Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06-03-2014 Belediye Meclis Karar Özetleri

 

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre 06.03.2014 tarihinde  Meclis Başkan Vekili, Meclis Başkanı  Yusuf Altıparmak’ın Başkanlığında ve Belediye Başkanlık Makamında saat 16.00 da toplanılmış olup, yapılan Meclis yoklamasında Meclis Üyelerinden Yusuf Altıparmak, Sema Akıncı  , Ş.İsmail Tınay, Hüseyin Çelik,Sedat Öcal,Rıza Gök, Erdoğan Doğan Ahmet Çamer’in  katıldığı ,üye Zeynep Çetin, Güner Güven ‘in mazeretli  olarak bu günkü meclis  toplantısına katılmadığı tespit edilmiştir.

 

Yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantının başlatılması ve gündem maddelerinin dünkü toplantıda görüşülüp kabul edildiğinden tekrar okumama  gerek olmadığı için maddelerin görüşülmesine geçiyorum diyerek Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak meclisi açtığını duyurdu.

Bundan sonra çoğunluk sağlanarak gündem görüşmelerine geçildi.

 

GÜNDEM NO................:1

KARAR  NO..................:35

İshale hattının  Belediyemize ait parseller üzerindeki  güzergahtan geçirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO..................:2

KARAR     NO................:36

Belediyemize ait Jeotermal kuyu ruhsatlarının ve 2 adet trafonun aynı sermaye olarak Dikili Jeotermal A.Ş Genel Kurulunda aynı sermaye olarak devralınması karar olarak aldıktan sonra Mecliste görüşülmesine oybirliği   ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:3

KARAR     NO..................:37

Sayıştay Başkanlığından  gelen görüş doğrultusunda;

1- İzmir Dikili Belediyesi Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği olarak,

2- Yönetmeliğin 1,4,6,7 ve 15. Maddelerinde “özürlü” ibaresinin “engelli” olarak

3- Yönetmeliğin 7.maddesinin ikinci fıkrasına: “Her hangi bir  şekilde yardıma muhtaç olanların tespit edilip belediyeye bildirilen” olarak eklenerek

4- Yönetmeliğin 20.maddesi “Sayıştayın görüşü alınan bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer” olarak  değişikliklerin yapılarak düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:4

KARAR     NO..................:38

Belediyemizin 1.derece Şehir Plancı kadrosunun iptaline , 10.derece Teknisyen kadrosunun tahsisine. Teknisyen kadrosuna Erhan ZERAY’ın sözleşmeli olarak alınmasına. Ücretinin 1.600.01.-TL, ek ödemesinin 621.76.-TL olarak belirlenmesine  oybirliği   ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO................:5

KARAR NO...................:39

Belediyemize ait kamu ve özel bankalarda(Vakıfbank,TEB Ekonomi Bankası,İş Bankası,Halk Bankası,Ziraat Bankası ve Garanti Bankası)açılmış bulunan hesaplar vergi ,resim harç hesapları olduğundan haczedilmemesine  oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:6

KARAR     NO..................:40

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10/01/2014 gün ve 20641 sayılı yazısında İzmir İli Dikili İlçesi Çandarlı Beldesinde 5 Mw güce sahip “Pitane Rüzgar Enerji Santrali”ne ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin 644 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında değerlendirildiği ve plan teklifine esas alan hakkında ilgili Kurum ve kuruluşların ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görüşlerine dayanarak Çandarlı Belediye Meclisinin 06/12/2013 tarih 5623 sayılı kararı ile onaylanan planlara konu alanın, halen Çandarlı Belediyesinin yetki sahasında kalması sebebiyle teknik ve yasal sorumluluk Çandarlı Belediyesine ait olmak üzere, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası  gereği 3194 sayılı İmar yasasının 8/b maddesine göre onanmasının  uygunluğuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilmesine, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:7

KARAR     NO..................:41

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15/01/2013 gün ve ..164 sayılı yazısında Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İsmetpaşa Mahallesi 342 ada 86 parselde yapılacak meslek lisesinin tip projesinin, oluşacak imar parseline yerleşiminde karşılaşılan sorunun çözümü için, planda öngörülen 10 metrelik çekme mesafesinin çevredeki adalardaki yapılaşmalara uygun olarak 5 metre olarak verilmesi talep edilmektedir.

 

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İsmetpaşa Mahallesi 342 ada 86 parsel, onaylı imar planında “Ticaret-Turizm Meslek Lisesi” alanı olarak planlı bölgede kalmaktadır. Oluşacak imar adasında yoldan çekme mesafesi minimum 10 metre olarak belirlenmiştir. Parselin çevresindeki konut ve ticaret adalarında çekme mesafesi 5 metre olarak belirlenmiştir. Yapılacak lise binasına ait tip projenin yerleşimine olanak sağlamak amacıyla ;“Ticaret-Turizm Meslek Lisesi” alanı olarak planlı  adaların yoldan çekme mesafesinin 5 metre olarak verilmesine Üye  Rıza Gök’ün çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:8

KARAR     NO..................:42

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Çandarlı Beldesi  1184 ada 1 parsel ve 1011 ada 2 parsel ve 1236 ve 1527 parsellerde yapılan imar planı değişikliklerinin, Çandarlı Belediye Meclisince onaylanan planlara konu alanların, halen Çandarlı Belediyesinin yetki sahasında kalması sebebiyle teknik ve yasal sorumluluk Çandarlı Belediyesine ait olmak üzere, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası  gereği 3194 sayılı İmar yasasının 8/b maddesine göre onanmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:9

KARAR     NO..................:43

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Çandarlı Beldesi  4105 parselde yapılan imar planı değişikliğinin, Çandarlı Belediye Meclisince onaylanan plana konu alanın, halen Çandarlı Belediyesinin yetki sahasında kalması sebebiyle teknik ve yasal sorumluluk Çandarlı Belediyesine ait olmak üzere, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası  gereği 3194 sayılı İmar yasasının 8/b maddesine göre onanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:10

KARAR     NO..................:44

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Salihler 622-623-624 adalara  yönelik hazırlanan öneri imar planının, 06/04/2011 gün ve 58 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı imar planında belirlenen; planın ana kararlarında değişikliğe gitmediği, hazırlanan değişiklik ile imar uygulaması ile tescil görmüş 622 Ada /1 Parsel, 623 Ada  1 Parsel, 624 Ada 1 Parsellerden;  1860 m2 lik alanın daha  yeni açılacak yollara terk edilerek, imar adaları çevresindeki imar dokusuna uyumluluğu gözetilerek parselasyona uygun hale getirildiği ve bu adalarda ifraz hattının belirlenmesi amaçlı olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Plan tadilatının 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine göre  onanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:11

KARAR     NO..................:45

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde, Terminalin bulunduğu yerin durumunun mevcut planda terminal olarak belirlendiği tespit edildiğinden, söz konusu yerin terminal yeri olmaktan çıkararak, imar planına ve dip notuna çok amaçlı hizmet yeri olarak işlenmesine karar verilmiştir.

İsmetpaşa Mahallesi 41ada 13 parselde Terminal alanının, İmar planında öngörülen çekme mesafeleri aynı kalmak kaydı ile “Çok Amaçlı Belediye Hizmet Alanı” fonksiyonlu olarak tanımlanmasına olanak sağlayan ve  “yapılacak yapının kullanım amacı-niteliği-yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği kriterleri Dikili Belediyesince belirlenecektir.” Hükmü eklenen plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereğince onanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:12

KARAR     NO...................:46

Mücavir alan ulaşım-yol bakım –onarım katkı bedelinin metrekare başına 5.-TL ücret alınmasına    oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:13

KARAR     NO..................:47

Mülkiyeti Belediyemize ait Salimbey Mahallesi 2053 ada 1 parsel-Salimbey Mahallesi 160 ada 46 parsel-İsmetpaşa Mahallesi 478 ada 1 parsel-Cumhuriyet Mahallesi 579 ada 1 parsel-İsmetpaşa Mahallesi 478 ada 4 parsel-İsmetpaşa Mahallesi 2046 ada 3 parsel’in 16/48 hissesi’nin ihale ile satışının yapılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:14

KARAR     NO...................:48

2013 yılı Genel Mizan’a göre Belediyemiz Finansman yapısı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşullara uygun olduğundan 60 ay vadeye kadar Ulusal Bankalarda toplam 1.000.000.00.-TL kredi kullanılarak borçlanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde temlik verilmesi hususlarında  Belediye Başkan V. Yusuf ALTIPARMAK’a yetki verilmesine 5393 sayılı kanunun 18/d fıkrası gereğince oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO...................:14

KARAR     NO...................:49

Bu konu hakkında gerekli araştırmalar yapılarak. İleriki meclislerde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

        

Meclis Başkan Vekili Yusuf Altıparmak Olağan Meclis toplantısının bu günkü gündeminde görüşülecek konu kalmadığını belirterek  meclis toplantısını kapattığını Meclise duyurdu.

Meclis saat:18.30’da dağıldı.

 

   

MECLİS BAŞKANI

 

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ                                  KATİP                                                  KATİP

Yusuf ALTIPARMAK                                      Ş.ismail TINAY                                  Erdoğan DOĞAN

İmza                                                                           İmza                                                     İmza

 

 

Aslı Gibidir

Hasan H.ELMA

Yazı İşleri Müdür V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum