Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

04.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 04.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.10.2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.10.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 06/09/2023 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

 Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından soruldu. Latif YABAŞ tarafından sözlü önergesinin olduğu belirtildi.  Denizköy – Çandarlı hattına ait yol çalışmalarının tamamlanmadığı, yolların durumunun çok kötü olduğu ve bir görevlinin bu konuyla ilgilenmesi için atanması gerektiği belirtildi.  Çiler GÜREL tarafından konuyu değerlendirecekleri belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 125

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22/09/2023 tarih ve 59308 sayılı "2024 yılı Bütçe Tasarısı" hakkındaki yazısı ve eki olan cetvellerin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 126

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.09.2023 tarih ve 59256 sayılı “2024 yılı Ücret Tarifesi ile 2024 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısı ve eki olan cetvellerin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 127

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/09/2023 tarih ve 59364 sayılı “Depremde yıkılan ve ağır hasar almış binaların kesinleşmiş yıkımlarına esas yeni yapılaşmalarda, imar durumu ve yapı ruhsatı belgesi ücretine bir defaya mahsus muafiyet uygulanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 128

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 23 sayılı “Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu kararında; İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun, 07.10.2015 tarih 5702 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 18.12.2015 tarih 1370 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  Dikili İlçesi Çandarlı Mah. ( Eski İslam Mah.) Kentsel, 3. Derece Arkeolojik ve 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma  Amaçlı İmar Planı Plan notlarında yapılan değişiklik,  plan notu ilavesinin ve yine aynı plan içerisinde 1608 ada 27 parsel ve 1608 ada 2 parsele; 1608 ada 2 parselin tek başına yapılaşmasının mümkün olmaması sebebiyle  planlama kararı olarak tevhid zorunluluğu getirildiği, ancak yan yana olan 1608 ada 27 parsel, 1608 ada 2 parsel ve 1608 ada 1 parselin mülkiyet durumuna bakıldığında; 1608 ada 2 parsel ve 1608 ada 1 parselin mülk sahiplerinin aynı olması nedeniyle; 1608 ada 2 parselin 1608 ada 1 parsel ile tevhid edilmesinin daha uygun olması nedeniyle hazırlanan öneri koruma amaçlı imar planı plan tadilatının; 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre Koruma Amaçlı İmar Tadilatları önerilerinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre Belediyemiz meclisince uygun görülmesi halinde onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmek üzere komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 19/09/2023 tarih ve 23 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 1608 ada 2 parselin 1608 ada 1 parsel ile tevhid edilmesinin daha uygun olması nedeniyle hazırlanan öneri koruma amaçlı imar planı plan tadilatının uygun olduğuna 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 129

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 24 sayılı “Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin kamulaştırma bedeline karşılık, belediyemiz mülkiyetinde olan 154 ada 12 parselin trampası” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle;Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nun 06/01/2023 tarih ve 1 sayılı kararı dikkate alınarak, yeşil alan kullanımında kalan ve kamulaştırma kararı alınan 153 ada 7 parselin kamulaştırma bedeline karşılık, belediyemiz mülkiyetinde olan Katıralanı Mahallesi 154 ada 12 parselin trampasının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında özetle;Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin, tevhidi gerçekleşen 154 ada 12 parsel ile  kamulaştırma yöntemiyle kamu yararı doğrultusunda takas ve trampa yapılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 24 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek Katıralanı Mahallesi 153 ada 7 parselin, tevhidi gerçekleşen 154 ada 12 parsel ile kamulaştırma yöntemiyle kamu yararı doğrultusunda takas ve trampa yapılmasının uygun olduğuna 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 130

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 25 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel 571,16 m⊃2; yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli taşınmazda 14,33 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle;Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel 571,16 m⊃2; yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli taşınmazda 1433/57116 payda oranıyla 14,33 m⊃2; hissemizin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 385.000,00.-TL. bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.   

İmar Komisyonu Kararında özetle;İlçemiz Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel; 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmakta olup, 07.10.2015 tarih 5702 sayılı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurul kararı ile onaylanan Çandarlı 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında Ayrık Nizam, 2 Kat, Konut Alanı’’ kullanımında kalmaktadır. İlgili Planın plan notları 3.4.1 maddesinde ‘’ Koruma Amacına yönelik olarak boş parsellerde mevcut yapı izi üzerine yapılarak elde edilecek yeni yapıların taban alanı kat sayısı (Taks) 0.40 değerini aşamaz. Max taban alanı büyüklüğü 120 m⊃2; olacaktır’’ hükmü bulunmaktadır. 571,16 m⊃2; yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli taşınmazda 14,33 m⊃2; hissemiz bulunması ve ilgili planın plan notlarında minimum ifraz koşulunun 300 m⊃2; olması nedeniyle, belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından imar yönünden satışında sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 14 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 25 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Çandarlı Mahallesi 1703 ada 23 parsel 571,16 m⊃2; yüzölçümlü avlulu kargir hane nitelikli taşınmazda 14,33 m⊃2; belediye hissesinin satışına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ve 3194  Sayılı Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 131

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 26 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parsel 846,25 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 51,59 m⊃2; belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle;İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parsel 846,25 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 5303/86983 payda oranıyla 51,59 m⊃2; hissemizin Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 1.300.000,00.-TL bedel ile satışının uygun olduğuna komisyonumuzca mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

İmar Komisyonu kararında özetle;İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parselde kayıtlı taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde “Blok Kitle Nizam, 2 Kat ve Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. 846,25 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 51,59 m⊃2; hissemiz bulunması ve hissemiz oranında belediyemiz adına müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından imar yönünden satışında sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 15 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 26 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 26 parsel 846,25 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazda 51,59 m⊃2; belediye hissesinin satışına 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesi ve 3194  Sayılı Kanunu'nun 17.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 132

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/09/2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 27 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel 2.986,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu kararında özetle;Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel 2.986,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz için Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 2.986.000,00.-TL. bedel, komisyon üyelerince de uygun görülmüş fakat Latif YABAŞ’ın satışlara Ret kararı verdiğini belirtmesi sebebiyle satışının uygun olduğuna mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

İmar Komisyonu kararında özetle; “Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar yönünden satışında sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/09/2023 tarih ve 16 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararı ile İmar Komisyonu’nun 19/09/2023 tarih ve 27 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğuna, mülkiyeti belediyemize ait Bahçeli Mahallesi 143 ada 1 parsel 2.986,00 m⊃2; yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün Ret Oylarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşiminin 06.10.2023 tarihinde Cuma günü saat 11.00’de Belediye Binası Toplantı Salonunda gerçekleştirileceği bildirilerek Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Çiler GÜREL                       Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

                Meclis I.Başkan Vek.              Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum