Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.10.2017 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.10.2017 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 04.10.2017 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.10.2017 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.10.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Engin ÖZKAN ve Hasan AKSOY’un ise mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 06.09.2017 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/09/2017 tarih ve 471 sayılı “Deve Güreşi Festivali” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02/10/2017 tarih ve 186 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03/10/2017 tarih ve 371 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısı okundu. Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. 

Belediye Başkanı tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 125

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13/09/2017 tarih ve 4440 sayılı “Belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 233 ada 2 nolu parselin, 3 ve 4 parseller ile tevhit ve yola terk işlemi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 126

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/09/2017 tarih ve 4576 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 22 parselin durumunun değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 127

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 18/09/2017 tarih ve 360 sayılı “Belediyemize ait Kabakum Mahallesi 242 ada 4 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışının değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Belediye Başkanınca; burada şahıslardan talep gelmesine rağmen Encümende satışa sunulacağı, kişiden talep geldiği için isim geçtiği, şahsa direk satış olmadığı ve Encümen huzurunda ihaleye çıkacağı hakkında  açıklama yapıldı.

           Meclisimizce yapılan oylamada; Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Murat DURAK ve Hakan BAŞARAN’ın Kabul, Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy kullandıkları görülerek, mevcudun Oy Çokluğu ile satışın reddine karar verildi.

 

            Belediye Başkanı tarafından 4 – 5 – 6 – 7 ve 8. Gündem maddeleri, eklerinde yer alan cetveller ile birlikte grup başkanlarına dağıtıldığından maddeler üzerinden oylanması için oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 128

            Gündem gereği 2018 – 2019 ve 2020 yılları Tahmini Bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 129

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/09/2017 tarih ve 368 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2017 yılı Tahmini Gider Bütçesi hazırlanırken 46.35.14.38.06.1.0.5.06.5.7.04 İmar Müdürlüğü Sosyal Tesis Giderleri gider kalemine spor salonu yapımı için bütçe tahmininde bulunan ve bütçeye konulan 2.000.000,00.-TL. ödeneğin kullanılmayacağı belirtildiğinden, Sosyal Tesis Giderleri gider kaleminden 1.005.000,00.-TL.’nın 09/06/2017 tarih 102 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü oyuncuları için verilecek ödüller için Kültür Müdürlüğüne 46.35.14.50-820.05.03.4.2.05 Ödül İkramiye ve Benzeri Ödemeler Gider Kalemine 405.000,00.-TL. ve ekli listede yer alan 03.02.3.90 Diğer Enerji Alımları, Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Giderleri, Mahkeme Harç Gideri Bütçe Gider Kalemlerine, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre toplamda 1.005.000,00.-TL. tutarında Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 130

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 22/09/2017 tarih ve 513 sayılı “Zabıta Yönetmeliğinin uygulanması sırasında yaşanan sıkıntılardan dolayı, daha önce alınan iki adet meclis kararının tek kararda toplanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.           

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/m” maddesine dayanılarak karar ekinde tek kararda toplanmış şekliyle oluşturulan Zabıta Yönetmeliğinin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 131

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2017 tarih ve 363-1 sayılı “2018 yılı ücret tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 132

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2017 tarih ve 363-2 sayılı “2018 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 133

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2017 tarih ve 4879 sayılı “Salihler Mahallesi Ayko Sitesi 401 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 134

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/09/2017 tarih ve 4878 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ve 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 135

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 13/09/2017 tarih ve 4 sayılı “Sokak ismi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 13/09/2017 tarih ve 4 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 136

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 28/09/2017 tarih ve 25 sayılı “Salimbey Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde 28/09/2017 tarih ve 25 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 137

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 28/09/2017 tarih ve 26 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde 28/09/2017 tarih ve 26 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 138

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 29/09/2017 tarih ve 471 sayılı “Deve Güreşi Festivali” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Dikili Deveciler Derneği’nin Belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde, 24 Aralık 2017 Pazar Günü Demirtaş Mahallesi’nde 28.Geleneksel Dikili Deve Güreşi Festivali’ni derneğin maddi imkansızlıkları ve olanaklarının eksikliğinden dolayı Belediyemiz ile ortaklaşa düzenlemek istedikleri görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; bu sporu geliştirmek, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak aynı zamanda kış festivali olarak nitelendirilen bu festivalin yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 139

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 02/10/2017 tarih ve 186 sayılı “Çandarlı Mahallesi Çandarlı Tatil Köyü’ndeki parkın isimlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 140

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03/10/2017 tarih ve 371 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve eki cetvel okundu, incelendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2017 yılı Tahmini Gider Bütçesi hazırlanırken 46.35.14.48.01.3.9.5.03.5.1.04 Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü Müteahhitlik hizmetleri gider bütçe üzerinde yapılan ödenek incelemesinde ödeneğinin yeterli olduğu ve yılsonuna kadar yaklaşık 1.500.000,00.-TL. tutarında ödenek fazlasının bulunduğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre toplamda listede yer alan gider kalemlerine 150.000,00.-TL. tutarında Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyacının karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verilerek, Meclis II.Birleşiminin 06/10/2017 tarihinde Saat 10:00’da Belediye Kültür Salonunda yapılacağı duyuruldu. 

             Mustafa TOSUN                     Murat DURAK                    Seyfettin UYSAL  

            Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum