Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

04.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.09.2019 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.09.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği I. Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı Semih YALIN’ın katılmadığı görülmüştür.

 Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, Semih YALIN’ın mazeretsiz katılmadığı görüldü. Gündemin IV. Maddesi gereğince 09/08/2019 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclisine ait II. Birleşimi toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Meclis I. Başkan Vekilince soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından soruldu.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden  Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün 03/09/2019 tarih ve 661 sayılı “ Tahsis amacı değişikliği ” konulu yazısının  gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

      I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.   

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 113

            Gündem gereği Kamu işverenleri  sendikası SODEMSEN’e üye olunması ve yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, Merkezi İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İzmir adresinde bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunmasına;

  Yıllık Üyelik aidatı olarak; Tüzükte belirtilen miktarın belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine.

  Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu-İş sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin belediye başkanlığınca düzenlenmesine, Azam Ziya GÜÇ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Latif YABAŞ'ın red oylarına karşılık Oy çokluğuyla karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 114

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/08/2019 tarih ve 5744 sayılı “ Çandarlı Mah. 1573 ada 3 parsel ( 4395)” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 115

            Gündem gereği İnsan Kaynakları Müdürlüğünün 26/08/2019 tarih ve 325 sayılı “ İptal- İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemiz norm kadro cetvelinde 5. Derece Peyzaj Mimarı kadrosunda görev yapan Aydan EVREN 10/08/2019 tarihinde 4. derecenin 1. kademesine yükseldiğinden, 5.Derece Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 3. Derece Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesine Oy Birliği   ile karar verildi.

            Meclis Üyesi Semih YALIN gündemin 4. Maddesi görüşülürken Meclis Oturumuna katılmıştır.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 116

          Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/08/2019 tarih ve 373 sayılı “ Deve Güreşi Festivali” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  Belediyemizce her yıl Aralık ayında düzenlenen geleneksel Dikili Deve Güreşlerinin 2019 yılı Aralık ayında düzenlenmesine, ihtiyaç halinde ödeneğin bütçeden kullanılması şeklinde oylanmasında; Deve güreşine karşı olmadıklarını, masrafların sponsorlarla karşılanmasının uygun olduğunu, masrafların bütçeden karşılanmasının uygun olmadığını belirten, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Latif YABAŞ'ın red oylarına karşılık Oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 117

             Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/08/2019 tarih ve 5844 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 380 ada 7 parsel” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 118

           Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/08/2019 tarih ve 5853 sayılı “Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesmine ilişkin kısmi yapılaşma kararının alınması'' hakkındaki  yazının  görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde;5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine  Oy Birliği ile karar   ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 119

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/08/2019 tarih ve 377 sayılı “Belediyemize ait Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi''  ” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 120

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/08/2019 tarih ve 251 sayılı “ Sokak Hayvanlarının Korunmasına ilişkin Banka Hesabı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemizde Sokak Hayvanlarının Korunması ve Bakımı ile ilgili olarak açılacak hesabın Dikili Halk Bankası Şubesinden açılmasına ve bu hesapta biriken tüm ivazlı bağışların kabulüne  Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 121

            Gündem gereği  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.09.2019 tarih ve 254 sayılı “ Kredi için ipotek” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 283 ada 7 parsel ve Gazipaşa Mahallesi 444 ada 35 parsellerdeki gayrimenkullerin ipotek gösterilerek kredi kullanılmasıyla ilgili yapılan görüşmeler sonucunda, Gazipaşa Mahallesi 444 ada 35 parselin ipotek gösterilmesinden vazgeçilerek, yerine İsmetpaşa Mahallesi 579 ada 1 parsel ve 283 ada 7 ve 8 parselin ipotek gösterilmek suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi d. Bendi gereğince, gerektiğinde kredi kullanılmasına ve Belediye Başkanımız Adil KIRGÖZ’e yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 122

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/08/2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile   “Proje yapım sözleşmesi” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

             İmar Komisyonu’nun ilgili kararından; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapı ruhsatı taleplerinde projeyi yapan teknik elemanlar ile mal

sahibi veya müteahhit firmalar arasında proje yapım sözleşmesinin daha sonra oluşabilecek uyumsuzlukların önüne geçilmesi için istenmesi talep edilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 24.06.2019 tarih 145267 sayılı yazısı ile yapı denetim uygulama yönetmeliğinde ki mevzuat değişiklikleri ve uygulamalarda yaşanan sıkıntılara yönelik İzmir ili İlçe Belediyeleri ile toplantı gerçekleştirilmiş olup, 30 ilçe Belediyesinde ruhsat evraklarının aynı doğrultuda yürütülmesine ilişkin çalışma yapıldığı görüşülmüştür.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışma sonucunun tarafımıza iletilmesi ile ‘Proje Yapım Sözleşmesi’nin değerlendirilmesinin yapılmasına karar verildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde:15/08/2019 tarih ve 17 sayılı İmar Komisyonun “ Proje yapım sözleşmesi” kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 123

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/08/2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile “Çandarlı Mahallesi 1615 ada  17 parsel  kagir dükkan ile 1615 ada 19 parsel depo ve garaj nitelikli taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi” hakkındaki kararın görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu kararında;  Dikili Belediye Meclisinin, 07.08.2019 tarih ve 110 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘’Mülkiyeti Belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 1615 ada 17 parsel kargir dükkan ile 1615 ada 19 parsel depo ve garaj nitelikli taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi ve ihale yoluyla satılması, satış bedeli ve satış şartlarının belirlenmesi” hakkındaki konu komisyonumuzca incelenmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait Çandarlı Mahallesinde bulunan 1615 ada 17 parsel nolu 55,18 m2 yüzölçümlü kargir dükkan ile 1615 ada 19 parsel nolu 73,70 m2 yüzölçümlü depo ve garaj nitelikli taşınmazlar: 3.derece arkeolojik sit ve kentsel arkeolojik sit alanında bulunmakta olup, “taks:1.00,2 kat, h:6,50” ve “zemin artı ticaret  üst kat konut” yapılaşma koşullarına sahiptir.

Söz konusu taşınmazların arkeolojik ve kentsel arkeolojik sit alanında kalmasından dolayı İzmir 2 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünden gerekli görüş ve izinlerin ilgili yüklenici tarafından alınması doğrultusunda taşınmazların birlikte veya ayrı ayrı kat karşılığı ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde İmar Komisyonu’nun 15/08/2019 tarih ve 18 sayılı kararı ile “Çandarlı Mahallesi 1615 ada  17 parsel  kagir dükkan ile 1615 ada 19 parsel depo ve garaj nitelikli taşınmazın kat karşılığı ihale edilmesi konulu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 124

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/08/2019 tarih ve 19 sayılı kararı ile   “İsmetpaşa Mah.381 ada 44 parsel içinde kalan Belediye Hizmet alanı, park, otopark ve imar yolu olarak planlı alanların vasfının değiştirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

           İmar Komisyonu’nun ilgili raporundan;  Dikili Belediye Meclisi’nin 07.08.2019 tarih ve 99 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘Mera vasıflı 381 ada 44 parsel içerisinde kalan Belediye Hizmet Alanı, Park, Otopark ve imar yolu olarak planlı alanların vasfının değiştirilmesi” hakkındaki konu komisyonumuzca incelenmiştir.

Mülkiyeti Dikili Belediye Başkanlığına ait olan ve mera vasıflı olan 381 ada 44 parsel 1110940,00 m2 olup, Dikili Merkeze yakın konumda olan ve Belediyenin ihtiyacı doğrultusunda 20176,88 m2 lik Belediye Hizmet Alanı yol ve otopark alanı olarak ayrılan kısmının tahsis amacı değişikliği için başvuruda bulunulmuş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarih ve 20035 sayılı yazısında tahsis amacı değişikliğine istinaden Belediye Meclis Kararının talep edildiği görülmüştür.

       Konum olarak merkeze yakın olması ve Belediye hizmet alanı olarak kullanılmak istenmesi nedeniyle İsmetpaşa Mah. 381 ada 44 parsel içerisinde kalan belediye hizmet alanı, park, otopark ve imar yolu olarak vasfının değiştirilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verildiği görülmüştür.   

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2019 tarih ve 19 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 125

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15.08.2019 tarih ve 20 sayılı kararında “Çandarlı Mahallesi 1270 ada 1 parsel ve çevresi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu’nun ilgili raporundan; Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 98 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen ‘Çandarlı Mah.1270 ada 1 parsel ve çevresi” hakkındaki konu komisyonumuzca incelenmiştir. Söz konusu dosyaya ilişkin yürütülen saha çalışmaları ve teknik incelemeler devam ettiğinden konunun komisyonda kalmasına karar verildiği görülmüştür.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde;  15/08/2019 tarih ve 20 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine  Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 126

            Gündem gereği   Fen İşleri Müdürlüğünün 03/09/2019 tarih ve 661 sayılı “ Tahsis amacı değişikliği ” konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

             Meclis I. Başkan vekili Çiler GÜREL, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının II. Birleşiminin 06.09.2019 tarihinde Cuma günü saat 09.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından  Meclis I. Başkan vekili Çiler GÜREL  tarafından oturuma son verildi.

 

 

              Çiler   GÜREL                          Ali KARAKUŞ                  Nail ÇAĞLIYAN

         Meclis I. Başkan Vekili                   Meclis Kâtibi                     Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum