Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

04.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

04.08.2021 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.08.2021 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Latif YABAŞ’ın mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları, Mehmet Akif GÜVELİ’nin toplantıya gelmek üzere yolda olduğunun belirtildiği görülerek II.Oturuma katılım sağladığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretler oy birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 19/07/2021 tarihli II.Olağanüstü  Meclis Toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ’ün “Vatandaşların evlerinin önündeki kaldırımlara zeytin ağacı dikerek ürün elde etme çabası içinde oldukları ve kaldırımları işgal ettikleri, ağaçların tespit edilerek üzerindeki ürünlerin ihale ile satılmak suretiyle belediyeye gelir sağlanması” hakkında vermiş olduğu önerge okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; konuyla ilgili çalışmaların yapıldığı, kaldırımlar üzerinde yürüyüşe engel ağaçların taşıma işini gerçekleştirdiklerini ve Bahriye Üçok’ta çalışmaların devam ettiği yönünde açıklama yapıldı.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 123

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/07/2021 tarih ve 10606 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı gereği iptali ve yeniden uygulaması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 124

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/07/2021 tarih ve 10727 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parselin 100,00 m2'lik kısmına Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

Belediye Başkanı tarafından, konunun aciliyeti nedeniyle verilecek ara sonrasında İmar Komisyonu kararının görüşüleceği bildirildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 125

Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 28/07/2021 tarih ve 10666 sayılı "Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer alan Belediye Sosyal Tesis yanına oluşturulacak olan engelsiz plaj işine yönelik yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereği konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Başkanı tarafından, konunun aciliyeti nedeniyle verilecek ara sonrasında Hukuk Komisyonu kararının görüşüleceği bildirildi.

 

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 126

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 13/07/2021 tarih ve 21 sayılı "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Revizyonu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "01.08.2012 tarih 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları Madde 2.17.1. maddesi ‘ Tüm yapı adalarında binalara kot verilirken parselin tabii zemin köşe kotlarının aritmetik ortalaması (+-)0.00 kabul edilmek suretiyle kot belirlenir.  Belirlenen zemin kotunun binanın cephe aldığı yol kırmızı kotunun altında kalması durumunda binaların ( +-) 0.00 kotu parselin cephe aldığı en yüksek tretuvar seviyesidir.’ denilmektedir. 2.17.2. maddesinde ‘Parselin tabii zemin köşe kotları arasında 3.50 mt veya daha fazla kot farkı bulunması halinde ‘Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin’ ilgili hükümleri uygulanacaktır.’ denilmektedir.

   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları 2.17.1. ve 2.17.2. maddelerinin, 3.06.2021 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin kodlandırmaya ilişkin hükümleri ile uyumsuzluk teşkil ettiğinden plan notları paftası revize edilerek 2.17.1. maddesi kaldırılarak, 2.17.2 maddesinin ‘Kotlandırmada İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.’ şeklinde revize edilmesine komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 13/07/2021 tarih ve 21 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 127

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 23 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 29/07/2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 3 sayılı "5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ek madde 3'ü gereği Kırsal Mahalle belirlenmesi" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararlarında özetle; "İmar Komisyonu; "Yapılan incelemelerin sonucunda Bahçeli, Salihler, İslamlar, Kabakum, Gökçeağıl, Nebiler, Kızılçukur, Kıroba, Kocaoba, Esentepe, Katıralanı, Demirtaş, Deliktaş, Merdivenli, Yahşibey, Yaylayurt, Çağlan, Çukuralan, Samanlık, Mazılı, Yenice Mahallelerinde ekli krokide koordinatları ile birlikte gösterilen mevcut köy yerleşik alanları kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi komisyonumuzca Azam Ziya Güç ve Semih Yalın’ın red oyları ile oy çokluğu ile uygun bulunmuştur." 

Plan ve Bütçe Komisyonu"İlçemiz Bahçeli, Salihler, İslamlar, Kabakum, Gökçeağıl, Nebiler, Kızılçukur, Kıroba, Kocaoba, Esentepe, Katıralanı, Demirtaş, Deliktaş, Merdivenli, Yahşibey, Yaylayurt, Çağlan, Çukuralan, Samanlık, Mazılı, Yenice Mahallelerinde mevcut köy yerleşik alanlarının, kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi Ali KARAKUŞ ve Doğan İKİZ’in KABUL, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin RED Oy kullanmaları sonucunda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 28.madde 3 numaralı bendine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir." 

Hukuk Komisyonu; "Yapılan incelemelerin sonucunda Bahçeli, Salihler, İslamlar, Kabakum, Gökçeağıl, Nebiler, Kızılçukur, Kıroba, Kocaoba, Esentepe, Katıralanı, Demirtaş, Deliktaş, Merdivenli, Yahşibey, Yaylayurt, Çağlan, Çukuralan, Samanlık, Mazılı, Yenice Mahallelerinde mevcut köy yerleşik alanları kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesinde hukuken bir sakınca olmadığına Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 23 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 29/07/2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 3 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine, Bahçeli, Salihler, İslamlar, Kabakum, Gökçeağıl, Nebiler, Kızılçukur, Kıroba, Kocaoba, Esentepe, Katıralanı, Demirtaş, Deliktaş, Merdivenli, Yahşibey, Yaylayurt, Çağlan, Çukuralan, Samanlık, Mazılı, Yenice Mahallelerinde ekli krokide koordinatları ile birlikte gösterilen mevcut köy yerleşik alanlarının kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesine Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 128

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 24 sayılı kararı ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 29/07/2021 tarih ve 12 sayılı "Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

     İmar Komisyonu Kararında; "Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel 307,50 m⊃2;  yüzölçümlü “Arsa" nitelikli taşınmaz; 01.08.2012 tarihinde Dikili Belediyesince onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında, 'Blok 2 Kat Yapı Kitlesi', 3 m arka çekme mesafesi ve tek cepheden 3 m yan bahçe çekme mesafesi bulunan 'Konut Alanı' kullanımında kalmaktadır. Taşınmazın imar planına göre yola terki bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazın yanında yer alan ve satışı talep eden hissedarın bulunduğu İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 3 parselde eski kargir bir ev olduğu, parselin 2 hissedarının bulunduğu ve üzerinde yer alan yapının 23 ada 4 parsele yaklaşık 10 m⊃2; tecavüzünün bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu yapının Yapı Kayıt Belgesi ve Yapı Ruhsatı Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemelerde bulunamamıştır. Ayrıca 23 ada 4 parselde yapılan ölçümlerde alınan kot değerleri incelendiğinde kottan kat kazanımı sağlayabileceği öngörülmüştür.

Tüm bu bilgilerin satış ilanında yer alması kaydıyla İsmetpaşa Mahallesi, 23 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın satışına oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

   Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; İmar Komisyonunca alınan kararda, “23 ada 4 parselde yapılan ölçümlerde alınan kot değeri incelendiğinde kottan kat kazanımı sağlayabileceği öngörülmüştür.” denildiğinden, kat kazanımı halinde Belediyemiz Takdir Kıymet Komisyonu’nun belirlemiş olduğu bedelin tekrar revize edilerek İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parselin satışının yapılmasının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 29/07/2021 tarih ve 12 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 129

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 25 sayılı "1999 ve 2012 Dikili Revizyon İmar Planlarında bütünlük oluşturmak amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında; "İlçemiz, 1999 ve 2012 Dikili Revizyon İmar Planı sınırları içerisinde TAKS: 0.30 ve KAKS: 0.60 yapılaşma koşullarına sahip eğimli yapı adalarında; 1999 Dikili Revizyon İmar Planı’nın 12 nolu plan notu ve 2012 Dikili Revizyon Uygulama İmar Planı 2.24 nolu plan notlarında yer alan “İmar Planlarında belirlenen kat adedi ve TAKS oranı aynı kalmak kaydı ile diğer katlardaki inşaat alanının TAKS oranını aşmaması şartı ile eğimli alanlarda yapının kot durumuna göre, zemin kat altında oluşan katların ruhsata bağlanabilmesine imkan tanıyabilmek için imar planında TAKS oranı ve kat adeti belirtilerek KAKS oranı yazılmamıştır.” ibaresine göre işlem yapıldığı ve bahse konu yapılaşmalara yönelik ada bazında yapılaşmalarda sadece TAKS ve plan notları ibaresi kullanılarak işlem yürütüldüğü tespit edildiğinden mevcut teşekkül dikkate alınarak söz konusu planlarda bütünlük oluşturmak maksadıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 25 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 130

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 26 sayılı "Dikili Revizyon İmar Planında 2257, 2258, 2259 numaralı adaların kuzey doğusundaki yolun 7 m.'lik kısmının 5 Yıllık İmar Programına alınması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında; "11.06.1999 tarih 12 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Dikili Revizyon İmar Planında 2257, 2258, 2259 numaralı adaların kuzey doğusunda 17m genişliğinde yol kullanımı  ayrıldığı, 2257, 2258, 2259 numaralı adaların onaylı uygulama imar planına göre uygulamasının tamamlandığı ve konut parsellerinin oluştuğu belirtilmiştir. Ancak 17 m’lik yolun kuzeydeki sınırı ile plan onama sınırının çakışmış olması nedeniyle 17m lik yol kullanıma açılamamıştır. Bu nedenle 2258 ve 2259 adalar taşıt yolundan servis alamamakta ve söz konusu yolun sanayi bölgesine hizmet etmesi nedeniyle bu bölgede trafik akışında sıkıntılar yaşanmaktadır.                                    
        17m’lik yolun kuzeyinde yer alan İsmetpaşa mahallesi, 379 ada 13 parselin alt ölçekli uygulama imar planı bulunmaması ve İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı kullanımında kalmasında dolayı alt ölçekli imar planın yapılarak yolun kullanıma açılması mümkün gözükmemektedir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, İkinci Bölüm Madde 5, 14. Bendinde ‘… Yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez…’ hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle 17m’lik imar yolunun 7m’lik kısmının 2018-2023 yılları arası 5 yıllık İmar Programına alınarak, kamu yararı doğrultusunda İsmetpaşa mahallesi 2257-2258-2259 adaların kadastro müdürlüğünden alınan tescilli koordinatları üzerinden ek imar planında gösterildiği şekliyle minimum 7m servis yolu ayrılacak şekilde; 379 ada 13 parselden yaklaşık olarak 242 m⊃2; ( parsellerin tescilli koordinatları veya aplikasyon krokisi üzerinden net m⊃2; hesaplanması koşuluyla) kamulaştırma programına alınmasının Azam Ziya GÜÇ ve Semih YALIN’IN red oyları ile komisyonumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/u" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 26 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 131

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 27 sayılı "02/11/2005 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının Çandarlı Bölgesinde kullanılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında özetle; "02.11.2005 tarih 26 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile ‘Eğimli alanlarda oluşan 1. Bodrum katların konut amaçlı iskanına olanak sağlayıcı 27.03.1999 gün ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı imar planı notlarının 12. Maddesine göre işlemlerin yürütülmesine’ denilmektedir. Bahsi geçen plan notu; 11.06.1999 tarih 12 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Dikili Revizyon İmar Planı Plan Notları 12. Maddesinde yer almakta olup, ‘İmar Planlarında belirlenen kat adedi ve taks oranı aynı kalmak kaydı ile ve diğer katlardaki inşaat alanının taks oranını aşmaması şartı ile eğimli alanlarda yapının kot durumuna göre, zemin kat altında oluşan katlarının ruhsata bağlanabilmesine imkan tanıyabilmek için imar planında taks oranı ve kat adeti belirtilerek kaks oranı yazılamamıştır (27.03.1999/88)’ denilmektedir.

    Söz konusu konuya ilişkin olarak 16.07.2020 tarih 7858 sayı ile İzmir Büyükşehir Belediyesinde kurum görüşü istenmiş olup, 42312 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısında tarafımıza kurum görüşü iletilmiştir. İletilen kurum görüşü incelendiğinde ‘Binaların kotlandırılmasına ilişkin hükümler Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin değiştirilebilir hükümleri arasında yer alsa dahi taban alanı ve katlar alanı hesabı yapılmaksızın iskan edilebilir bodrum katlar dahil olmak üzere toplam inşaat alanı üzerinden yapılaşma hakkı tanımaya ve açığa çıkan kat kazanmak ile kat sayısını artırmak amacıyla kot alma noktası tespitine yönelik olduğundan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin değiştirilemeyen hükümleri arasında yer alan 5. maddesinin 26. Fıkrası hükümlerine aykırı olduğu, bugün için uygulamaların yürürlükteki Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre yürütülmesi gerektiği dikkate alındığında, mevcut plan notları hükümlerinde mülga Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine atıfta bulunulmasının uygun olmadığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2018 tarihli ve E.36569 sayılı yazısı doğrultusunda öncelikle söz konusu plan notlarının yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması gerektiğinin düşünüldüğü belirtilmiş bu doğrultuda; gerek imar planı ile belirlenmiş olan KAKS değeri gerekse Planlı İmar Yönetmeliğinin 21. maddesinin 3. fıkrasına göre hesaplanması gereken KAKS değerinin üzerinde yapılaşmaya imkan tanıyan söz konusu plan notu ilavesinin yoğunluk artışına neden olacağı ifade edilmiştir.’

İzmir Büyükşehir Belediyesinin görüşü ile birlikte komisyonumuzca değerlendirildiğinde, 02.11.2005 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararının Çandarlı bölgesinde kullanılmasının uygun olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 27 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 132

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 28 sayılı "Salimbey Mahallesi 185 numaralı yapı adası 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "İlçemiz Salimbey Mahallesi, 185 numaralı yapı adası; 2012 Dikili Revizyon İmar Planı içerisinde Blok Kitle Nizamlı, 4 Kat, Konut+Ticaret Alanı olarak planlı alanda kalmaktadır. Bahse konu yapı adasında 02.07.2008, 16.09.2009 ve 21.10.2009 tarihlerinde imar komisyonunca üç farklı kitle çalışması yapıldığı ve nihai kitle çözümlemesi yapılan 21.10.2009 tarihli düzenlemenin sehven 2012 Dikili Revizyon İmar Planı sürecinde plana işlenmediği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde ise parselin 2012 yılında işlenen kitle çözümü ile yapılaşma şartlarını sağlayamadığının 2018 yılında imar durum belgesi almak için başvuruda bulunulduğunda ortaya çıktığı, bu kapsamda söz konusu parselin mağduriyetinin ortadan kaldırılması için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği öneri dosyası hazırlandığı anlaşıldığından, 185 ada 18 numaralı parselin yapılaşabilmesine imkan tanıyabilmek amacıyla hazırlanan plan değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 28 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 133

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 2 sayılı "İzmir Doğalgaz A.Ş.'nin Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tesisi için Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parselin 600 m2'lik kısmının tahsis talebi" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "Mülkiyeti belediyemize ait İzmir İli, Dikili İlçesi, Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parsel 15.440,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ek krokide belirtildiği şekliyle kamu yararı kapsamında, yaklaşık 600 m2'lik kısmının sadece Taşınabilir CNG ünitelerinin kurulması amacıyla 5 Yıllığına ve/veya İlçeye doğalgaz hizmetinin Orta Basınç Hat (Boru Hattı) ile sağlanıncaya kadar ek krokide belirtildiği şekilde yaklaşık 600 m⊃2; kısmında kamu yararı amacıyla CNG istasyonu için gerekli işlemlerin İzmir Gaz Tarafından yapılmasının uygunluğuna komisyonumuzca  oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Hukuk Komisyonu Kararında özetle; "Kamu yararı ve hizmetin kamu hizmeti niteliği taşıyor olması ve hizmetin halkımıza ivedi olarak ulaştırılması gereği de dikkate alınarak, ilçemiz Salimbey Mahallesi 160 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın yaklaşık 600 m⊃2;’lik alanı içerisinde Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) tesisi kurulması konusunda gerekli ve zorunlu işlemlerin yapılarak taşınabilir CNG tesisinin ilçeye doğalgaz hizmetinin Orta basınç Hat (Boru Hattı) ile sağlanıncaya kadar ve bu süre hiçbir şekilde 5 yılı aşmamak üzere CNG tesisi kurulumunun hukuken herhangi bir sakıncası bulunmadığına ve süre sonunda eski hale getirilmesi için gerekli masraf ve işlemlerin İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmasının uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile Hukuk Komisyonu'nun 28/07/2021 tarih ve 2 sayılı kararlarının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

II.OTURUM:

           Dikili Belediye Meclisi’nin 04/08/2021 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu ve I.Oturuma yetişemeyen Mehmet Akif GÜVELİ’nin II.Oturuma katılım sağladığı görüldü. I.Oturumda görüşülerek II.Oturumda değerlendirmek üzere komisyonlara havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 134

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 04/08/2021 tarih ve 30 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 381 ada 44 parselin 100 m2'lik kısmına Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sistemi kurulumu için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "Tapu Kayıt Bilgisinde bahse konu taşınmazın vasfının Mera olduğu, ayrıca "İL MERA KOMİSYONUNCA TAHSİSE YÖNELİK TESBİT VE TEHDİT ÇALIŞMASI VARDIR.05/04/2004 YEV:1181" ve "2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme. (SN:5273) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.(TEDAŞ) VKN:8790013397" şeklinde 2 adet beyan olduğu görülmektedir.

Bu nedenle, bahse konu Kriptolu Milli DMR Sayısal Telsiz Sisteminin kurulabilmesi ve belirtilen amaç doğrultusunda kamu hizmetinin devamı süresince, alt ölçekli planı olmayıp, 1/25000 Ölçekli İzmir Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planında "Orta Yoğunluklu Konut Alanı" olarak ayrılan söz konusu taşınmazın, Meclis Kararı ekinde belirtilen aplikasyon krokisinde (A, B, C ,D noktaları ile belirtilen) toplam 100,00 m⊃2; yüzölçümlü olarak gösterilen kısmının, bahse konu taşınmazın vasfının "Mera" olduğundan dolayı ilgili kurumlardan olumlu görüş alındıktan sonra çalışmaya başlanması ve Belediyemizin taşınmaza ihtiyaç duyduğu anda tahsisin resen kaldırılabileceği şartıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47.maddesi ile bu kanuna dayandırılarak çıkarılan "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin" ilgili hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddelerine dayanılarak 25 yıllığına tahsisinin uygunluğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" ve "75/d" maddelerine dayanılarak 04/08/2021 tarih ve 30 Sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 135

Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 04/08/2021 tarih ve 4 sayılı "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Dikili Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan "Engelsiz Plaj Oluşturulmasına İlişkin Ortak Hizmet Protokolü" taslağının görüşülerek, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yer alan Belediye Sosyal Tesis yanına oluşturulacak olan engelsiz plaj işine yönelik yapılacak olan protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14/04/2021 tarih ve 05.426 sayılı Meclis Kararı ile ilçemizde engelsiz plaj oluşturulması kararlaştırılmış olup, bu çerçevede engelsiz plaj oluşturulmasına ilişkin Ortak Hizmet Protokolü Taslağı incelenmiş olup, iş bu protokolün incelenmesinde herhangi bir hukuken sakınca olmadığına, protokolün kabulüne ve protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/08/2021 tarih ve 4 sayılı Hukuk Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "38/g" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

   

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

 

 

                 Adil KIRGÖZ                              Doğan İKİZ                                 Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi 

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum