesinde Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 161

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/11/2017 tarih ve 349 sayılı ”İptal-İhdas’’ hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki cetvel okundu, incelendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/l" maddesine dayanılarak Belediyemiz 5. Derece Zabıta kadrosunda görev yapan Mustafa ÖNALAN’ın 5. Derece Zabıta kadrosu iptal edilerek, 3. Derece Zabıta Memuru kadrosunun ihdas edilmesine, 2. Derece sağlık Teknikeri Kadrosunda görev yapan Gülin UÇAR’ın 2. Derece sağlık Teknikeri Kadrosu iptal edilerek, 1. Derece Sağlık Teknikeri kadrosunun ihdas edilmesine, 5. Derece Mühendis Kadrosunda görev yapan M. Utku ELİAÇIK’ın 5. Derece Mühendis kadrosu iptal edilerek, 3. Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesine. 5. Derece Şef Kadrosunda görev yapan Mustafa DUMAN’ın 5. Derece Şef Kadrosu iptal edilerek 3. Derce Şef Kadrosunun ihdas edilmesine 2. Derece Araştırmacı Kadrosunda görev yapan Serkan KAPTAN’ın 2. Derece Araştırmacı kadrosu iptal edilerek 1. Derece araştırmacı kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verilerek hazırlanan Cetvel karar ekinde sunulmuştur. Kararın gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sevkine karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 162

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/11/2017 tarih ve 444 sayılı” 2018 Yılı Ücret tarifesinde değişiklik’’ hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 163

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/11/2017 tarih ve 6286 sayılı “Dikili Belediyesi 2018-2023 yıllarını kapsayan 5 Yıllık İmar Programı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 164

            Gündem gereği 29-30 Ocak 2018’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Geleceği Şekillendirmek-Kentlerimizde Sosyal Uyum” konulu 5. Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı’na Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un katılımının talep edildiği, seyahat ve ağırlama giderlerinin Act.Now tarafından karşılanacağının belirtildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 29-30 Ocak 2018’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Geleceği Şekillendirmek-Kentlerimizde Sosyal Uyum” konulu 5. Uluslararası Belediye Başkanları Konferansına ve 31 Ocak 2018 tarihinde konferans sonrası Viyana Belediyesi işbirliğinde “Viyana kentinde proje ziyareti” programına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un ve yabancı dil bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN’ın katılmasına, konferans başlangıç tarihinin 29/01/2018 olması nedeniyle yurt dışı çıkış işlemlerinin 28/01/2018 tarihi itibariyle yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 165

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve 434 sayılı” Taşınmaz Mal Teminatı’ hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 166

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/11/2017 tarih ve 432 sayılı” Merdivenli Mahallesi 161 ada 5 parselde 381,94 m2’lik arsa nitelikli taşınmazın satış kararı’’ hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 167

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve 6297 sayılı “Salimbey Mahallesi 160 ada 40 parsel Mera Taşınmazı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 168

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve 433 sayılı” Dikili Belediyesi Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasının Yüksekokul açmak kaydıyla Dokuz Eylül Üniversitesi kullanımına verilmesi’’ hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 169

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2017 tarih ve 6298 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 127 ada 11 parselin durumu ve 127 adanın genel imar planı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Konunun İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilerek, kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevkine karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 170

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/11/2017 tarih ve 269 sayılı “Meclis Katibi (Asil) Seyfettin UYSAL’ın 08.11.2017 Günü Belediyeye sunmuş olduğu Meclis Katipliğinden istifa etmesi üzerine yeni Meclis Asil Katibi Seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclis Asil Katip üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Meclis Üyesi Engin ÖZKAN’ın 15 Oy aldığı tespit edildiğinden. Meclis Asil Katip üyesi olarak seçilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 171

Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/11/2017 tarih ve 32 sayılı ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/11/2017 tarih ve 12 sayılı "Merdivenli Mahallesi 110 ada 31 parsel Tarla nitelikli taşınmazın satışının değerlendirilmesi" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/11/2017 tarih ve 32 sayılı İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 15/11/2017 tarih ve 12 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine Oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 172

Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/11/2017 tarih ve 33 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 22 parselin durumunun değerlendirilmesi " hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/11/2017 tarih ve 33 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 173

     Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/11/2017 tarih ve 34 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan paket arıtma sistemi için, Kabakum Mahallesi 266 ada 5 parsel Tarla nitelikli taşınmazın tamamı ile Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel Tarla nitelikli taşınmazın 300 m2’lik kısmının kullanımı için izin talebinin görüşülmesi " hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/11/2017 tarih ve 34 sayılı İmar Komisyonu kararının İZSU ile görüşmeler devam ettiği ve beraber karar verilecek olması sebebiyle, konunun gündemde kalmasına, kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

      Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

             Mustafa TOSUN                        Murat DURAK                  Hüsniye YILDIRIM  

            Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum