Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.11.2015 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.11.2015 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.11.2015 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.11.2015 tarihli KASIM ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.11.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Evren EVRENOSOĞLU, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, ve Nasuk SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM  ve Hasan AKSOY’un mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin 3.maddesine dayanılarak toplantıya katılamayan meclis üyeleri mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 19.10.2015 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi.

Gündemin 6.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Önerge olmadığı görüldü.

Gündemin 7.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/11/2015 tarihli “ücret tarifesi değişikliği” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/11/2015 tarih 416 sayılı “yap-işlet-devret modeli” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 163

Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/10/2015 tarih 40 sayılı "Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi yol boyu ticaret kullanımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 İlgili İmar Komisyonu kararında; "Belediye Meclisinin 07/10/2015 tarih ve 146 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17/09/2015 tarih ve 1526 sayılı yazılarında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin  08.09.2013 tarih ve 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişen 14.Maddesi 3.Alan kullanımları: a)Konut alanı: yerleşme ve gelişme alanlarında konut kullanımına yönelik olarak planlanan alanlardır. Ancak, yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut alanlarında bulunan parsellerin zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekanlarında, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, aile sağlığı merkezi, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmet verilebilir. Binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen konut dışı piyesler yapılabilir. İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde müstakil olarak yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi ve kreş, ticari katlı otopark binaları yapılabilir. Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut binası yapılıncaya kadar açık depolama veya ruhsata tabi bina yapılmaksızın bahçe düzenlemesi ve peyzajı yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir. Yol boyu ticaret olarak belirlenenler de dahil konut alanlarında kalan parsellerin araç giriş çıkışından kaynaklanan trafik yükünü azaltmak amacıyla ve ilgili idareden geçit hakkı almak koşuluyla otopark olarak kullanılan bodrum katlarından plan kararı ile kamuya ait yer altı otoparkına araç giriş çıkışı verilebilir. Konut alanlarında özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi ve katlı otopark yapılabilmesi için uygulama imar planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından çıkarılması gerekir." denilmektedir.

İlgili yönetmelik doğrultusunda Çandarlı Mahallesi Ferhat Uysal Caddesi üzerinde yol boyu ticaret kullanımı konusunun 5216 sayılı Kanuna göre (Belediyemiz Meclisince uygun görülmesi halinde) onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmek üzere Belediyemiz Meclisince görüşülmesi için izinlerinize arz ederim." denilmekte olduğu görülmüştür. Konu Komisyonumuzca değerlendirilip Oy Birliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisimizce değerlendirilmesini arz ederiz." denildiği anlaşılmıştır. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 15/10/2015 tarih 40 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 164

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/10/2015 tarih 2302 sayılı "Kabakum Mahallesi-Bağlar civarı mevkii 63,64,67,784,802,847,914 ve 915 nolu parsellere yönelik Uygulama İmar Planı Önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıda; "Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 20.08.2015 tarih ve 1164 sayılı yazısı ile iletilen ve Meclisimizin 05.08.2015 tarih ve 121 sayılı kararı ile kabul edilen Kabakum Mahallesi-Bağlar Civarı Mevkii 63,64,67,784,802,847, 914 ve 915 nolu parsellere yönelik Uygulama İmar Planı Önerisi 5216 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmiştir.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 10.04.2014 tarih ve 5215 sayılı yazısı ile özetle 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edilmiş olan Belediyemiz sınırları içindeki imar planları ve değişikliklerine ilişkin alınan Meclis Kararlarının gönderileceği aşamada hazırlanacak işlem dosyasına ilişkin istenilen belgelerin iletildiği ve bununla birlikte Belediyemiz sınırları dahilindeki her ölçekteki onaylı imar planlarının gönderilmesi istenmiştir.

       21.10.2014 tarih ve 3174 sayılı yazımız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 10.04.2014 tarih 5215 sayılı yazısına karşılık istenilen plan paftalarının bir kısmı iletilmiş, kalan kısmına ilişkin sayısallaştırma işlemine başlanılmış ve karşılıklı sözlük mutabakat ile  bitmesini takiben iletileceği kararlaştırılmıştır.

   İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün  30.09.2015 tarih ve 118178 sayılı yazısı ile bahse konu plan çalışması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 10.04.2014 tarih ve 5215 sayılı yazısı ve 21.10.2014 tarih ve 3174 sayılı yazımız kapsamında incelenmiş ve yazıda maddeler halinde belirtilen bir takım bilgi ve tasdikli belgelerin ivedilikle iletilmesi istenmiştir.

    İstenilen bilgi ve belgelere ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Uygulama İmar Planlama Şube Müdürlüğü'nün  30.09.2015 tarih ve 118178 sayılı yazısı incelendiğinde; plan çalışmasının yapıldığı alana ve etrafına yönelik istenilen evrakların hazırlanmasının zaman alacak olması nedeniyle söz konu plan dosyamızın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geri çekilmesi konusunun Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini izinlerinize arz ederim." denilmekte olduğu görülmüştür.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  plan çalışmasının yapıldığı alana ve etrafına yönelik istenilen evrakların hazırlanmasının zaman alacak olması nedeniyle söz konu plan dosyamızın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geri çekilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 165

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26/10/2015 tarih 106 sayılı "Hibe edilen araç" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıda; Belediyemiz ile Halk Bankası A.Ş. Dikili Şubesi aracılığıyla gerçekleştirilecek bankacılık işlemleri kapsamında promosyon ödemesi yapılmak üzere 22.06.2011 tarihinde dört yıl süre ile protokol imzalanmış, söz konusu protokolün 9.maddesine istinaden bankacılık işlemlerinden sağlanacak verimlilik dikkate alınarak mülkiyeti sözleşme bitişinde devredilmek üzere Belediyemize Renault Latitude marka 34 AC 3188 plakalı hususi otomobil tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

     İlgi yazı ile protokolün sona ermesi ve beklenen verimliliğin sağlanması nedeniyle belirtilen aracın kurumumuza mülkiyet devir sürecinin başlatılabileceği bildirilmiştir. Söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi gereğince bağışın (araç devrinin) kabul edilmesi ve demirbaş kayıtlarına geçirilmesi gerektiğinden konunun Belediyemiz Meclisince görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. 

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Renault Latitude marka 34 AC 3188 plakalı hususi otomobil bağışının (araç devrinin) kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 166

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/11/2015 tarihli "ücret tarifesi değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

    İlgi yazıdan; Belediyemiz tarafından 2016 yılı içinde uygulanacak olan ücret tarifelerine ilişkin alınan 19/10/2015 tarih 162 sayılı Meclis Kararı dağıtıldıktan sonra, ücret tarifeleri cetvelinin bazı kısımlarında ifade fazlalıkları ve hataların olduğunun tespit edildiği anlaşılmıştır. 

     "Yapı Kullanma İzni" başlığı altında yer alan ve Belediyemiz İmar Müdürlüğü tarafından uygulanan ücretler ile ilgili "inşaat m2 6 TL." ifadesinin fazla ve yersiz olarak tarifede yer aldığından ilgili ifadenin kaldırılması, yine tarifede yer alan 2464 sayılı Kanun çerçevesinde alınan ücret ve harçlarla ilgili olarak 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı Kanunun 6.maddesi ile 2464 sayılı Kanuna geçici 7'nci madde eklendiğinden; "GEÇİCİ MADDE 7 - 2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan, bu Kanunun 15'inci maddesinde, 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56'ncı maddesinde, 60'ıncı maddesinde ve 84'üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96'ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir" şeklinde ücret tarifesine eklenmesi,

      ATM yerlerinin ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Dikili Merkezinin 12.500,00.-TL., Çandarlı Mahallesi ve Salihleraltı Mahallesi'nde yer alan ATM yerlerinin ücretlerinin de 8.000,00.-TL. olarak tekrar belirlenmesinin talep edildiği görülmüştür.          

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yukarıda belirtilen ücret tarife değişiklikleri 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/f" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 167

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02/11/2015 tarih 416 sayılı "yap-işlet-devret modeli" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıdan; ilçemiz Bademli Mahallesi J17-C-22-D pafta 231 ada 1 parsel, mülkiyeti Dikili Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait 724,61 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1/1000 ölçekli 2011 Turizm ve Kültür Bakanlığınca tasdik imar planında "park alanı" olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

     Söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 18/e ve 18/j maddelerince 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 7.maddesi kapsamında 25 yıl süreli olmak üzere yap-işlet-devret yöntemi ile verilebilmesi için Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN'a yetki verilmesinin Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                              Sunay YARAR  

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum