Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.07.2023 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.07.2023 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.07.2023 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.07.2023 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.07.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 07/06/2023 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi ve 09/06/2023 tarihli II.Birleşimine ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

 Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı görüldü.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 98

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07/06/2023 tarih ve 52458 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 746 ada 7-8-9-10-11-12-13-14-15 parsellerin tevhit talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 99

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/06/2023 tarih ve 53305 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel ile belediyemiz mülkiyeti olan 240 ada 22 parselin takas ve trampa talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 100

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 22/06/2023 tarih ve 53362 sayılı "09/06/2023 tarih ve 94 sayılı Belediye Meclis Kararında sehven yazılan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı" ifadesinin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Ücreti" olarak düzeltilmesi ve "Kdv Dahil" ifadesinin ilave edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye Meclisi'nin 09/06/2023 tarih ve 94 sayılı kararında sehven yazılan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harcı"nın "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Ücreti" olarak düzeltilmesine ve yine aynı kararda belirlenen ücretlere "KDV Dahil" ifadesinin eklenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 101

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/06/2023 tarih ve 9 sayılı "Çandarlı Mahallesi 382 ada 3 parsel arsa nitelikli taşınmazda 90,28 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Dikili İlçesi, Çandarlı Mahallesi, 382 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda 90,28 m⊃2;  belediyemiz hissesi bulunmakta olup, söz konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama Planı içerisinde "Günübirlik Kullanım Alanı" olarak planlı alanda kalmaktadır. İlgili planın plan notlarında "Kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 m'lik bant içinde kalan günübirlik kullanım alanlarında Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esasları uygulanacaktır. Ancak ,1000 m⊃2; den küçük parsel ihdas edilemez. Diğer kullanım alanlarında KAKS: 0.15 ve hmax: 4.50 metredir." Denilmiştir. Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in Madde 4 Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin 20 m2' yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesislerdir." denmekte olup, ayrıca  Madde 17'de "Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0.20' yi, bir (1) katı, H=4.50 metreyi, asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir." Denildiğinden, taşınmaz içerisinde bulunan 90,28 m⊃2; hissemizde plan notları gereği 1000m⊃2;’den küçük parsel ihdas edilemeyeceğinden inşaata elverişli parsel oluşmamaktadır.  Bu nedenle imar yönünden satışında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ilçemiz Çandarlı Mahallesi 382 ada 3 parsel 5.392,70 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 4514/269635 payda oranıyla 90,28 mhissemiz, Kıymet Takdir Komisyonu'nca belirlenen 1.800.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  21/06/2023 tarih ve 13 sayılı İmar Komisyonu Kararı ile 14/06/2023 tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı'nın komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ve 3194 Sayılı Kanun'un 17.maddesine dayanılarak Çandarlı Mahallesi 382 ada 3 parsel arsa nitelikli taşınmazda 90,28 m2 belediye hissesinin satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 102

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/06/2023 tarih ve 10 sayılı "Çandarlı Mahallesi 869 ada 16 parsel arsa nitelikli taşınmazda 117,29 m2'lik belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu Kararında; "Çandarlı  Mahallesi  869 ada 16 parselde 117.29 m⊃2; belediyemiz hissesi bulunmakta olup, söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama Planında “Konut alanı, 2 kat, ayrık nizam, Taks0 Kaks` olarak planlı alanda kalmakta olup, dereye komşuluğu sebebiyle yapılaşma sırasında, yönetmelikte belirtilen yapılaşma kriterlerine uyulması gerekmektedir. Belediyemiz hissesi miktarıyla müstakil parsel oluşamaması nedeniyle imar yönünden satışında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ilçemiz Çandarlı Mahallesi 869 ada 16 parsel 924,29 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 11729/92429 payda oranıyla 117,29 mhissemiz, Kıymet Takdir Komisyonu'nca belirlenen 1.600.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/06/2023 tarih ve 10 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ve 3194  Sayılı Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak Çandarlı Mahallesi 869 ada 16 parsel arsa nitelikli taşınmazda 117,29 m2'lik belediye hissesinin satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 103

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 15 sayılı "Çandarlı Mahallesi 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı plan notu değişikliği ve ilavesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "01.06.2022 tarih 85 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile bahsi geçen planın plan notu değişikliğine ilişkin alınan kararın,  İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 17696 sayılı kurul kararında belirtildiği şekilde revize edilen Çandarlı Mahallesi 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve İlavesinin uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/06/2023 tarih ve 15 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 20.03.2023 tarih ve 17696 sayılı kurul kararında belirtildiği şekilde revize edilen Çandarlı Mahallesi 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ve İlavesinin onaylanmasına, gereği için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gönderilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 104

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 16 sayılı "Çandarlı Mahallesi 882 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Tarafımıza Çandarlı Mahallesi 882 ada 1 parselin mevcut plandaki Günübirlik Kullanım Alanı'nın Pansiyon Alanı'na dönüştürülmesi, yapılaşma koşulu olarak 2 Kat ve Emsal:0.60 verilmesi ve planda yer alan kayıklığın giderilmesine yönelik plan tadilatı dosyası sunulduğu anlaşılmış olup, Çandarlı Mahallesi 882 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz mevcut onaylı 1/1000 ölçekli Çandarlı Uygulama İmar Planı içerisinde "Park Alanı, Yol ve Günübirlik Kullanım Alanı" olarak planlı olduğu ve imar uygulaması görmesi gerektiği görülmektedir. İlgili planın plan notlarında "13- Kıyı kenar çizgisinden itibaren 100 m.lik bant içinde kalan günübirlik kullanım alanlarında Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esasları uygulanacaktır. Ancak 1000 m2'den küçük parsel ihdas edilemez." denmektedir. Aynı zamanda Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinde "Günübirlik Turizm Tesisleri: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar su oyunları parkı ve özellik taşıyan el sanatları ürünlerinin 20 m2'yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesislerdir." ve 17. maddesinde "Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu yönetmeliğin 13 ve 14'üncü maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç bu yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenlenir. Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0.20'yi, bir (1) katı, H=4.50 metreyi, asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir." denmektedir. Çandarlı Mahallesi 882 ada 1  parselin komşuluğunda bulunan 882 ada 6 parselde onaylanan plan tadilatı ile aralarındaki yol mesafesinin ve taşınmazdaki zayiat oranının da arttığı anlaşılmaktadır. Meclise sunulan plan tadilatı incelendiğinde belirtilen Pansiyon Alanı kullanımının Kıyı Kanunu ve Uygulanması Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında konaklama üniteleri barındıracağından fonksiyon değişikliğinin uygun olmadığına ancak parseldeki sınır düzeltmesinin yapılarak 7 metrelik yol sağlanması ve zayiat oranının da yüksek olması göz önünde bulundurularak kalan kısmının günübirlik alan olarak belirlenmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 16 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, plan tadilatında belirtilen Pansiyon Alanı kullanımının Kıyı Kanunu ve Uygulanması Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında konaklama üniteleri barındıracağından fonksiyon değişikliğinin uygun olmadığına ancak parseldeki sınır düzeltmesinin yapılarak 7 metrelik yol sağlanması ve zayiat oranının da yüksek olması göz önünde bulundurularak kalan kısmının günübirlik alan olarak belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 105

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 17 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 359 ada 1 parsel önünde bulunan trafo alanı ile Gazipaşa Mahallesi 2279 ada 7 parsel önünde bulunan trafo alanlarının ihdası ve irtifak hakkı kurulması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında; "Bahse konu trafoların bulunduğu bölgedeki imar planları ve sunulan dosyadaki ihdas alanları incelendiğinde, İsmetpaşa Mahallesi 359 ada 1 parsel önünde bulunan alan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.03.2019 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylan imar planında trafo alanı olarak planlandığı görülmektedir. Fakat GDZ tarafından sunulan dosyadaki alan ile plan uygulaması sonrası ihdasen  oluşacak parsel alanın farklı olduğu görülmektedir. Talep edilen alanın, onaylı 1/1000 ölçekli plana sadık kalınarak yeniden hazırlanması sonrası encümence ihdas kararı alınarak, ihdas sonrası oluşacak parsel alehine, Tedaş lehine irtifak hakkı kurulmasının uygun olduğu, Gazipaşa Mahallesi 2279 ada 7 parsel önünde bulunan alan; Dikili Belediye Meclisi'nin 11.06.1999 tarih ve 12 sayılı kararı ile onaylanan imar planında T.E.K. alanı olarak planlandığı görülmektedir. Fakat GDZ tarafından sunulan dosyadaki alan ile plan uygulaması sonrası ihdasen  oluşacak parsel alanın farklı olduğu görülmektedir. Talep edilen alanın, belediyemiz adına oluşacak parsel alanı içinde kaldığı görülmektedir. Ayrıca İmar planına sadık kalarak oluşturulacak parselin bulunduğu alan, halihazır duruma göre kamu yararı doğrultusunda plan tadilatı yapıldıktan sonra ihdas ve irtifak işlemlerinin devam etmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 21/06/2023 tarih ve 17 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonlandırılmıştır.

 

 

      Çiler GÜREL                          Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

 Meclis I.Başkan Vek.                   Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum