Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

04.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

04.11.2020 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.11.2020 tarihli KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.11.2020 Çarşamba günü saat 16:30’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ayhan KAYA ve Mustafa DEMİREL’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 09/10/2020 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Belediye Başkanı,  Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen önergeye, konuyla ilgili önerinin dikkate alınacağı ve İmar İşlerinde konuya dair çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi sunulmadığı tespit edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 174

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/10/2020 tarih ve 13260 sayılı "Mevcut Cad ve GIS ürünlerinin güncellenmesi, yeni yazılımlarının eklenmesi, yerinde destek ve web tabanlı Kent Bilgi Sistemi kurulumu projesi” işi için yıllara sari hizmet alımı yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesi yönündeki Red Oylarına karşılık, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 67.maddesine dayanılarak mevcut CAD ve GIS ürünlerinin güncellenmesi, yeni yazılımlarının eklenmesi, yerinde destek ve web tabanlı kent bilgi sistemi kurulumu projesi işi için yıllara sari hizmet alımı yapılmasına mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 175

            Gündem gereği Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/10/2020 tarihli "Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak 12 madde olarak hazırlanan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 176

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/10/2020 tarih ve 19 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Deliktaş Mahallesi 120 ada 1 parsel ile 119 ada 1 parsel arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 08/10/2020 tarih ve 25 sayılı kararında özetle;  söz konusu parsellerin, 07.03.2017 yılı onaylı 1/25000 Ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı Taks:0.30 / Kaks:0.60 Yençok:7.50 m, 2 kat yapılaşma koşullarına sahip olduğu ve kadastral yola cephesinin bulunduğu görülerek komisyonca imar yönünden satışının yapılmasına engel olmadığına  Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/10/2020 tarih ve 19 sayılı kararında özetle; Komisyonca dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedel üzerinden taşınmazların satılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, İmar Komisyonu'nun 08/10/2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/10/2020 tarih ve 19 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 177

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/10/2020 tarih ve 26 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsel plan değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İlgili komisyon kararında özetle;  plan bütün olarak değerlendirildiğinde 1240 parselin de “1527” mera vasıflı parselden dolayı yapılaşamadığı, ayrıca 1527 parsel içindeki yapılan plan değişikliğine ilişkin Hazinenin kurum görüşü bulunmadığı fakat onama sınırının içine dahil edilmesi sebebiyle Komisyona sunulan plan tadilatının katılanların Red Oy kullanmaları neticesinde Oy Birliği ile Reddedildiği görülmüştür.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 21/10/2020 tarih ve 26 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 178

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/10/2020 tarih ve 27 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1556 ada 15 ve 16 parsel içerisinden geçen imar yolunun 5 Yıllık İmar Programına alınması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili komisyon kararında özetle; Koruma Amaçlı İmar Planı Notlarının 12. maddesinde “Ayrıca korunmasına karar verilen kentsel doku özelliklerini oluşturan yapı düzeni, kat yükseklikleri, parsel büyüklükleri yapım teknikleri, yapı parsel ilişkisi gibi yerleşmeye özgü özelliklerin korunması ve yaşatılması esastır.” şeklinde belirtildiği, bu sebeplerle 1556 ada 15 ve 16 parsel içinden geçen imar yolunun 5 Yıllık İmar Programına ilave edilmesine Komisyonca katılanların Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 21/10/2020 tarih ve 27 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 179

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 21/10/2020 tarih ve 28 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 11 parsel malikinin talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İlgili komisyon kararında özetle;   11 parselin talebi üzerine, 1 numaralı parselin planda belirtilen ve 11 numaralı parselin önüne tekabül eden bölümünün ifraz ve terkinin yapılması akabinde 11 numaralı parsel ile tevhit edilmesi, ilgili tevhit işleminden sonra belediyemiz hissesinin 11 numaralı parsel maliklerine satılmasına, 9 numaralı parselin yapılaşabilmesi için; 11 nolu parsel sahiplerince yukarıda belirtilen yola terk, ifraz ve tevhit işlemlerinden sonra 1 numaralı parselden kalan kısmının yola terk işleminin, 9 numaralı parselin yola terki gerçekleştikten sonra tevhidinin yapılarak belediyemiz hissesinin 9 numaralı parsel sahiplerine satılmasına katılanların Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/10/2020 tarih ve 28 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafında, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum