Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.05.2015 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

06.05.2015 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.05.2015 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı. 
Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Murat DURAK,  Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Engin ÖZKAN ve  Ahmet CANSEVEN’in mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 02.04.2015 tarihli Nisan Ayı II.Birleşim Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. AKP Meclis Üyelerinin 06/05/2015 tarihli “Köylerdeki kanalizasyon sistemlerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermesi nedeniyle çözüm bulunması” hakkındaki önergesinin olduğu görülerek, Belediye Başkanınca gündeme alınması için oylamaya sunulduğu görüldü. Önerge Oy Birliği ile gündeme alındı. 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Festival tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısı okunarak ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Yönetmelik” hakkındaki yazısı okunarak ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO      : 82
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/04/2015 tarih 188 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde 5.derece Zabıta Memuru kadrosunda görev yapan Arif YÜKSEK, Ferruh ÇANLI ve Tülay GÜL’ün 02.Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak adı geçen personellere ait 5.derece Zabıta Memuru kadrolarının iptal edilerek, yerine 3.dereceli Zabıta Memuru kadrosu ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 83
          Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 16/04/2015 tarih 476 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 2015 yılı gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.37 Sosyal Yardım Müdürlüğü gider kalemine toplam 1.712.000,00.-TL. ödenek konulduğu, Belediye Meclisimizin 01.04.2015 tarih 66 sayılı Meclis Kararı ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün kapatılması sebebi ile 1.046.941,76.-TL. ödeneğin ekli listedeki gider kalemlerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre 46.35.14.37 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 1.046.941,76.-TL. ödeneğin ekli listedeki gider kalemlerine bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kararın 5216 sayılı Kanun’un 25.maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 84
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/04/2015 tarih 145 sayılı “Hisse Satışı Kararı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
İlçemiz Çandarlı Mahallesi 560 ada 12 parsel 291,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 246/291 payda oranıyla 246,00 m² hissemiz, Gürel KÖYDEDURMAZ tarafından satın alınmak istenmiş ancak 04/03/2015 tarih 41 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmediği anlaşılmıştır.
Meclisimizce konunun tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Çandarlı Mahallesi 560 ada 12 parsel Belediye hissesinin Gürel KÖYDEDURMAZ’a satışına Oy Birliği ile karar verildi. 
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 85
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21/04/2015 tarih 165 sayılı “Hisse Satışı Kararı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
İlçemiz Çandarlı Mahallesi 566 ada 12 parsel 403,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 253/600 payda oranıyla 169,93 m² hissemiz, söz konusu taşınmazdaki malik Necla GÖKTEPELİ tarafından satın alınmak istenmiş ancak 04/03/2015 tarih 43 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmediği anlaşılmıştır. 
Meclisimizce konunun tekrar değerlendirilmesi sonucunda, Çandarlı Mahallesi 566 ada 12 parsel Belediye hissesinin Necla GÖKTEPELİ’ye satışına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 86
Gündem gereği Kesin Hesabın görüşülmesine geçildi.
 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 87
Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 21/04/2015 tarih 27 sayılı “Balkon kapatmaları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonu’nun 21/04/2015 tarih 27 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.      
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 88
Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 09/04/2015 tarih 197 sayılı “Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücreti” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir hükmü dikkate alınarak ücretin belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2015 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin 536,00.-TL.(BeşyüzotuzaltıTL.) olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 89
Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 30/04/2015 tarih 3 sayılı “Mükerrer sokak isimleri” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 30/04/2015 tarih 3 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 90
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/04/2015 tarih 591 sayılı “Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkii 678 ada 1 parsel, 679 ada 1 parsel, 674 ada 1 parsel plan değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
İlçemiz Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkiinde bulunan 678 ada/1 parsel, 679 ada/1parsel, 674 ada/1 parsel kapsamındaki imar mevzuatı uyarınca ada bazlı yapılaşmadan parselasyon temelli yapılaşmaya geçilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 91
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/04/2015 tarih 612 sayılı “20.11.2013 tarih 154 sayılı Belediye Meclis Kararının uygulanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 92
Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 29/04/2015 tarih 264 sayılı “Esnaf Teftiş Defteri ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Zabıta Müdürlüğü yazısından, ilçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm esnafımızın denetiminde gerekli olan esnaf teftiş defterinin fiyatının belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde,  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 93
Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 30/04/2015 tarih 266 sayılı “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik” yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak hazırlanan 37 maddelik Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Oy Birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO     : 94
Gündem gereği Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 28/04/2015 tarih 9643 sayılı “Bütçe İçi İşletme Talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
02/04/2015 tarih 79 sayılı Meclis Kararımız ile Bütçe İçi İşletme kurulması için karar alınmıştır. Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün yazısından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71.maddesi gereğince Belediyemiz tarafından kurulması düşünülen bütçe içi işletme ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak, kurulacak işletmenin adının açık olarak belirtildiği meclis kararının alınması gerektiği anlaşılmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, açılması düşünülen bütçe içi işletme adının 
“Dikili Belediyesi Atarneus Turizmi Geliştirme İşletmesi” olmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 20
KARAR NO     : 95
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2015 tarih 615 sayılı “Kabakum 85 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısından, öneri uygulama imar planı kapsamındaki parsellerin çevresi Belediyemiz, İl İdare Kurulunca onaylandığı alanda, planlama dışında sadece 85 kadastral nolu parselin kaldığı belirtilerek, Kabakum Bağlar civari mevkii 24L-4 paftada bulunan 85 nolu parsel kapsamında hazırlatılmış olan imar planı dosyasının vatandaşlarca gereğinin talep edildiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 21
KARAR NO     : 96
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/05/2015 tarih 91 sayılı “Festival tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısından, Belediyemiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmakta olan ilçemizin turizm ve tanıtımına katkı sağlayan festival tarihinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, festival tarihinin 28 Ağustos – 1 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 22
KARAR NO     : 97
Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05/05/2015 tarih 30 sayılı “Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi. 
Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak hazırlanan 14 maddelik Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Oy Birliği ile kabul edildi.
AKP Meclis Üyelerinin 06/05/2015 tarihli “Köylerdeki kanalizasyon sistemlerinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermesi nedeniyle çözüm bulunması” hakkındaki önergesi tekrar okundu. Belediye Başkanınca konunun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na iletileceği ifade edildi. 
II.Birleşimin 08.05.2015 tarihinde saat 10.00’da Belediye Kültür Salonu’nda yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
    Mustafa TOSUN              Murat DURAK                     Nazire KÖSTEN   
    Belediye Başkanı               Meclis Kâtibi            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum