Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.08.2014 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.08.2014 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.08.2014 tarihli AĞUSTOS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.08.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.
Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Üyelerin tam olduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak 27.06.2014 tarihli Olağanüstü Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.
Yönetmeliğin 11’inci maddesine dayanılarak Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01/08/2014 tarih ve 662 sayılı yazısı ile İsimlendirme Komisyonu’nun “Park İsimlendirilmesi” konulu kararı okunarak Başkanlıkça ilave gündem maddesi yapılması için oylamaya sunuldu. 24.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 31/07/2014 tarih ve 670 sayılı “Muhlis SEZER’in şartlı hibe talebi” konulu yazısı okundu ve Başkanlıkça ilave gündem maddesi yapılması için oylamaya sunuldu. 25.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/08/2014 tarih ve 118 sayılı “Festival tarihinin belirlenmesi” konulu yazısı okundu. Başkanlıkça ilave gündem maddesi olması için oylamaya sunuldu. 26.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
Belediye Meclis Üyesi Sunay YARAR’ın 06/08/2014 tarihli “Eşitlik Komisyonu kurulması” hakkındaki dilekçesi okundu, dinlendi. Başkanlıkça ilave gündem maddesi yapılması için oylamaya sunuldu. 27.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Ak Parti Meclis Üyelerinin Meclise sunmuş olduğu 06/08/2014 tarihli 3 adet dilekçe okundu, dinlendi. 
1.Dilekçede; İlçemizdeki su sorunu ve Çandarlı Mahallesi’ndeki halka açık çeşmelerdeki suyun açılması hakkındaki dilekçesi
2.Dilekçede; Yazlık sitelerin arıtma tesislerinin denetlenmesi
3.Dilekçede; Jandarma arkasındaki yol, Kızılçukur Mahallesi’ndeki yol ve çiftçi yollarının bakımı ve onarımı hakkındaki dilekçelerin ilave gündem maddesi yapılmak üzere Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile 28.gündem maddesi yapılmasına karar verildi. 
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığından Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.          
 
GÜNDEM NO : 1
KARAR NO      : 111
Gündem gereği 04/06/2014 tarihli Haziran ayı Meclis Toplantısında görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “Pazar yerleri ücretlerinin bazı kalemlerinin belirlenmesine” ilişkin Komisyonca alınan 16/06/2014 tarih ve 3 sayılı kararın görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Komisyon Raporunda; 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52.maddesinin 1.bendine, 56.maddenin 1.bendine göre, işgallerde beher m² için günde 2,50.-TL. belirlendiğinden; 
(Tezgah ölçüleri) 2,60 x 2,90 = 7,54 m²
7,54 x 2,50 (işgaliye ücreti üzerinden en üst sınır) = 18,85.-TL.(Günlük) 
18,85 x 52 (hafta) = 980.-TL. olarak Pazaryeri tezgah devir teslim ücreti alınmasına,
Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15.maddesi 1-2-3-4’e göre tahsis ücretinin alınmamasına karar verildiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, Plan ve Bütçe Komisyonu kararı uygun bulunarak, tespit edilen ücretlerin uygulanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO      : 112
Gündem gereği 04/06/2014 tarihli Haziran ayı Meclis Toplantısında görüşülerek İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen “İçkili yer bölgesi ve krokisinin belirlenmesine” ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen görüşler doğrultusunda Komisyonlarca alınan kararların görüşülmesine geçildi.
22/07/2014 tarih 14 sayılı İmar Komisyonu raporu ile 22/07/2014 tarih 9 sayılı Çevre Sağlık Komisyonu raporlarında; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olan Belediyemiz sınırları içindeki tüm alanların içkili yerler krokisi kapsamında değerlendirilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.
  Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 10.08.2005 tarih ve 25902 (ASIL) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 29. Maddesinde; “İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.” denildiğinden, İmar Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu raporları Meclisimizce uygun görülerek, Yönetmelik ve ilgili mevzuatlara uygun olan Belediyemiz sınırları içindeki tüm alanların hazırlanan içkili yerler krokisi kapsamında değerlendirilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 
 
 
 
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO     : 113
  Gündem gereği Çandarlı Spor Kulübü Derneği’nin büfe yeri tahsisinin süresi dolduğundan, konu ile ilgili alınan 06/06/2011 tarih ve 41 sayılı Meclis kararının görüşülmesine geçildi.
Çandarlı Belediye Meclisi’nin 06/06/2011 tarih ve 41 sayılı kararından, Kulübün hem futbolda hem Karete-Do branşlarında faaliyet gösterdiği fakat kulübün herhangi bir gelir kaynağı bulunmadığından zorluklarla karşılaştıkları için büfe yeri tahsisi talep ettikleri görülerek kulübe 3 adet büfe yerinin 3 yıllığına tahsis edildiği, tahsis süresi dolduğundan Meclisimizce tekrar değerlendirilmesine dair karar alındığı anlaşılmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Çandarlı Spor Kulübü Derneği’ne Bergama Caddesi’nde 2988 parselde boş bulunan arsada 1 adet, Muhsin Ayman Parkında 1 adet ve Cennet Tepe’de 1 adet olmak üzere toplam 3 adet büfe yerinin tahsis süresinin dolması sebebiyle tahsisin kaldırılmasına, sadece Bergama Caddesi 2988 parselde büfe açıldığı için yerin teslim alınmasına,  M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK ve Ali İMREN’in “tahsisin kulübe gelir getireceği düşüncesiyle devam etmesi gerektiği” düşüncelerinden dolayı Red Oylarına karşılık,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO     : 114
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/06/2014 tarih 1752 sayılı “744 ada 2 parselin helikopter pisti yapılması için Dikili Devlet Hastanesi’nin tahsis talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Dikili Devlet Hastanesi’nin 12/06/2014 tarih 1295 sayılı talep yazısında; karayolu ile sevk edilmesi sakıncalı bulunan hastaların hava ambulansı yoluyla diğer hastanelere sevk edildiği ve hava ambulansının hastaneye uzaklığı 2 – 2,5 km. uzaklıkta bulunan futbol sahasına iniş yaptığı, yaz aylarında başlayan turizm sezonunda nüfus yoğunluğunun artması sebebiyle trafik yoğunluğunun arttığı, hava yoluyla hasta sevklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hastaneye yakın alanda bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve onanlı imar planı paftasında resmi kurum alanı olarak geçen 744 ada 2 nolu parsel üzerinde Hava Ambulansı iniş alanı için helikopter pisti yapılması için ilgili parselin hastaneye tahsis edilmesini talep ettikleri anlaşılmıştır. 
Belediye Meclisi’nin 04/07/2011 tarih ve 81 sayılı kararında; Salimbey Mahallesi 744 ada 4 parsel onaylı imar planında “resmi kurum” alanında bulunan arazinin 900 m²’lik  kısmının “acil helikopter pisti” olarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisine karar verildiği fakat karar ile ilgili herhangi bir çalışma ve işlem yapılmadığı görülmüştür. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 04/07/2011 tarih ve 81 sayılı Meclis kararı sonucunda herhangi bir işlem yapılmadığından kararın İptal edilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO     : 115
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/06/2014 tarih ve 1806 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediyesi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü tarafından telsiz role istasyonu için yer tahsisi” konulu raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü yazısında; Bergama, Beydağ, Çeşme Dikili, Karaburun, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Tire ve bunlara bağlı köy yerleşim yerleri İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sınırları kapsamına dahil olduğu ve yeni sınırlar dahilinde olabilecek her türlü doğal afet, yangın, deprem, sel baskını gibi olaylarda yardım faaliyetlerini yürütmek ve ekiplerin düzenli, sistemli çalışmalarının gerektiği ve bu nedenle sayısal trunk telsiz sistemine uyumlu bir telsiz sisteminin olması ve bütün iletişimin tek telsiz sistemi çatısında toplanılması için ilave telsiz röle istasyonları yapılacağı belirtilerek, yazı ekinde gönderilen krokide belirtilen noktada söz konusu röle istasyonu için 100 m²’lik alanı tahsis etmek istedikleri anlaşılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısından, ilgli alanın 381 ada 44 numaralı Belediye mülkiyeti vasfı mera olan parsel içerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 381 ada 44 numaralı Belediye mülkiyeti vasfı mera olan parsel içerisinde 100 m²’lik alanın telsiz röle istasyonu yapımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 116
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09/07/2014 tarih ve 2003 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 7 parsel kamulaştırılmasının 5 yıllık imar programından çıkarılması” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı.
             
 
 
 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 14.10.1996 gün ve 118 sayılı Belediye Meclis Kararı ile söz konusu parseli de kapsayan park amaçlı plan tadilatının iptale ilişkin yargı kararları sonucuna göre; İsmetpaşa Mahallesi 34 Ada 7 parsel kamulaştırılmasının 5 yıllık imar programından çıkarılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 117
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/07/2014 tarih ve 2007 sayılı “Çandarlı Mahallesi Vali Şentürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında yer alan Ticari Bölgenin Kentsel Tasarım Uygulama Projesi katkı payı talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
İlçemiz Çandarlı Mahallesi’nde yer alan Kentsel + III.Derece Arkeolojik ve 1.Derece Arkeolojik Sit Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26/06/2013 tarih ve 2455 sayılı kararı ile onaylandığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporundan anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Çandarlı Mahallesi Vali Şentürk Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arasında yer alan Ticari Bölgenin Kentsel Tasarım Uygulama Projesi’nin yaptırılarak İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesine ve söz konusu projelerin yaptırılması işi kapsamında 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik’in” 7.maddesi gereği İzmir Valiliği tarafından proje bedellerinin %95’i oranına kadar verilecek olan katkı payının kullanılması için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 118
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09/06/2014 tarih ve 1603 sayılı “İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Role Merkezi yeri tahsis talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Kararımız ekinde yer alan İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 27/03/2014 tarih ve 80560737-17650-2014032713125133054 sayılı yazısına istinaden, yine karar ekindeki Dikili Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 05/05/2014 tarih 126 sayılı yazısında, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün muharebe hizmetlerinde kullanılan Botanik Parkı ana su deposuna bitişik inşa edilmiş olan Role Merkezine ait yerin Belediyemizden tahsisini talep ettikleri anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Botanik Parkı ana su deposuna bitişik inşa edilmiş olan Role Merkezine ait yerin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi. 
 
 
 
 
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 119
Gündem gereği 04/06/2014 tarihli Haziran ayı Meclis Toplantısında görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen “Salihler 619 ada 2 parsel arsa üzerinde yapılmak istenen otel projesine” ilişkin Komisyonca alınan kararın görüşülmesine geçildi. 
 
İmar Komisyonu’nun 22/07/2014 tarih ve 12 sayılı kararında; “ 04/06/2014 tarih ve 106 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/06/2014 tarih 1522 sayılı yazıları ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, Salihler 619 ada 2 parsele ait 05/01/2011 tarih ve 24 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylı mevzii imar planı Mekansal Planlama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilmiş ve talebin inşaat yoğunluğunu arttırıcı olması sebebiyle uygun olmadığına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 22/07/2014 tarih ve 12 sayılı İmar Komisyonu raporunun aynen kabul edilmesine (talebin inşaat yoğunluğunu arttırıcı olması sebebiyle uygun olmadığına) Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO      : 120
Gündem gereği 04/06/2014 tarihli Haziran ayı Meclis Toplantısında görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen 1/25000 ölçekli Öneri Çevre Düzeni Planının değerlendirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.
Konula ilgili alınan 22/07/2014 tarih ve 13 sayılı İmar Komisyonu kararında; 
“04/06/2014 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/05/2014 tarih ve 1353 sayılı yazıları ve eklerinin değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu öneri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içinde istenilen kurum görüşü başvurularının yapıldığı ve işlemlerinin devam etmekte olduğu belirtildiğinden, konuya ilişkin tüm işlemlerin yasal mevzuat çerçevesinde tamamlandığında değerlendirilmesi gerektiğine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonu’nun 22/07/2014 tarih ve 13 sayılı kararının kabulüne ve kurumlardan görüş geldikten sonra değerlendirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 121
Gündem gereği Başkanlığın 05/08/2014 tarih ve 594 sayılı “İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Atatürk Parkı’nın beton platform olan bölümüne İmar Planı kararlarına uygun olarak Çocuk Hakları Sanat Merkezi binasının yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, İlçemiz Gazi Paşa Mahallesi Atatürk Parkı’nın beton platform olan bölümüne İmar Planı kararlarına uygun olarak Çocuk Hakları Sanat Merkezi binasının yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 122
Gündem gereği Başkanlığın 05/08/2014 tarih ve 595 sayılı “Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisindeki eski Belediye Mezbahasının kapanması nedeniyle mevcut mezbaha binasının Gençlik Merkezine dönüştürülmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi sınırları içerisindeki eski Belediye Mezbahasının kapanması nedeniyle mevcut mezbaha binasının Gençlik Merkezine dönüştürülmesine, M.Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK ve Ali İMREN’in eski mezbaha binasının gelir getirici daha farklı bir anlamda değerlendirilmesi gerektiği düşüncelerinden dolayı Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 123
Gündem gereği Başkanlığın 05/08/2014 tarih ve 596 sayılı “Uluköşk Binası güneyindeki boş alanın balık satış yeri olarak düzenlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Uluköşk Binası güneyindeki boş alanın balık satış yeri olarak düzenlenmesi konusunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 124
Gündem gereği Belediyemiz Norm Kadrosunun gözden geçirilerek yeni Müdürlükler kurulmasının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, çalışmalar devam ettiğinden bir sonraki meclis toplantısına getirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
 
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 125
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 31/07/2014 tarih ve 123 sayılı “Çandarlı Mahallesi’ndeki Etnografya Müzesi’nin yine Çandarlı Mahallesi’ndeki Kültür Evi’ne taşınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısından, Çandarlı Mahallesi’ndeki eski hamam içerisinde bulunan Etnografya Müzesi, hamamın fiziki yapısı nedeniyle içerisinde mevcut olan malzemelerin nemlendiği ve çürümeye yüz tuttuğu, Çandarlı halkından zimmetle teslim alınan malzemelerin korunabilmesi için yerinin değiştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, Çandarlı Mahallesi’ndeki Etnografya Müzesi’nin yine Çandarlı Mahallesi’ndeki Kültür Evi’ne taşınmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 126
Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16/06/2014 tarihli “Yeni Belediye Hizmet Binasının İsmetpaşa Mahallesi 361 ada 10 parsel üzerinde yapımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
07/03/2013 tarih 29 sayılı Meclis kararı, 26/06/2013 tarih 110 sayılı Meclis kararı ve 12/08/2013 tarih 115 sayılı Meclis kararları ile Belediye Hizmet Binası yapılması ile ilgili karar alınmış fakat kararlar sonucunda herhangi bir çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; yukarıda belirtilen 3 adet Meclis kararının iptal edilerek, yeni Belediye Hizmet Binasının İsmetpaşa Mahallesi 361 ada 10 parsel üzerinde yapılmasına ve 18 Ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dayanılarak hizmet binası yapımıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 127
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/07/2014 tarih ve 2183 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 10 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. 
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı. 
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Behçet Saray ve Recep Saray ait İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 10 parsele (eski 3 parsele) yönelik olarak 25/06/2013 tarihinde imar durumu belgesi alındığı, yukarıda belirtilen meclis kararları ve 22.05.2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi  ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23 Mayıs 2014 tarihli ekli genelgesi kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 128
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/07/2014 tarih ve 2200 sayılı “Salihler 259 ada 12 parselde plan değişikliği için ön izin talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. 
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı.
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO      : 129
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31/07/2014 tarih ve 2199 sayılı “Kabakum 85 parsel ilave imar planı talebi” hakkındaki raporu okundu, dinlendi.
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı;
           Gülgün Düzgün- Hazni Oran ve Mustafa ORAN’ın 23/07/2014 tarihli dilekçesi özetle  ; İlçemiz Kabakum Köyü Bağlarcivarı Mevkii 85 parseldeki taşınmazın (6600 m2) ilave imar planının hazırlandığı belirtilerek , Belediyemiz Meclisince  incelenerek onaylanmasının talep edildiği görülmüştür.
          Kabakum Köyü Bağlarcivarı Mevkii 85 parsel, onaylı 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/5000 nazım plan şemasında “ turizm+2. konut gelişme alanı” içinde kalmaktadır.
Kabakum Köyü Bağlarcivarı Mevkii 85 parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planının 1/5000 ölçekli nazım plan şeması ana kararları kapsamında, çevresindeki onaylı 1/1000 ölçekli imar planı ulaşım kararlarına uygun olduğu,  plan zaiyatının % 40 olarak düzenlendiği, kişi başına düşen yeşil alan miktarının, onaylı çevre düzeni plan notlarında belirlenen minimum 14 m² koşulunu sağladığı ve kişi başına 18,93  m² yeşil alan planlandığı  belirlenmiştir. 
Parsele yönelik hazırlanan imar planına esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüd raporları; İzmir Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce 20/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. 
14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekansal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; “(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Kabakum Köyü Bağlarcivarı Mevkii 85  parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’nda görüşülmek üzere Komisyona havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 20
KARAR NO     : 130
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/07/2014 tarih ve 2182 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 13 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı.           
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Yusuf İzzet İkiz’e ait İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 13 parsele yönelik olarak 07/12/2012 tarihinde 294 nolu imar durumu belgesi alındığı, yukarıda belirtilen meclis kararları ve 22.05.2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi  ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23 Mayıs 2014 tarihli ekli genelgesi kapsamında  konunun değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 21
KARAR NO     : 131
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/07/2014 tarih ve 2181 sayılı “Salimbey Mahallesi 199 ada 4 parsele yönelik yapı ruhsatı başvuru süresinin uzatılması talebi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi.  
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilince bilgilendirme yapıldı;
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda;  Mehmet Emin Akar ve Emine Karaköse ait Salimbey Mahallesi 199 ada 4 parsele yönelik olarak imar durumu belgesi, yola terk-cins değişikliği ve mimari projeler için ön onay alındığı görüldüğünden, yukarıda belirtilen meclis kararları ve 22.05.2014 tarih, 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Plânlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi  ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 23 Mayıs 2014 tarihli ekli genelgesi kapsamında  konunun değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 22
KARAR NO     : 132
Gündem gereği Başkanlığın 31/07/2014 tarihli “Belediyemiz Çandarlı Mahallesi’ndeki hizmet binası altında bulunan düğün salonu tahsisi için alınan 19/06/2014 tarih ve 180 sayılı Encümen Kararının onaylanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. Yazı İşleri Müdürünce bilgilendirme yapıldı.
İlçe Müftülüğü Vakıflar Genel Müdürlüğünce tadilata alınan Çandarlı Mahallesi Büyük Cami’nin yaz aylarında cemaate yetmeyeceği düşüncesi ile, Büyük Cami tadilatı bitinceye kadar Cuma ve Teravih namazlarının kılınabilmesi için, Büyük Cami yakınında bir mekan tahsis edilmesi istenmiştir.
Yer tahsisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “75/d” maddesine göre Belediye Meclisi yetkisinde olmasına rağmen, meclis toplantı döneminde olmadığından ve ramazan ayının başlamak üzere olması, konunun acil olması ve halkımızın mağdur olmaması için 19/06/2014 tarih 180 sayılı Encümen kararı ile Çandarlı Mahallesi’ndeki hizmet binası altında bulunan düğün salonunun İlçe Müftülüğüne ramazan ayında kullanımı için tahsis edilmesine karar verilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi’ndeki hizmet binası altında bulunan düğün salonunun İlçe Müftülüğüne ramazan ayında kullanımı için tahsis edilmesine dair alınan 19/06/2014 tarih 180 sayılı Encümen Kararının kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEM NO : 23
KARAR NO      : 133
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01/08/2014 tarih ve 454 sayılı “2464 sayılı Kanunun 15-21-56-60-84 maddelerindeki vergi, harç ve tarifelerinin güncellenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısından; 2464 sayılı Kanun’un 15.maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21.maddesinin 1.fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence vergisi, 56.maddesinde yer alan işgal harcı, 60.maddesindeki tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ve 84.maddesinin 1.fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan işyeri açma izni harcına dair tarifelerin tespitine ilişkin Maliye Bakanlığı’nın 11.Temmuz.2014 tarih 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği’ne göre kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak Belediyemizin dahil olduğu 2.Grup vergi tutarları üzerinden 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı’na (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilmek üzere Belediye Meclisimizce 2015 yılı için belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
GÜNDEM NO : 24
KARAR NO      : 134
Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01/08/2014 tarih 662 sayılı yazısı ve İsimlendirme Komisyonu’nun 22/07/2014 tarih 1 sayılı kararının görüşülmesine geçildi.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yazısındaki park isimlendirme yazısıyla ilgili olarak İsimlendirme Komisyonu’nun 22/07/2014 tarih ve 1 sayılı kararında; “İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi Sülüklü Dere mevkiinde yapılmakta olan parka Arap Seyit Parkı isminin verilmesi, İsmetpaşa Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan parka Öğretmen Nail Çağlayan Parkı olarak isimlendirilmesi ve ilçemizde bulunan Soma Madenciler Sitesi içerisinde bulunan parka Soma Şehit Madenciler Parkı isminin verilmesi Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 22/07/2014 tarih 1 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEM NO : 25
KARAR NO      : 135
Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 31/07/2014 tarih ve 670 sayılı “Muhlis SEZER’in şartlı hibe talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
25/07/2014 tarihli Muhlis SEZER’e ait dilekçeden, İlçemiz 75.Yıl Parkı’nda kullanılmak üzere bir takım iki kuleli ahşap oyun grubu, iki adet ahşap tahterevalli ve iki adet ahşap zıp zıp oyuncakları “Sürel SEZER Oyun Alanı” olarak adlandırılmak üzere Belediyemize şartlı hibe etmek istediği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Muhlis SEZER’in şartlı hibe talebi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/g “ maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edildi.
 
GÜNDEM NO : 26
KARAR NO     : 136
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01/08/2014 tarih ve 118 sayılı “Festival tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmakta olan, ilçemizin turizm ve tanıtımına katkı sağlayan “Dikili Festivali”nin 28 Ağustos – 1 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi. 
 
GÜNDEM NO : 27
KARAR NO     : 137
Gündem gereği Belediye Meclis Üyesi Sunay YARAR’ın 06/08/2014 tarihli “Eşitlik Komisyonu” kurulması hakkındaki dilekçesinin görüşülmesine geçildi. Dilekçe okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, komisyonun kurulmasına ve 5 kişiden oluşmasına Oy Birliği karar verilerek, yapılan oylama sonucunda Seyfettin UYSAL, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM, Sunay YARAR ve Hasan AKSOY’un komisyon üyesi olarak seçilmelerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/k” maddesine dayanılarak Oy Birliği karar verildi. 
 
GÜNDEM NO : 28
KARAR NO     : 138
Gündem gereği Ak Parti Meclis Üyelerinin Meclise sunmuş olduğu 3 adet dilekçenin görüşülmesine geçildi.
1.Dilekçede; İlçemizdeki su sorunu ve Çandarlı Mahallesi’ndeki halka açık çeşmelerdeki suyun açılması talebi
2.Dilekçede; Yazlık sitelerin arıtma tesislerinin denetlenmesi
3.Dilekçede; Jandarma arkasındaki yol, Kızılçukur Mahallesi’ndeki yol ve çiftçi yollarının bakımı ve onarımı hakkındaki talepleri okundu, dinlendi. Belediye Başkanınca gerekli açıklamalar yapıldı.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemizin yetkileri dahilinde taleplerin değerlendirilmesi için ilgili birimlere havalesine Oy Birliği ile karar verildi. 
 
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
 
  Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
  Belediye Başkanı              Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum