Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05-08-2015 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı Karar Özetleri

05-08-2015 Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı Karar Özetleri

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.08.2015 tarihli AĞUSTOS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.08.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Belediye Başkanı toplantıya katılamadığından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19.maddesi 3.fıkrası gereği Çiğdem ELİBOL Meclis Başkanlığı için yerine geçti. Gündemin 1.maddesine dayanılarak Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nasuh SAK’ın mazeretli olarak toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyesi Nasuh SAK’ın mazereti oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.07.2015 tarihli II.Olağanüstü Meclis Toplantısı  karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Meclis Üyeleri M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in yazılı olarak vermiş oldukları iki adet önerge olduğu görüldü. Birinci önergede Çamlıkta meydana gelen yangının çıkış sebebi ve raporunun açıklanması ayrıca ilgili yerde rekreasyon projesinin yapılmasının talep edildiği, ikinci önergede Uzunburun Mahallesi’nde arsaların satış kararının köylüye yönelik olmayacaksa iptal edilmesini, köylüye satışı olabiliyorsa kararın bu yönde alınmasının talep edildiği görüldü. Gündem maddesi yapılmalarına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis Başkan Vekilince, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/08/2015 tarih 318 sayılı “Lojmanların satışı” hakkındaki yazısı okunarak 19.gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Meclis Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO      : 118

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisinin 20/07/2015 tarih 1017 sayılı "İlçemiz Salimbey Mahallesi Reyhan Sokak isminin Hacı Bektaş Veli Sokak olarak değiştirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıda; Alevi Kültür Dernekleri Dikili Şubesi'nin Belediyemize vermiş oldukları 14/07/2015 tarihli dilekçesinde, İlçemiz Salimbey Mahallesi Reyhan Sokak isminin Hacı Bektaş Veli Sokak olarak değiştirilmesinin talep edildiği görülerek, konunun Meclisimizce değerlendirilmesi istenmiştir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/n" maddesine dayanılarak Salimbey Mahallesi Reyhan Sokak isminin "Hacı Bektaş Veli Sokak" olarak değiştirilmesine ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmek üzere kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisine sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 119

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisinin 20/07/2015 tarih 1016 sayılı "Sayısal ortamda veri sunumu hizmeti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki okundu, incelendi.

            İlgi yazıdan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisi tarafından yürütülen Dikili Belediyesine ait Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmasını, sayısal ortamda veri sunumu hizmetinin belediyemize gelir olarak dönüştürülmesinin Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak karar ekinde sunulan Coğrafi Bilgi Sistemi Ücret Tarifelerinin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 120

Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 32 sayılı "20.11.2013 tarih 154 sayılı Belediye Meclis Kararı uygulanması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

             İlgili Komisyon kararında; "06/05/2015 tarih 91 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Turizm ve aile pansiyonculuğunu özendirmek amaçlı 1990'lı yıllarda ve 20/11/2013 tarih ve 154 sayılı Belediye Meclis Kararının uygulanması ile ilgili konu için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nden görüş istenmiş olup, 06/07/2015 tarih ve 79758 sayılı cevabi yazılarında özetle; "İmar planları ve plan notları üzerinde yapılacak değişikliklerde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulması gerektiği açıktır. Buna göre söz konusu kat ilave edilmesine ilişkin 20.11.2013 tarih ve 154 sayılı Dikili Belediye Meclis kararı da dahil olmak üzere tüm "imar kararlarının" açıklandığı üzere adı geçen yasal ve idari düzenlemelere uygun olarak alınmadığı anlaşılmaktadır.

            Ayrıca gerek 2014 yılına dek uygulanan Mülga Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik gerekse Resmi Gazetede 14.06.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde imar planı değişikliklerinin "plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılması" gerektiği ifade edilmiş olup, Dikili gibi turizm potansiyeli bulunan bir ilçede turizmi teşvik etmek amacıyla plan ana kararları ile bir bütün olacak şekilde daha ayrıntıda düşünülmüş, çevresel, fiziksel ve görsel faktörler de dikkate alınmak suretiyle pansiyon veya turizm yapılarının yer seçmesi istenilen bölgenin veya bölgelerin tespit edilerek bütüncül bir imar planı revizyonu şeklinde ele alınmasının daha uygun olacağı görülmektedir. Bununla birlikte turizm ve konut kullanımlarının tanımı birbirinden farklı tanımlar olduğundan konut adaları içinde herhangi bir yer seçim kriteri olmaksızın sadece bir kat ilavesiyle pansiyon veya turizm kullanımının yer almasının kullanım ve silüet açısından sorunlara yol açabileceği de düşünülmekte olup, meclis kararlarının genel olması nedeniyle tüm yerleşim alanı içinde gelebilecek bu tür münferit taleplerin doğru şekilde kontrol edilmesinin de mümkün olmadığı açıktır. Bu kapsamda bahsi geçen Belediye meclis kararları ile eşleşen askı-ilan süreçleri tamamlanmış plan revizyonu ve/veya plan ve plan notu değişikliğine ilişkin paftaları bulunmadığından sadece meclis kararına göre uygulama yapılamayacağı görüşündeyiz." denilmekte olduğundan; konu Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve 20.11.2013 tarih ve 154 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararının iptaline ve uygulamaların yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmasına Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/07/2015 tarih 32 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 121

Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 31 sayılı "Kabakum Mahallesi 63,64,67,784,802,847,914 ve 915 nolu parselleri kapsayan alana yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili kararda; "03/06/2015 tarih 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih 734 sayılı yazıları ve ekleri Kabakum Mahallesi 63,64,67,784,802,914 ve 915 nolu parselleri kapsayan alana yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi Komisyonumuzca incelenmiş olup, 847 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmasına dahil edilmiş olduğu ancak plan açıklama raporunda ve talep dilekçesinde gözden kaçması sebebiyle geçmediği görülmüştür. Öneri imar planı, 847 parsel de dahil olmak üzere yukarıda bahsi geçen parseller ile birlikte Komisyonumuzca bütün olarak değerlendirilmiştir. 

     Söz konusu öneri imar planlama alanını kapsayan bölgeye yönelik 1/5000 ölçekli Dikili-Kabakum Mevkii Nazım İmar Planı 03/02/1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onanmış olup ve öneri plan çevresi Dikili Belediyesi ve İzmir İl İdare Kurulunca onanmış 1/1000 ölçekli imar planları ile çevrelenmiştir.

      1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına uygun hazırlanan 1/1000 ölçekli öneri imar planının uygun olduğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde 21/07/2015 tarih 31 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN'in Red Oyuna karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 122

Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/07/2015 tarih 33 sayılı "Salihler 6S-III pafta 291 ada 3 parsel çevresi trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi. 

            İlgili kararda; "03/06/2015 tarih 106 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih 733 sayılı ?Salihler 6S-III pafta 291 ada 3 parsel çevresi trafo yer seçimi amaçlı imar planı değişikliği? konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 9.maddesinde "(Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır. Bunların ve her türlü altyapının yapımı ve kullanımı ile bakım ve onarımı sırasında yaya sirkülasyonunun engellenmemesi, (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) engellilerin erişiminin can ve mal güvenliğinin sağlanması zorunludur." denilmektedir.

     14/06/2014 tarihinde yayınlanan Mekansal Planlama Yönetmeliğinin 32. maddesinde ise; "(2) Mekânsal planlar ile bu planlara ilişkin revizyon, ilave ve değişiklikleri ilgili mevzuatı doğrultusunda karar almaya yetkili mercilerce onaylanmadan önce Bakanlık sistemi üzerinden Plan İşlem Numarası alınması zorunludur." denilmektedir. Bu kapsamda alınan PİN :UİP-10460,2 dir.

     Yapılan plan değişikliği Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun bulunmuştur. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 21/07/2015 tarih 33 sayılı İmar Komisyonu Kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 123

Gündem gereği İmar Komisyonunun 28/07/2015 tarih 34 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın Maliye Hazinesine devri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

             İlgili kararda; "01/07/2015 tarih 117 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/06/2015 tarih 279 sayılı Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın maliye hazinesine devri konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup; Çandarlı Mahallesi 1965 parsel 1/100000 ölçekli Manisa-İzmir Çevre Düzeni Planında Tercihli Kullanım Alanında kalmakta olup, 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Tapuda niteliği zeytinlik olarak tescillenmiş olup zeytin ağaçları bulunmaktadır. Konunun Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 1965 parsel taşınmazın sağlık tesisi olacak şekilde planlaması ivedilikle hazırlandıktan sonra değer tespitleri de yapılarak Maliye Hazinesine borcumuzu karşılayabilecek yada yapılandırılabilecek durumda ise konunun tekrar Meclisimizce görüşülmesine M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN'in Red, Hasan AKSOY'un Çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 124

Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 29/07/2015 tarih 119 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesince bağışı yapılan araçların kabulü" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

                 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/07/2015 tarih ve 97509404.301.05.654 sayılı kararıyla, Belediyemize 1 adet Ford Cargo marka 13+1,5 m3'lük 2015 model çöp kamyonu ile 2 adet 2015 model akülü çöp süpürge aracının bedelsiz olarak devredilmesi ve demirbaş kayıtlarından düşürülmesine karar verildiği görülmüştür. Söz konusu araçların Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılabilmesi için söz konusu araçların devir alınmasına yönelik Meclis Kararının alınması gerektiği anlaşılmıştır. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 1 adet Ford Cargo marka 13+1,5 m3'lük 2015 model çöp kamyonu ile 2 adet 2015 model akülü çöp süpürge aracının devir alınmasına ve Belediyemiz demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 125

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/07/2015 tarih 340 sayılı "Geçici işçi çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             İlgi yazıdan; belediyemiz ihtiyaçları çerçevesinde geçici işçi çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 5620 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin 2'nci fıkrasına göre mevsimlik olarak Belediyemiz işletmelerinde 3 ay süre ile çalışmak üzere 20 (yirmi) geçici işçinin çalıştırılması için geçici iş pozisyonu vizesi alınması gerektiği anlaşılmıştır. 

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine uyularak mevsimlik olarak Belediyemiz işletmelerinde 3 ay süre ile çalışmak üzere 20 (yirmi) geçici işçinin çalıştırılması için geçici iş pozisyonu vizesinin onaylanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 126

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1056 sayılı "06.02.2013 tarih 25 sayılı Meclis Kararı ve Dikili Kent Merkezi 2.18.1 plan hükmüne yönelik plan tadilatının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Gazipaşa Mahallesi 252 ada 8 parsele ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Denetim Şube Müdürlüğünce genel    yapılaşma 5 kat iken, söz konusu parselde yapılaşmanın 7 kat olmasının gerekçesi ve konunun incelenerek gerekli yasal işlemlerin de  yapılarak bilgi verilmesi istenmiş, müdürlüğümüz tarafından Gazipaşa Mahallesi 252 Ada 8 parsele ilişkin İzmir Büyükşehir  Belediyesi'ne iletilen  yazımız ile  06.02.2013 tarihli ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olan İmar Planı Notu  değişikliğinde "Kitle nizamlı konut alanlarındaki yapıların en alt katı, otopark katı olarak yapılması kaydıyla yapılan otopark katları, su  basman kotuna bakılmaksızın zeminin en düşük seviyesinden en fazla 2 metre 60 santimi aşmayacak şekilde ilave yükseklik    verilmesine Belediye-Fen-İmar Müdürlüğü yetkilidir." ifadesinin yer aldığı, buna istinaden ortaya çıkan maksimum bina yüksekliğine  göre proje kontrolü yapıldığının iletildiği görülmüştür.

            Yukarıda bahsi geçen Meclis Kararına ilişkin olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Denetim Daire Başkanlığından gelen  görüşde, bahsi geçen İmar Planı notunun parsel ölçeğinde ayrıcalıklı imar hakları oluşturmasına, yapı yoğunluğunun imar planının    öngörmediği şekilde artmasına ve çevrenin altyapı problemlerinin de çoğalmasına sebebiyet vereceği düşünülmekte olup, bu hususlar  dikkate alınarak söz konusu plan notunun tekrar değerlendirilmesini ve sonucu hakkında Başkanlığa bilgi verilmesi istenildiği  görülmüştür.

            İzmir Büyükşehir Belediyesinin görüşü doğrultusunda yapılan incelemede, 06.02.2013 tarihli ve 25 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  uygun bulunan plan notu değişikliğinin plan paftalarına işlenmemiş olması nedeniyle söz konusu meclis kararının iptaline, aynı zamanda  01.08.2012 tarih ve 57 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanlı Dikili Kent Merkezi İmar Planı Revizyonu plan notlarında pafta üzerinde  mevcut olan 2.18.1 "Kitle Nizamlı olan konut alanlarındaki yapıların altına otopark yapılması kaydıyla, su basman kotuna ek olarak          yapıya  1 metre 20 santimi aşmayacak şekilde ilave yükseklik verilmesine Belediye-Fen-İmar İşleri Müdürlüğü yetkilidir." hükmünün de  gelen görüş doğrultusunda plan paftalarından kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisinin  Meclisimizce görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.    

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale  edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     :127

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1057 sayılı "Çok amaçlı spor salonu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             İlgi yazıdan; İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün 28/05/2015 tarih 62292 sayılı yazısında özetle, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 09.12.2014 tarih 1170 sayılı yazısı ve 21.01.2015 tarih 73 sayılı yazısı ile "İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olunabilmek ve halkın spor alanındaki ihtiyacını karşılamaya yönelik saha ve salon tahsisi yapılabilmesi için, ilçemiz sınırları içerisinde en az bir adet çok amaçlı spor salonu, üç adet çok amaçlı spor sahası, bir adet futbol sahası yapılması ve çalışmalar sonrası kullanım hakkı ile Belediyemize tahsis edilmesi istenmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğünün ilgi yazısı ile söz konusu talepler İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından incelenmiş ve uygun görüldüğünün belirtildiği anlaşılmıştır.

     Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih 73 sayılı yazı ekinde kroki ile yeri belirtilen ve mülkiyet sorunu nedeniyle uygulama sıkıntısı yaşanan Barışkent Birlik Sitesi güneyindeki çok amaçlı spor salonu yapılması düşünülen "Spor Alanı"na yönelik olarak, aynı alanda yer alan ve ihdasen Belediyemiz adına Salimbey Mahallesi 2306 ada 1 parsel olarak tescili gerçekleşen Sosyal-Kültürel Tesis alanı ile takasını sağlayacak şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından da uygun bulunduğunun iletilmesini takiben imar planı değişikliğine gidilmiştir.

      Bu kapsamda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisinin 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/c" maddesine dayanılarak Meclisimizce kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 128

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 1058 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1239 ve 1527 parsele yönelik imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             İlgi yazıda; 29/07/2015 tarihli Belediyemize verilmiş olan dilekçe ile Çandarlı Mahallesi Çorlu Mevkiinde bulunan 1239 parsellerin sahiplerinin uygulama sınırları içinde yer alan ve aynı kişilere ait mera vasfındaki 1527 parselle ilgili olarak uygulama sıkıntısı yaşandığı gerekçesiyle imar planı değişikliğine başvurdukları görülmüş olup, bu kapsamda hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisinin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 129

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/07/2015 tarih 313 sayılı "Belediyemize ait taşınmaz mallar hakkında ecrimisil ve tahliye yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

 İlgi yazıda, Belediyemize ait taşınmaz mallar hakkında ecrimisil ve tahliye yönetmeliğinin Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde, yönetmeliğin Belediyemiz Hukuk Servisince incelenmesine, bilgi ve gereği için kararın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Hukuk Servisine sevkine  Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 130

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/08/2015 tarih 318 sayılı "Lojmanların satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             İlgi yazıda, Belediyemize ait olan Çandarlı Mahallesinde bulunan onbir adet lojmanın satış işleminin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : -

            Gündem gereği M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in “Çamlıkta meydana gelen yangının çıkış sebebi ve raporunun açıklanması ayrıca ilgili yerde rekreasyon projesinin yapılması” hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından, yangın raporunun mevcut olduğu, yangının çocukların patlayıcı oyuncaklarından kaynaklandığı, çamlıkta yenileme çalışmalarının yapıldığı, projesinin olduğu ve kesinlikle kasıt olmadığı ayrıca imara açılmayacağı ifade edilerek bilgilendirme yapıldı. 

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO    : 131

Gündem gereği Mehmet Ali AKŞENGÜR ve Ali İMREN'in Uzunburun Mahallesi'ndeki arsaların satış kararının köylüye yönelik olmayacaksa iptal edilmesi, köylüye satışı olabiliyorsa kararın bu yönde alınması hakkındaki önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.    

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konuyla ilgili birimlerden ve Hukuk Servisinden görüş alınmasına Oy Birliği ile karar verildi.

                 Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

    Çiğdem ELİBOL                            Murat DURAK                              Nazire KÖSTEN  

    Meclis Başkan V.                             Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum