Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.05.2017 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.05.2017 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.05.2017 Cuma günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Seyfettin UYSAL,  Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Hakan BAŞARAN,  Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in bugünkü toplantıya katıldığı, Gazi AKINCI, Hasan AKSOY ve Nasuh SAK’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Mazeretli olarak toplantıya katılamayan Meclis Üyeleri Gazi AKINCI, Hasan AKSOY ve Nasuh SAK’ın mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi.

Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak Mayıs Ayı I.Birleşimde görüşülerek II.Birleşime havale edilen konuların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 74

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 02/05/2017 tarih ve 102 sayılı “Dikili Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yönetmeliğin meclis üyelerine gönderilerek incelendiği görüldü.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/05/2015 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen “Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’nün Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik”’in “Emir ve Yasaklar” başlıklı 5.Bölümünün yürürlükten kaldırılarak, Belediyemiz sınırları içinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevlerin yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, ilçe sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlerle ilgili mevzuat ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanan “Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Uyulması Gereken Emir ve Yasaklar”ın kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 75

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 2 sayılı “2016 Mali Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucu; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 2 sayılı “2016 Mali Yılı Kesin Hesabı” kararı M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Red Oylarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 76

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 3 sayılı “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon kararında; “Belediye Meclisi’nin 03/05/2017 tarih ve 70 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti” konulu yazısı Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 07/10/2016 tarih ve 112 sayılı Belediye Meclis Kararı ile karara bağlanan 2017 Yılı Tarife Cetvelinde “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücretleri” başlığı altındaki “Gece Pazarı Dikili (m²)” alan bilgisi belirtilmediği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 2017 yılı Ücret Tarifesindeki “Gece Pazarı Yer Tahsis Ücreti” başlığı altındaki “Gece Pazarı Dikili (m²)” ifadesinin  “Gece Pazarı Dikili (6 m²)” şeklinde değiştirilmesi Oy Birliği ile uygun bulunmuştur. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/05/2017 tarih ve 3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 77

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 4 sayılı “Pazar Yeri Devir Ücreti” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon kararında; “Belediye Meclisi’nin 03/05/2017 tarih ve 71 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Zabıta Müdürlüğünün “Pazar Yeri Devir Ücretinin Artırılması” konulu yazısı Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 11.03.2010 tarihli ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik”’in 16.maddesi 5.bendine istinaden Pazar Yeri Devir Ücretinin 07/10/2016 tarih 112 sayılı Belediye Meclis Kararında 1.350,00.-TL. olarak belirlendiği görülmüştür.

Pazar yerindeki temizlik, elektrik vb. giderlerin çok olması ve devir yapmak isteyen esnaf sayısının artması ile pazarcı esnafına daha iyi hizmet sunabilmek için Pazar Yeri Devir Ücretinin 1.350,00.-TL.’dan 3.000,00.-TL.’ye arttırılması Oy Birliği ile uygun bulunmuştur. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz.” denildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/05/2017 tarih ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 78

            Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 05/05/2017 tarih ve 17 sayılı “Festival konusu, tarihi ve bütçesinin belirlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi

            İlgili Komisyon Kararında; “Eğitim, Kültür ve Sanat komisyonu olarak 05/05/2017 tarihinde saat 11:00’da toplanıldı. 2017 yaz ayında yapılması planlanan festival tarihi 28-29-30 Ağustos olarak belirlendi. Festivalin konusu “Uluslararası Dikili Turizm Festivali” olarak belirlendi. Yapılması düşünülen festival için bütçe talebinin 100.000,00.-TL. (YüzbinTL.) olmasına karar verildi.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/05/2017 tarih ve 17 sayılı Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 79

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 5 sayılı Kararı ile Çevre Sağlık Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 3 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2202 ada 1 parsel” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

İmar Komisyonu’nun ilgili kararında; “Belediye Meclisi’nin 03/05/2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen “2202 ada 1 parsel” hakkındaki konu, Komisyonumuzun bugünkü toplantısında görüşülmüştür.

            06/11/2013 tarih ve 141 sayılı Belediye Meclis Kararı ile özetle; Tasfiye Halinde S.S. Dikili Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi adına Hüseyin TUTAR ve Ahmet CİRİT’in dilekçelerinde, 06 Eylül 2013 tarihli Genel Kurullarında İsmetpaşa Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 2202 ada 1 parselde bulunan arsanın Belediyeye Bir Lira bedelle satılmasına karar verilmiştir” denilmiştir.

            Söz konusu arsanın onaylı imar planında “Genel İdari ve Hizmet Tesis Alanı” olarak planlı olduğu görülmüştür.

            Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Belediye Hizmet Alanı tanımı için; “Belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamındaki hizmetlerin götürülebilmesi için gerekli itfaiye, acil yardım ve kurtarma, ulaşıma yönelik transfer istasyonu, araç ve makine parkı, bakım ve ikmal istasyonu, garaj ve triyaj alanları, belediye depoları, asfalt tesisi, atık işleme tesisi, zabıta birimleri, mezbaha, ekmek üretim tesisi, Pazar yeri, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan tesisler ile sermayesinin yarıdan fazlası belediyeye ait olan şirketlerin sahip olduğu tesislerin yapılabileceği alandır.” denilmektedir.

            Söz konusu arsa bölge ihtiyacı ve onaylı plan çerçevesinde değerlendirilmesi yapılmış ve “hamam” olarak kullanılmasının uygun olacağı düşünüldüğünden satışının kaldırılması hususunda Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Çevre Sağlık Komisyonu’nun ilgili kararında; “03.05.2017 gün ve 73 sayılı Belediye Meclis Kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait bulunan İsmetpaşa Mahallesi 2202 Ada 1 parselin satış kararının yeniden değerlendirilmesi sırasında Komisyonumuz görüşünün alınması kararlaştırılmıştır.

Onaylı imar planında “Genel İdari ve Hizmet Tesis Alanı” olarak planlı bulunan alanın, Belediyemize satışının kullanım amacı dikkate alındığında sakınca doğurabileceği belirlenmiştir.

Ayrıca söz konusu alanın “hamam amaçlı kullanılmasına yönelik proje çalışmalarının daha önceden tamamlandığı, sonradan hamam projesinin öncelikli projeler içinde olmadığı, bunun üzerine Kültür Merkezi Kompleksi içine hamam projesi konulduğu tespit edilmiştir.

Sanayi esnafının ihtiyacını karşılamak üzere sanayi içinde ayrıca bir hamam yapılacağı gerekli birimlerden alınmıştır.

Plan kararları ve alınan idari kararlar (hamam amaçlı kullanım) dikkate alındığında satış kararının kaldırılmasının (iptalinin) uygun olacağı, hamam binasının çevreye olumsuz bir etkisinin olmayacağı, sadece atık suların, kanalizasyon sistemine bağlanması gerekeceği ve bahsi geçen bölgenin zaten mevcut kanalizasyon sistemi içinde bulunması nedeniyle “hamam binası” yapımının, kentin ihtiyacı ve kamusal amaçlı kullanıma uygunluğu nedeniyle yerinde olacağı görüşü benimsenmiştir. Gereğini arz ederiz.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 5 sayılı kararı ile Çevre Sağlık Komisyonu’nun 04/05/2017 tarih ve 3 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

         Çiğdem ELİBOL                       Murat DURAK                     Seyfettin UYSAL

        Meclis I.Başkan V.                      Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum