Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.11.2014 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.11.2014 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.11.2014 tarihli KASIM ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.11.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı. 
Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR  ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı Çiğdem ELİBOL ve Adil KIRGÖZ’ün mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesine dayanılarak Çiğdem ELİBOL ve Adil KIRGÖZ’ün mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi.  Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 20.10.2014 tarihli III. Olağanüstü Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Meclis üyelerince önerge verilmediği görüldü. 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. 
- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/10/2014 tarih ve 535 sayılı “10/10/2014 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifelerinin bazı maddelerinde düzeltme yapılması” hakkındaki yazısının gündemin 12.maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Spor ve Gençlik Komisyonu’nun 04/11/2014 tarih ve 5 sayılı “Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına ödül verilmesi” hakkındaki kararının 13.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/11/2014 tarihli “Trafo yerleriyle ilgili İmar Planı değişikliği” hakkındaki yazısının 14.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO      : 178
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 15/10/2014 tarih ve 3073 sayılı “ 678/1, 679/1, 675/1, 674/1 ve 673/1 parsel imar planı değişikliği” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi. 
Rıza GÖK’ün 02/09/2014 tarihli dilekçesiyle, İlçemiz Salihler Mahallesi Karamürsel mevkii 678 ada 1 parsel, 679 ada 1 parsel, 675 ada 1 parsel, 674 ada 1 parsel ve 673 ada 1 parsel kapsamında hazırlatılmış olan imar planı değişikliği talep ettiği görülmüştür. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 179
Gündem gereği 01/10/2014 tarih 165 sayılı Meclis kararıyla İmar Komisyonu’na havale edilen “Muhammet KAYA’nın 815 ada 1 parseldeki Belediyemize ait hisseyi satın alma talebi” hakkındaki 10/10/20147 tarih ve 26 sayılı Komisyon kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararı okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında;
“01/10/2014 tarih ve 165 sayılı Belediye Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen konu incelenmiş olup, İsmetpaşa Mahallesi 815 ada 1 parseldeki 149,63 m²’lik alanın Belediyemize ait 1067/14963 hissenin diğer hissedar olan Muhammet Kaya tarafından satın alınmak istendiği, söz konusu parsel Dikili merkezde 20M-III paftada ayrık kitle nizamı 2 kat imarlı alanda kalmakta olduğu görülmüştür.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” bendine göre satışı için Belediye Meclis kararı alınması gerektiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesine göre değerlendirileceğinden hisse satışı Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 10/10/2014 tarih ve 26 sayılı imar Komisyonu kararının aynen kabul edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 180
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/10/2014 tarih ve 3278 sayılı “Çandarlı İslam Mahallesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporu okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 181
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü’nün 30/10/2014 tarih ve 313-940 sayılı “Belediyemiz bünyesindeki su depoları, su pompaları, su kuyuları ve terfi merkezlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devrinin görüşülmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 
1) Bahçeli Mahallesi (içme suyu kuyuları) 125 ada 2 parsel, 125 ada 4 parsel, 126 ada 1 parsel, 126 ada 6 parsel
2) İsmetpaşa Mahallesi (su pompaları) 344 ada 56,57,58,59 parseller
3) İsmetpaşa Mahallesi (su depoları ve pompaları) 381 ada 44 parsel üzerinde yer alan 500 m³’lük – 1000 m³’lük – 3000 m³’lük su depoları binaları ile su pompaları binaları
4) **Cumhuriyet (İsmetpaşa) Mahallesi 22 M-I paftasında yer alan Çetin Emeç Caddesi ve 488 Sokak kesişimindeki Kanalizasyon Terfi Merkezi (TM 0) binası,
** Cumhuriyet (İsmetpaşa) Mahallesi 719 ada 2 parsel (Kanalizasyon Terfi Merkezi TM1)
** İsmetpaşa Mahallesi 283 ada 7 parsel üzerindeki Kanalizasyon Terfi Merkezi binası (TM 2)
** Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel (Kanalizasyon Terfi Merkezi TM 3), ayrıca TM 3 binası Gazipaşa Mahallesi 440 ada 11 ve 12 parsellere tecavüzlü olduğu için Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programında Kamulaştırma kararı alınmış olması sebebiyle 440 ada 11 ve 12 parsellerin de 6360 sayılı Kanun’un geçici 1.maddesi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine Meclisimizce mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO    : 182
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03/11/2014 tarih ve 479 sayılı “Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun Belediyemiz Norm Kadrosundan iptal edilerek yerine Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; iptal-ihdas kadro cetvellerinin 22 Şubat 2007 tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde uygun olarak hazırlandığı görülerek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde verimliliğin arttırılması için Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan bir adet 1.Derece Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1.Derece Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün kurulmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/l” maddesine dayanılarak mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO    : 183
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/10/2014 tarih ve 535 sayılı “10/10/2014 tarih ve 176 sayılı Meclis kararı ile belirlenen ücret tarifelerinin bazı maddelerinde düzeltme yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
10/10/2014 tarih 176 sayılı Meclis kararıyla onaylanan 2015 yılı ücret tarifelerinde, Fen İşleri Ücret Tarifesi bölümünde Greyder Çalışma Tarifesi başlığı altındaki “C- Kazılacak yollar için asfalt ve kayalık yollar metresi” 140.-TL. olması gerekirken 85.-TL. olarak yazılmış, “D- Toprak yollar metresi” 30.-TL. olması gerekirken 85.-TL. olarak yazıldığı anlaşılmıştır.   
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 
C- Kazılacak yollar için asfalt ve kayalık yollar metresi 140.-TL.
D- Toprak yollar metresi 30.-TL. olarak düzeltme yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
 
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO    : 184
Gündem gereği Spor ve Gençlik Komisyonu’nun 04/11/2014 tarih ve 5 sayılı “Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına ödül verilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Komisyon kararı okundu, dinlendi.
İlgili Komisyon kararında;
04/11/2014 tarihinde saat 10:30’da Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında yapılan toplantıda 29-30-31 Ağustos tarihlerinde TFF Plaj Futbol Ligi Dikili etabını, geçmiş yıllarda Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü bulunan Beşiktaş Plaj Futbolu takımını 7-6 yenerek etap şampiyonu olan ve etap şampiyonu olarak 10-17 Ekim tarihlerinde Alanya’da düzenlenen TFF Türkiye Finallerine ilk kez katılmasına rağmen büyük bir başarı göstererek yarı finallere kalan Dikili Çandarlı Gücü oyuncularına ödül verilmesinin talep edildiği görülmüştür. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesine dayanılarak karar ekinde sunulan Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü kadrosundaki isim listesinde belirtilen Ondört (14) adet sporcuya 3 ay süre ile kişi başı aylık net 500.-TL.(BeşyüzLira) olmak üzere toplamda her bir sporcuya 1.500.-TL. (BinbeşyüzTL.) ödenmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.    
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO    : 185
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/11/2014 tarih 3348 sayılı “Trafo yerleriyle ilgili İmar Planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudiyetin Oy Birliği ile karar verilmiştir.  
 
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
    Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
    Belediye Başkanı               Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum