Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.01.2016 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.01.2016 tarihli OCAK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.01.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tam olduğu tespit edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.12.2015 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge olmadığı görüldü.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olarak üç konu teklif edildi.

1 – Zabıta Müdürlüğünün 28/12/2015 tarih 921 sayılı “Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücreti” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

             2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 1 sayılı “iptal-ihdas” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/01/2016 tarih 5 sayılı “Bahçeli Mahallesi 134 ada 4 parsel taşınmazın Aytaç DAL tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/12/2015 tarih 3546 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2730 parseldeki yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri katkı payı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

İlçemiz Çandarlı Mahallesinde yer alan Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit alanında kalan, tapunun 29 pafta 2730 parselinde kayıtlı tescilli yağ fabrikasının bahçesinde yer alan yapının mevcut yapı ile bütüncül kullanımına ilişkin hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurula iletilmesi İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.04.2013 tarih ve 2209 sayılı kararı ile onaylandığı anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Çandarlı Mahallesinde yer alan 2730 parseldeki yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yaptırılarak İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine ve söz konusu projelerin yaptırılması işi kapsamında 22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” in 7. maddesi gereği İzmir Valiliği tarafından proje bedellerinin % 95’i oranına kadar verilecek olan katkı payının kullanılması için Belediye Başkanının yetkilendirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 2

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih 480 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 647 ada 10 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 647 ada 10 parsel 552,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 19/552 payda oranıyla 19,00 m2 hissemiz, söz konusu taşınmazdaki malik olan Tolga ANIL tarafından 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden satışının talep edildiği görülmüştür.

            Söz konusu parsel onanlı imar planında 2 kat konut planlı alanda (Taks:0,30) kalmakta olup, Belediyemiz tüzel kişiliği adına parsel oluşması mümkün olmadığı anlaşıldı.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Gazipaşa Mahallesi 647 ada 10 parsel 552,00 m2  yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki 19/552 payda oranıyla 19,00 m2 hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/e” maddesine dayanılarak diğer hissedara satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 3

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.12.2015 tarih 481 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5140 parseldeki Belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlçemiz Çandarlı Mahallesi 5140 parsel 321,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 327/6424 payda oranıyla 16,35 m2 hissemizin, söz konusu taşınmazdaki malik olan Ferah ORAL’ın vekili Abdullah DAĞDELEN tarafından 3194 sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden satışının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Söz konusu parsel, onanlı imar planında 3 kat, ayrık nizam Taks %30 Kaks %90 olup, Çandarlı imar planı notlarının 7.maddesinde “öneri konut alanlarında minimum ifraz 300,00 m2’dir, ancak parselasyon ve aplikasyon esnasında zorunluluk halinde parsel %10 küçültülebilir” denildiğinden Belediyemiz hissesi oranında aynen ifrazının mümkün olmadığı anlaşıldı.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 5140 parsel 321,20 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 327/6424 payda oranıyla 16,35 m2 hissemizin 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/e” maddesine dayanılarak diğer hissedara satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14/12/2015 tarih 529 sayılı “1.derece Sosyolog kadrosunda Tam Zamanlı Sosyolog çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemizde 2016 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1.derece Sosyolog kadrosunda Tam Zamanlı Sosyolog çalıştırılması için gerekli Meclis kararının alınması ve aylık ücretinin belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2016 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1.derece Sosyolog kadrosunda Tam Zamanlı Sosyolog çalıştırılmasına ve aylık ücretinin 2.039.-TL. (net) + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 5

            Gündem gereği 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereği Belediye Meclisinin tatil yapacağı ay ve toplantı gün, saatinin belirlenmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Meclis tatil ayının kaldırılarak tatil yapılmamasına, Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Kültür Evinde yapılmasına, sadece Şubat ve Haziran Ayı Meclis toplantılarının Çandarlı Mahallesindeki belediyemiz hizmet binasında yine ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.              

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 6

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih 334 sayılı “Denetim Komisyonu üye seçimi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi; “ İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, her yılın Ocak ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur” denildiği görülerek Meclisimizce Denetim Komisyonu üye seçiminin yapılarak ücretlerinin belirlenmesi, eğer Komisyonda görevlendirilecek uzman kişiler varsa kişi sayısı, görev süresi ve ücretinin de Meclisimizce belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına Ali İmren, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

            5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 uzman kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddesinin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanan günlük ücretin uzman kişiye ödenmesine ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

            Komisyonda görevlendirilecek Meclis üyeleri ücretlerinin Brüt 80.-TL. olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda, Seyfettin UYSAL, Sunay YARAR ve Engin ÖZKAN 13 Oy ile Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 7

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih 333 sayılı “Meclis üyeleri huzur hakkı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

                 İlgi yazıdan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez denildiği belirtilerek, Meclis Üyelerine ödenecek Huzur Hakkı Ücretlerinin Meclisimizce belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

                 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesine dayanılarak yapılan hesaplama sonucunda Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin 80.-TL.(Brüt) olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.    

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 8

                 Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 14/12/2015 tarih 530 sayılı “Sözleşmeli personel ücretleri” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak 1.derece Avukat kadrosunda görev yapan Avukatın, 7.derece Çevre Mühendisi kadrosunda görev yapan Çevre Mühendisinin, 7.derece Şehir Plancısı kadrosunda görev yapan Şehir Plancısının, 7.derece İnşaat Mühendisi kadrosunda görev yapan İnşaat Mühendisinin, 7.derece Mimar kadrosunda görev yapan Mimarın, 5.derece Tekniker kadrosunda görev yapan İnşaat Teknikerinin, 7.derece Tekniker kadrosunda görev yapan Harita Teknikerinin, 5.derece Tekniker kadrosunda görev yapan Gıda Teknikerinin, 7.derece Tekniker kadrosunda görev yapan Ziraat Teknikerinin, 7.derece Tekniker kadrosunda görev yapan Ziraat Teknikerinin, 4.derece Mühendis kadrosunda görev yapan Ziraat Mühendisinin, 10.derece Teknisyen kadrosunda görev yapan Bilgisayar Teknisyeninin, 3.derece Eğitmen kadrosunda görev yapan Eğitmenin, 7.derece Veteriner Hekim kadrosunda görev yapan Veteriner Hekimin ve 7.derece Ekonomist kadrosunda görev yapan Ekonomistin aynı zamanda 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince 2015 yılında Kısmi Zamanlı Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan Veteriner Hekimin 2016 yılında çalıştırılması ile ilgili gerekli meclis kararının alınması ve aylık ücretlerinin belirlenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin 1 yıl daha yenilenmesine, net aylık ücretlerinin;

-Avukat               : 2.367,00.-TL.+ ek ödeme

-Mimar                 : 2.559,00.-TL. + ek ödeme

-Mühendis            : 2.559,00.-TL. + ek ödeme

-Veteriner Hekim : 2.400,00.-TL. + ek ödeme

-Şehir Plancısı      : 2.559,00.-TL.+ ek ödeme

-Tekniker              : 2.034,00.-TL. + ek ödeme

-Eğitmen               : 1.554,00.-TL. + ek ödeme

-Ekonomist           : 1.647,00.-TL. + ek ödeme

-Teknisyen            : 1.642,00.-TL. + ek ödeme

-Sosyolog              : 2.039,00.-TL. + ek ödeme

- Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim : 1.200,00.-TL. olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 9

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24/12/2015 tarih 176 sayılı “Hibe edilen otobüs” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Mülkiyeti ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ait olup toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmaması nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 1998 model 35 CSA 87 Mercedes otobüs İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgili kararı ile Belediye Başkanlığımıza bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği görülmüştür.

             Söz konusu aracın Belediyemizin kültürel, sosyal ve belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilmesi ve demirbaş kayıtlarına geçirilmesi gerektiğinden konunun Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 1998 model 35 CSA 87 Mercedes otobüs bağışının kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 10

            Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğünün 22/12/2015 tarih 186 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediyesince bedelsiz devredilen araçlar” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2015 tarih ve 97509404.301.05.1234 sayılı kararıyla, Belediyemize 1 adet Massey Ferguson marka 2015 model 35 R 8962 plaka nolu Traktör ile 1 adet sahil kumu temizleme aracının bedelsiz olarak verilmesi ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesine karar verildiği görülmüştür.

            Söz konusu araçların belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bağışların kabul edilmesi ve demirbaş kayıtlarına geçirilmesi gerektiğinden Meclisimizce bağışın kabul edilmesi hususunun görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla belediyemize bedelsiz olarak devredilen 1 adet Massey Ferguson marka 2015 model 35 R 8962

 

plaka nolu Traktör ile 1 adet sahil kumu temizleme aracının devrinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/12/2015 tarih 3887 sayılı “Salihler Mahallesi Karamürsel Mevkiinde bulunan 679 ada 1 parsel ve 674 ada 1 parsel imar planı değişikliği” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 12

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/12/2015 tarih 43 sayılı “Salihler Mahallesi 6S-III ve 6Ş-IV pafta trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İlgi kararda; “            Belediye Meclisinin 02/12/2015 tarih ve 172 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/11/2015 tarih 3294 sayılı yazı metni, Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, ilgili yazıdan,     4/11/2015 tarihli Belediyemize verilen dilekçede özetle; Salihler Mahallesi, S.S.Tüm Halk Eğitimcileri İşletme Kooperatifi olarak, bölgenin elektrik dağıtım altyapısının sorumlusu olan Gediz Elektrik A.Ş.'nin yönlendirmesi doğrultusunda, bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacağı öngörülen iki adet köşk tipi trafo merkezi oluşturmaya yönelik 2 adet imar planı değişikliğinin değerlendirilmesi konusunda gereği talep edildiği görülmüştür.

     Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 9.maddesinde "(Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur. “denilmektedir.

      14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekânsal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; "(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur." denilmektedir.  Bu kapsamda 6Ş-IV paftasında bulunan imar planı değişikliği için; alınan PİN : UİP-16089,1 ve 6S-III paftasında bulunan imar planı değişikliği için; alınan PİN : UİP-16089,2 dir.

    Bu kapsamda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik önerisinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesine göre (Belediyemiz Meclisince uygun görülmesi halinde) onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmek üzere, Belediyemiz Meclisinde görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Salihler Mahallesi 6S-III ve 6Ş-IV pafta trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliğine yönelik hazırlanan imar planı değişiklik önerisi Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/12/2015 tarih 43 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 13

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/12/2015 tarih 44 sayılı “Bademli 231 ada 1 nolu taşınmazın tasarrufu” hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

 

 

            İlgili Komisyon kararında; “19/11/2015 tarih 42 sayılı Komisyon kararımız Aralık Meclis Toplantısında görüşülerek, Belediye Meclisimizin 02/12/2015 ve 168 sayılı kararı ile “İmar Komisyonu kararı olmasına rağmen Komisyonca konu ile ilgili çalışmalara devam edilmesine, idari yönü konusunda araştırmaların yapılmasına, çalışmalar bitirildiğinde meclis gündemi yapılmasına” yönünde karar alınmıştır. Komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirmelerde;

            İlçemiz Bademli sınırları içerisinde bulunan 231 ada 1 parsel 764,61 m2 taşınmaz, III.Derece Doğal Sit ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmakta ve söz konusu parsel üzerinde İzmir II Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.06.2015 tarih ve 5294 sayılı kararı ile “2.grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendiği ve bu yerin kamuya terkli park alanı olduğu, park alanında bulunan metruk yıkılmış binanın yeniden aslına uygun gerekli kurul izinlerinin alınarak inşa edilmesinde sakınca olmadığı anlaşılmıştır.

            İmar Planına ve kurul kararına göre, Bademli Mahallesindeki 231 ada 1 parsel taşınmazın kullanılmasında;

  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (j) bendine göre yap-işlet modeli uygulanmasına
  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( e ) bendine göre 10 yıl süre ile yap-işlet şekliyle kiraya verilmesine
  • Belediye yönetiminin bu parsel üzerinde kiralama işini yada kullanımını yaparken, kamuya terk edilen “park” alanının ihale kapsamı içinde gösterilmemesine
  • Kullanım kararının 3621/3830 sayılı Kıyı Yasası ve ilgili yönetmelikleri ve İmar Planı kararları doğrultusunda 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yasası kapsamında hazırlanacak proje doğrultusunda belirlenmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denildiği anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/12/2015 tarih 44 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 14

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğünün 28/12/2015 tarih 921 sayılı “Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücreti” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveli (B) aylık maktu fazla çalışma ücreti bölümünün 1.maddesinde; “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personel (deste hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.” denilmektedir.

            23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 sayılı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3.maddesinin (3). Fıkrasında “01/01/2016 – 31/03/2016 dönemi için 6583 sayılı Kanuna bağlı” denildiği ve aynı fıkranın (a) bendinde …(K) işaretli cetvelin …” III.Fazla Çalışma Ücreti bölümleri …. yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır” denildiğinden 2015 Mali Bütçe Yılı içerisinde uygulanan 536 Türk Lirası fazla çalışma ücretine kanun ile belirlenen 6,8’lik oran uygulandığında 569.-TL. olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

            Zabıta Personellerine 01/01/2016 – 31/03/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere brüt 569.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenebilmesi ve 6583 sayılı Bütçe Kanunu K cetveli (B) aylık maktu fazla çalışma ücreti bölümünün 3.maddesinin a,b ve ç bentlerinin uygulanması için konunun Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Zabıta Müdürlüğü yazısı kabul edilerek Zabıta Personellerine 01/01/2016 tarihinden başlamak üzere brüt 569.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 15

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih 1 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 5.derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili iptal-ihdas cetvelinin hazırlandığı ve gerekli meclis kararının alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/l" maddesine dayanılarak hazırlanan karar ekindeki II sayılı cetvelde görüldüğü üzere, Belediyemiz Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 5.derece Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 16

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/01/2016 tarih 5 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 134 ada 4 parselin satışı” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İlçemiz Bahçeli Mahallesinde mülkiyeti Dikili Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan 134 ada 4 parsel 2.663,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz, arazisine bitişik durumda bulunan Aytaç DAL tarafından satın alınmak istendiği, söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının Meclisimizce görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; mülkiyeti Belediyemize ait olan 134 ada 4 parsel 2.663,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satılmasının uygun olduğuna karar verilerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışına 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

 

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                              Nazire KÖSTEN 

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                             Meclis Kâtibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum