Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.05.2021 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.05.2021 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 05.05.2021 TARİHLİ I.OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.05.2021 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı  

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.05.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Sosyal Tesislerinde Belediye Meclisi toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL,  Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Hüsniye YILDIRIM, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeret Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 07/04/2021 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. Maddesi gereği Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO     : 75

Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 22/04/2021 tarih ve 5954 sayılı "Doğalgaz için verilecek taahhütler" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.    

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4.maddesinin dördüncü fıkrasının "g" bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 70'inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan taahhütlerin;

l ) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen İZMİR GAZ'ın (İzmir Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş) dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

2) Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine,

3) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin;

a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Dikili Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesinin uygun gördüğü ve izin vereceği yerlerde kazı faaliyetlerine izin verileceğinin,

b) Dikili Belediyesinin sınırları içerisinde gerçekleştireceği doğal gaz dağıtım faaliyetlerine ilişkin alt yapı çalışmaları kapsamında, belediyemiz görev ve yetki alanları dahilinde dağıtım şirketinden ruhsat harcı, teminat, yüzey kaplama ve /veya zemin tahrip bedeli (asfalt, parke, beton vb.), hafriyat döküm bedeli gibi her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edilmeyeceğinin ve yüzey kaplamalarının herhangi bir bedel talep edilmeksizin belediyemiz tarafından yapılacağının,

c) İzmir, Dikili ilçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve altyapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

d) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine Meclisimizce mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 76

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/04/2021 tarih ve 6104 sayılı “2020 Mali Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin beşinci fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 77

Gündem gereği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/04/2021 tarih ve 6166 sayılı “S.S.Dikili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına katkı konulması amacıyla belediyemizin kooperatife üye olması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  S.S. Dikili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarına katkı konulması amacıyla Dikili Belediyemizin kurumsal kimliği ile kooperatife üye olunmasına, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün dışarıdan destek verilmesinin daha uygun olacağına dair Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 78

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/04/2021 tarih ve 6192 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde bulunan 1 ada 16 ve 25 parseller arasında kalan taşınmazların yapılaşması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin beşinci fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 79

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/04/2021 tarih ve 6143 sayılı “Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin beşinci fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 80

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/04/2021 tarih ve 6142 sayılı “Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 454 ada 1 parsel için yapılan itiraz” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin beşinci fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 81

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/04/2021 tarih ve 6141-6140-6139-6138 sayılı “Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 503 parsel için yapılan itiraz” hakkındaki yazılarının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin beşinci fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 82

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/04/2021 tarih ve 4 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 831-832-833-834-835 imar adalarının güneyinde bulunan enerji nakil hattı için irtifak ve imar adalarındaki irtifak terki” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

      İlgili Komisyon Kararında özetle; “TEDAŞ Gediz Bölge Müdürlüğü'nün 2021 yılı E-63079498-045.01-50100 Sayılı yazısına istinaden ilgili imar parsellerindeki irtifak terkleri için  ; 242 ada 11 nolu parseldeki 648,00m2 ve  32 nolu parselde 1005,00 m2 eski irtifakların imar planında yol ve yeşil alana gelen kısımları için ihdasen belediye adına parsel oluşturulması ve tedaş lehine irtifak kurulması ve beraberinde imar parsellerindeki irtifakın terkinin sağlanması ancak irtifak kurulacak Belediyemize ait yeni parsellerde her bir parsel için 1 TL izbedel belirlenmesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/04/2021 tarih ve 4 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 83

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/04/2021 tarih ve 5 sayılı “Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen –Riskli Alanların Tespiti- hakkındaki önergesi” ile ilgili alınan kararın görüşülmesine geçildi.

       İlgili Komisyon Kararında; “Yapılan incelemelerde; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki alanların Dönüştürülmesi Hakkında  Kanunun 2. Maddesinin ç Bendinde “Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanı ifade eder.” denilmekte olduğu, ilçemizde riskli yapıların parsel bazında dönüşümlerinin sağlandığı ancak zemin açısından riskli bölgelerin bulunup bulunmadığının anlaşılmadığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ilçemiz sınırları içerisinde yaptıracağı bütüncül Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmalarının yürütüldüğü, ilgili çalışma tamamlandığında Riskli Alan çıkması durumunda konunun ilgililerince değerlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 16/04/2021 tarih ve 5 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 84

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 19/04/2021 tarih ve 6 sayılı “İslamlar Mahallesi’nde köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla yeni yapılacak yapılara standart getirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

   İlgili Komisyon Kararında özetle; “Köy dokusunu korumak ve yaşatmak amacıyla İslamlar Mahallesi’nde yeni yapılacak olan yapılarda, yapının yola bakan ön cephesinin tamamının ve köşe parsellerde imar durum belgesinde belirtilen yol cephesinin tamamının kültür taş (dökme taş) veya doğal taş olarak kullanılmasına ve,

      Mevcut planların plan notlarında kotlandırmaya ilişkin açıklayıcı bilginin bulunmaması ve taşınmazların bulunduğu alanın eğimli olması sebebiyle,

_ Yolun altında kalan taşınmazlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Madde 11; “Yoldan kotlandırma” maddeleri doğrultusunda projelendirilmesine,

_ Yolun üstünde kalan taşınmazlarda ve köşe parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği madde 12; “Tabii zeminden kotlandırma” maddeleri doğrultusunda projelendirilmesine

_ Oluşan veya oluşabilecek hiçbir bodrum katın iskan edilmemesi, bağımsız bölüm numarası verilmemesi koşulu ile bodrum kat yapılabileceğine, tüm çatı kaplamalarının kiremit olmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiş olup, kararın meclisimizce onaylanması dahilinde, karar tarihi itibariyle İmar Durum Belgesi alınmış ancak Yapı Ruhsatı alınmayan yapılar için de alınan kararın uygulanmasının uygun olduğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 19/04/2021 tarih ve 6 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 85

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 19/04/2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun14/04/2021 tarih ve 4 sayılı “Tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmazlarının satın alınması” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 19/04/2021 tarih ve 7 sayılı kararında özetle; “Bahse konu taşınmazların tamamının alınmasında İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikleri kapsamında sakınca olmadığına  ve  Belediyemizin hak ve menfaatlerini gözetmek amacıyla tamamının alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 4 sayılı kararında özetle; “Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ilgili parsellerin satın alınmasına, belediyemiz menfaati ve kamu yararı açısından uygun olduğu görüldüğünden Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak İmar Komisyonu’nun 19/04/2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 4 sayılı kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 86

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 2 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ürünlerin fiyatları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; “Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün talebi üzerine sosyal tesislerde satışa sunulacak ürünlerin listede belirtilen şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 87

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 3 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Kabakum Mahallesi 242 ada 4 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 8 sayılı kararında özetle; “Söz konusu plan notlarına göre yapılaşma öncesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün kurum görüşünün alınması gerekmekte olup, satışının yapılmasında imar yönünden herhangi bir sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 3 sayılı kararında; “Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen bedelin uygun olduğundan satışının yapılmasına Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 8 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/04/2021 tarih ve 3 sayılı kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 88

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 11 parselde zemin kat yapılaşmasının mevcut teşekkül doğrultusunda değerlendirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 9 sayılı kararında özetle; “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Mevcut teşekkül  başlıklı  Geçici 2. Maddesinde; ‘’Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri, kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına taşmamak kaydı ile açık ve kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye idaresi yetkilidir. Bu durumda, yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri parselin sağında ve solunda bulunan mevzuatına uygun mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak verilir. Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı çıkmalar; bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun olarak belirlenir. Kotlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi komşu parsellerdeki uygulamalara göre yapılır. Ancak bu maddede ifade edilen çıkma ve bahçe mesafelerine ilişkin hususlarla ilgili olarak mevcut bina bulunmayan komşu cephelerde mer’i plan ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.’’ denilmektedir.

Yukarıda belirtilen yönetmelik hükmü gereği; söz konusu taşınmazın bulunduğu ada için, ada bazında yapılaşmasına bakıldığında  ve  arşiv kayıtlarındaki komşu parsellerin, 98 ada 1 parsel, 98 ada 2 parsel, 98 ada 6 parsel, 98 ada 7 parsel, 98 ada 8 parsel, 98 ada 12 parsel, 98 ada 14 parsel ve 98 ada 15 parselin  dosyaları incelendiğinde, zemin kat yapılaşmasının tamamının (Zemin Ticaret  olarak planlı olması sebebi ile) kullanıldığı görülmektedir. 98 ada bazında incelendiğinde yapılaşmanın P’den fazlasının zeminde ticaret olması ve zemin katta parselin tamamının kullanılması nedeniyle 98 adada yer alan 11 parselin ve 98 ada yeni gelecek yapılaşma taleplerinde yukarıda belirtilen yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince, zeminde ticaret yapılması koşuluyla mevcut teşekküle uygun olarak parselin tamamında (zeminde) ticaret yapabileceğine; ancak zemin üstü katlardaki yapılaşma taleplerinde ilgili plan, plan notları ve yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemlerin yapılmasına, zemin katta konut yapılmak istendiğinde de ilgili plan, plan notları ve yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemlerin yapılmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 9 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 89

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 10 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1270 ada 1 parsel çevresi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; “1270 ada 5 ve 1 parseller,  1380 ada 11,12 ve 1 parseller, 1379 ada 1, 9 ve 10 parsel, 1376 ada 8, 9, 10, 11, 1  parsellere derenin ıslahı tamamlanıp, tekrar meclis gündemimize gelinceye kadar imar durumu düzenlenmemesine,

- 1. Madde yer almayıp (diğer parseller olarak belirtilen), dereye cepheli olmadığı belirtilen parsellere imar durumu düzenlenmesine,

-1272 ada 1 ve 7 parselin, 1270 ada 4 parselin, 1378 ada 18,19,20 ve 1 parsellerin, 1376 ada 2 parselin, 1377 ada 1, 2, 3 ve 4 parsellerin, 1374 ada 1,2,3,4,5,6,7,13,14,15  parsellerin 2. Ve 3. Madde belirtilen hususlardan dolayı imar durumu almasının uygun olduğuna,

-İmar durumu düzenlenmesi uygun olan parseller için; dere kenarındaki imar adalarında bulunan parsellerde kot krokileri verilirken yoldan kotlandırma ile maksimum subasman kotunun verilmesi ( 1.18) ( taşkın riskinden korunmak için) ve dere kenarında bulunmayan imar adalarındaki parsellere de kırmızı kotu belirlenen yoldan ve plan notlarına göre kotlandırma yapılmasının uygun olduğu,

-İmar durumu düzenleyemediğimiz parsellerin sorununun çözümlenebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen dere hattının ıslah projesi çalışmalarına başlanılmasına

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 20/04/2021 tarih ve 10 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 2.maddesi olan “2020 Mali Yılı Kesin Hesabı” konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirilip karara bağlanması için Meclise on beş dakika ara verileceği belirtildi.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.05.2021 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen “2020 Mali Yılı Kesin Hesabı” konusuna ilişkin alınan kararın görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 90

Gündem gereği I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen "2020 Mali Yılı Kesin Hesabı" hakkındaki konu Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirilerek 05/05/2021 tarih ve 5 sayılı kararı komisyon tarafından alınmıştır. İlgili karar okunup, dinlendi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "Komisyonumuzca, yıl içinde yapılan “Taşınmaz Satış Kalemine” Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oy kullanmalarına karşılık 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 05/05/2021 tarih ve 5 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

                    Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                                       Nail ÇAĞLIYAN

                 Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                                        Meclis Kâtibi       

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum