Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.06.2014 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.06.2014 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.06.2014 tarihli HAZİRAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.06.2014 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.
Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Evren EVRENOSOĞLU, Nazire KÖSTEN, Murat DURAK, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Üyelerin tam olduğu görülerek gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine dayanılarak 07.05.2014 ve 10.05.2014 tarihli Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı I. ve II. Birleşim karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi.
Yönetmeliğin 11’inci maddesine dayanılarak Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Akp Meclis üyelerinin 04/06/2014 tarihli ilçemizdeki su sıkıntısı hakkındaki dilekçesi okundu ve Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. 3 Kabul 12 Red oyla talep gündeme alınmadı. Akp Meclis üyelerinin 04/06/2014 tarihli park ismi talebiyle ilgili dilekçesi, Belediye Başkanınca İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesi için oylamaya sunuldu. İsimlendirme Komisyonunca park ismi verilirken değerlendirilmesine Oy Birliği ile karar verildi. Akp Meclis üyelerinin 04/06/2014 tarihli Merkez Mahallesi işyeri ve mülklerin kira sözleşmeleri hakkındaki dilekçesinin ek gündem olması için Başkanlıkça oylamaya sunuldu. 3 Kabul 12 Red oyla talep gündeme alınmadı.
Gençlik Spor Komisyonu Başkanı Murat DURAK’ın 04/06/2014 tarihli “yapay resif projesi ön raporu” okundu. 16.gündem maddesi için Başkanlıkça oylamaya sunuldu. Öneri Oy Birliği ile kabul edildi.
Başkanlıkça, Jeotermal kuyularının Jeotermal A.Ş.’ne devri ek gündem maddesi olarak önerildi. 17.gündem maddesi olmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2014 tarih ve 1522 sayılı Salihler 619 ada 2 parsel hakkındaki raporu okundu. Başkanlıkça ilave gündem maddesi olması için oylamaya sunuldu. 18.gündem maddesi olmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Ruhsat İşleri Biriminin 06/05/2014 tarih ve 204 sayılı “İçkili yer bölgesi ve krokisi belirlenmesi” hakkındaki raporu okundu. Başkanlıkça, ilave gündem maddesi olması için oylamaya sunuldu. 19.gündem maddesi olmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/06/2014 tarih ve 49 sayılı “Dans Festivali” konulu raporu okundu. Başkanlıkça gündem maddesi olması için oylamaya sunuldu. 20.gündem maddesi olmasına Oy Birliği ile karar verildi. 
Başkanlıkça 12/04/2014 tarih 70 sayılı Bütçe konulu Meclis kararında Mezbahanın kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesine geçmesi nedeniyle kararda geçen “Mezbaha” ibaresinin kaldırılmasının ek gündem maddesi olması Başkanlıkça önerildi. Öneri Oy Birliği ile kabul edilerek 21.gündem maddesi yapılmasına karar verildi.  
 
 Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığından Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.          
 
GÜNDEM NO : 1
KARAR NO      : 89
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/05/2014 tarih ve 190 sayılı “Bütçe içi Aktarma” raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu ve ekleri incelendi.
İlgili raporda, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin 36.maddesinde aktarma, bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemeler olduğu, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır denilmektedir.
Bu nedenle kararımız ekinde sunulan cetveldeki Belediyemiz harcama kalemleri arasında 1.düzeyde aktarma yapılması Meclisimizce görüşülmüş olup, Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO     : 90
Gündem gereği Murakebe Kurulu ve Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne 5 Asil ve 5 Yedek Üye seçimine geçildi.
Dikili Kaymakamlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün 06/05/2014 tarih ve 1289 ve 1303 sayılı yazıları okundu, dinlendi. 
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun’un 4.maddesinde, Çiftçi Mallarına üye olarak seçilebilmek için Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip olan ve zirai ürün üretimi yapılan sahada ziraatla meşgul olan yani ziraat odaları tarafından verilmiş çiftçilik belgesi olan adaylar arasından, Ziraat Odaları bulunan yerlerde odaları temsil yetkisi olanların katılımıyla toplanan Belediye Meclisi tarafından gizli oyla seçileceği belirtilmiştir. 
Dikili Ziraat Odası Başkanlığı’ndan gelen 03/06/2014 tarih 139 sayılı yazısında; “Meclis Toplantısına katılacak olan üyelerimiz Başkan Önder ACAR, Başkan Yardımcısı Ali Rıza ABAYLI’dır.” denildiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan gizli oylamada, Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğine; Ali Rıza ABAYLI, M.Önder AKŞENGÜR, Engin ÖZKAN, Adil KIRGÖZ ve Önder ACAR seçilmişlerdir. Yedek Üyeliğe; Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Abdullah EFE, Hüsnü DÜZGÜN ve Habib ATEŞ seçilmişlerdir.
Murakebe Kurulu Asil Üyeliğine; Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Abdullah EFE, Hüsnü DÜZGÜN ve Habib ATEŞ seçilmiştir. Yedek Üyeliğe; Ali Rıza ABAYLI, M.Önder AKŞENGÜR, Engin ÖZKAN, Adil KIRGÖZ ve Önder ACAR seçilmiştir.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO     : 91
Gündem gereği Pazar yerleri ücretlerinin bazı kalemlerinin belirlenmesi ve genel durum değerlendirmesinin yapılmasına geçildi. 
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27/05/2014 tarih 766 sayılı “Pazar yeri tahsisi ve ücretinin belirlenmesi” hakkındaki raporunda; Belediyemiz mücavir alanı içerisinde olan pazaryerlerinin pazarcılara tahsisinin yapılarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15.maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52-53-54-55-56-57 ve 97.maddelerine istinaden tahsis ücretlerinin belirlenmesi ve devir halinde de, devir alandan tahsis ücreti alınarak ücret tarifesine eklenmesi Meclise sunulmuştur. Zabıta Müdürlüğünün 08/05/2014 tarih 141 sayılı “Pazar yerleri devir teslim ücreti” hakkındaki raporunda, 11.03.2014 tarihli ve 5957 sayılı sebze ve meyveler ile yeterli arz ve talep derinliği bulunan diğer malların ticaretinin düzenlenmesi hakkındaki kanuna dayanılarak hazırlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16.maddesinin 5.bendinde belirtildiği üzere birbirini takip eden üç takvim yılı içinde 26.maddeye göre üç kez faaliyetten men cezası uygulanmamış olan tahsis sahipleri birinci fıkra hükmü dışında (1.fıkra tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık yada yaşlılık gibi sorunlu hallerde Belediye Encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredebilir) satış yerlerini 12.maddede belirtilen şartları taşıyan kişilere devir edilebilir denilmektedir. Satış yerlerini kullananlar arasında yapılan devir işlemlerinden, Belediye Meclisinin 20/11/2013 tarih ve 152 sayılı kararında Salı günleri kurulan Pazar yeri (m²) işgaliye ücreti adı altında hesaplanarak devir ücretinin belirlenmesi talep edilmiştir. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO     : 92
Gündem gereği Zabıta personeli aylık matbu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesine geçildi.
Zabıta Müdürlüğünün 09/05/2014 tarih ve 144 sayılı raporu okundu, dinlendi. 
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51.maddesinde “zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir” hükmü mevcuttur. Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2014 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir hükmü dikkate alınarak ücretin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, Zabıta Müdürlüğünün 09/05/2014 tarih ve 144 sayılı raporu oylamaya sunuldu. 27/12/2013 tarih 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bütçe Kanunu’nun aylık maktu fazla çalışma ücret bölümünün ilgili paragrafına istinaden Belediyemizde çalışan zabıta personeline maktuen 508,00.-TL. fazla mesai ücretinin ödenmesine ve 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO     : 93
Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/05/2014 tarih ve 454 sayılı “Ford Ranger çift kabin açık kasa kamyonet bağışı” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
            20/05/2014 tarihli Ermerdan Turizm Emlak İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından Başkanlığımıza verilen dilekçede, şirketlerine ait 35 H 8118 plakalı 2005 model Ford Ranger çift kabin açık kasa kamyoneti Belediyemize bağışlamak istediklerini belirttikleri anlaşılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “38/l” maddesi, şartsız bağışları kabul etme yetkisini Belediye Başkanına vermiş olmasına karşın, aracın noterce devir işlemi yapılmayıp Bütçe Kanunu’na ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu’na giren taşıtların “hibe (yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde Belediye Meclisi kararı gerekmektedir” ibaresini gerekçe göstererek Belediyemize devrinin yapılması için Meclis kararı istendiği anlaşılmıştır.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 35 H 9118 plakalı 2005 model Fors Ranger çift kabin açık kasa kamyonetin Belediyemize bağışının kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 94
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/05/2014 tarih ve 1401 sayılı “Çandarlı Mahallesi 3799 parsel maliklerince talep edilen kamulaştırma istemi” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi. 
Çandarlı Mahallesi Ada mevkiinde bulunan 3799 parsel maliki tarafından 25/12/2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçe ile, ilgili parseli üzerinde Belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan fiilen park ve oyun bahçesi olarak kullanıldığı 
 
ve bu kullanımın yasal olmadığını belirterek kamulaştırma talebinde bulunduğu anlaşılmıştır. (3799 parsel ve bitişiğinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait olan 3800 parsel 3.derece arkeolojik sit alanında kalmakta olup, koruma amaçlı imar planında bir kısmı yol ve bir kısmı yeşil alanda kalmaktadır.)
3799 parsel malikinin talebi üzerine Çandarlı Belediye Meclisinin 05/04/2013 tarih ve 20 sayılı kararı ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g ve 34/b maddelerine dayanılarak da Belediye Encümeninin çalışmaları yaparak gerekli kamulaştırmanın yapılması kararı alınmıştır. 
Çandarlı Belediye Meclisinin ilgili kararı üzerine Çandarlı Belediye Encümenince alınan 10/01/2014 tarih ve 1 sayılı kararı ile 3799 nolu parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e maddelerine dayanılarak takas ve bedel takdiri suretiyle kamulaştırmasına ve kamulaştırma işlemlerinin yapılmasından önce  28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun'un geçici 1.Maddesi 2. fıkrası gereği her türlü imar uygulamalarının katılacak ilçe Belediyesinin onayına bağlı olduğu belirtildiğinden, Dikili Belediye Başkanlığı'na onay için sunularak onay alındıktan sonra işlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Çandarlı Belediye Encümeni'nin 10.01.2014 Tarih ve 1 sayılı kararı gereği Çandarlı Belediyesi tarafından 03.02.2014 Tarih ve 139-216 sayılı yazı ile ilgili dosya Dikili Belediyesine gönderilmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 3799 parselin kamulaştırma talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 95
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/05/2014 tarih ve 1402 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1255 ada 1 parseldeki Belediye hissesinin satışı” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
İlçemiz Çandarlı Mahallesi sınırları içinde bulunan 1255 ada 1 parsel hissedarı Murtaza YÖNDEN tarafından Çandarlı Belediyesine 04.07.2012 tarihli dilekçe ile Belediye hissesini satın almak için başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. 
1255 ada 1 parsel Tapu kayıt bilgisinde görüldüğü üzere 685.50 m² olup 111.39 m²'si Belediyeye ait ve 574.11 m²'si ise Murtaza YÖNDEN'e ait olup parsel üzerinde Belediyeye ait 19 ve Molla AHMET'e ait 7 adet zeytin ağacı vardır.  İlgili 
 
parsel 25İ-Ic onanlı imar planı paftasında ayrık nizam 2 kat TAKS%15 KAKS%30’dur.
Vatandaşın talebi üzerine Çandarlı Belediye Encümeni 10.09.2012 tarih ve 197 sayılı kararı ile 12.000-TL bedel ile Murtaza YÖNDEN'e satılmasına ve kararın uygulamaya konulmadan önce İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarih ve 517-10915 sayılı Kanun Çalışmaları yazısına istinaden Kaymakamlık görüşü alınarak Valilik onayına sunulmasına ve sonrasında kararın uygulanmasına dair karar almıştır.
Çandarlı Belediye Encümeninin ilgili kararına istinaden Dikili Kaymakamlığı tarafından 15.10.2012 Tarih ve 517-1854 sayılı yazı ile satış onayı verilmiş olup aynı zamanda Dikili Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 31.10.2012 Tarih ve 250-1923 sayılı yazısı ile Valilik onaylı Encümen Kararı gönderilmiştir.
10.02.2014 Tarihine kadar ilgili encümen kararı gereği satış işlemi gerçekleşmemiş olup 10.02.2014 Tarih ve 359 kayıt sayılı vatandaşın yeniden satın alma talep dilekçesi mevcut olup talep üzerine tapu kayıt bilgisi istenmiştir.
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 111.39 m²'lik Belediye hissesini Murtaza YÖNDEN tarafından satın alma talebinin İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO      : 96
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 1353 sayılı “ 1/25000 ölçekli öneri Çevre Düzeni Planı” hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Çandarlı Belediye Meclisi tarafından 2015 numaralı taşınmazın 1/25000 ölçekli Çandarlı Çevre Düzeni  imar planı içine dahil edilmesi ile ilgili talep ve öneri planı incelemiş ve 23.03.2001 tarih ve 9 sayılı karar ile 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni imar planı tadilatının uygun olduğu ve Çevre Bakanlığına havalesine karar verildiği anlaşılmıştır.
2015 parseldeki mülkiyet sahibi olan Nazlıhan Kooperatifi tarafından 16.12.2011 tarih ve 3009 kayıt sayılı talepleri ve 12.03.2014 tarih ve 517 kayıt sayılı talep dilekçeleri ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planları hazırlanıp Çandarlı Belediye Meclisince 06.07.2012 tarih ve 46 karar ile onaylanmış fakat İlgili planın uygulaması sırasında   Kadastro Şefliği'nin Çandarlı Belediyesi'ne 31.01.2014 tarih ve 13302803-
 
105 sayılı yazısına istinaden ilgili parselin mülkiyet ölçülerine uygun olmadığı ve resmi yola cephesi olmadığı için  Çandarlı Belediye Meclisi tarafından plan 07.03.2014 tarih ve 8 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Planın iptali sonrası Nazlıhan Kooperatifi tarafından 12.03.2014 tarih ve 517 kayıt sayılı talep dilekçesine istinaden tekrardan yapılan incelemede  ilgili parsel 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı alanı dışında kaldığı görülmekte olup 2015 parselin  çevresinde Ek'te konu bölgede Belediye Mülkiyetleri olup ayrıca Belediye Mülkiyeti üzerinde  işlemekte olan biyolojik atıksu arıtma tesisi de mevcuttur. Aynı zamanda ilgili alanda 4667 parsel , 4986 parsel ve 4987 parsel malikleri tarafından imar planı talepleri mevcuttur.
2015 parsel için kurum görüşleri istemiş ve Karayolları , DSİ ,  Orman Müdürlüğü görüşleri ve İmara esas Jeolojik ve Jeo Teknik raporları ve kurum görüşlerine başvurulmuş akabinde  4667 parsel , 4986 parsel ve 4987 parseller için de kurum görüşleri istenmiş ve işlemleri devam etmektedir.
  Kararımız Ek'inde mevcut olan 1/25000 ölçekli öneri Çevre düzeni planı genişletme alanı içinde 2015 parsel , 4667 parsel , 4986 parsel ve 4987 parsel sahiplerinin imar planı talepleri olup ayrıca Belediye Mülkiyetleri  (4885 parsel arıtma tesisinin bulunduğu alan , 4669 parsel ve 1574 parseller ) bulunmaktadır. 1/25000 ölçekli öneri Çevre düzeni planı ile hem vatandaşların talepleri değerlendirilmiş olacak hem de Belediye mülkiyetleri için plan çalışması yapılmış olacaktır.
1/25000 ölçekli öneri Çevre düzeni planın İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi konusu Meclisimizce görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 97
Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 343 sayılı Cumhuriyet Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Polis Lojmanları karşısındaki parkın isimlendirilmesi hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Cumhuriyet Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi Polis Lojmanları karşısındaki parkın yapım aşaması bitmek üzere olduğundan isimlendirilmesi gerektiği ilgili rapordan anlaşılmıştır. Belediye Başkanınca park isminin “Gezi Parkı” olması için Meclisin oylarına sunuldu.
 
Meclisimizce yapılan oylama sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/n maddesine dayanılarak “GEZİ PARKI” olarak isimlendirilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 98
Gündem gereği Mimari Estetik Komisyonu kurulmasına ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi. 
07/05/2014 tarih ve 82 sayılı Mayıs Meclis 2.Birleşiminde alınan karar gereği, Mimari Estetik Komisyonu kurulması Meclisimizce İmar Komisyonu’na havale edilmiştir. İmar Komisyonu, 15/05/2014 tarih 4 sayılı kararıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden görüş istemiştir. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih 1485 sayılı görüş yazısında; Mimari Estetik Komisyonu kurulması konusunda, ilgili Bakanlıkça çıkarılmış ek genelge-görüş vb. bir yasal düzenleme bulunmadığı belirtilmiştir.
İmar Komisyonunun 29/05/2014 tarih ve 8 sayılı kararında; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen görüş yazısı dikkate alınarak, “Mimari Estetik Komisyonu kurulmasına yönelik olarak planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 10.maddesinin uygulanmasını düzenleyici Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılmış genelge-görüş vb. bir yasal düzenleme bulunmadığından, Mimari Estetik Komisyonu kurulması Komisyonumuzda uygun görülmemiştir.” denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonunun 29/05/2014 tarih ve 8 sayılı kararı dikkate alınarak Mimari Estetik Komisyonu kurulması 14 Red, 2 Kabul (M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN) oyla uygun görülmemiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 99
Gündem gereği, İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parsel kat artırım talebine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.
07/05/2014 tarih ve 81 sayılı Meclis kararı ile İsmetpaşa Mahallesi 98 ada 10 parseldeki 3 kat olan alanın 4 kata çıkarılması talebinin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir. İmar Komisyonu 15/05/2014 tarih ve 7 sayılı kararında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih ve 1485 sayılı görüş yazısında, 
 
“Belediyemiz Meclisinin 04/08/2010 tarih ve 71 sayılı kararında özetle, kat artırımının yürürlükte bulunan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine aykırılığı ve yoğunluk artırıcı özelliği sebebiyle bu yöndeki taleplerin reddine karar verilmiştir.  10/06/2013 tarih 99 sayılı ve 05/02/2014 tarih 19 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile Dikili kent merkezinde “… halihazır harita ve imar planı revizyonu yapılıncaya kadar bitişik-kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların durdurulmasına” karar vermiştir.” denilmektedir. 
İmar Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen görüş yazısı doğrultusunda alınan 29/05/2014 tarih ve 11 sayılı kararında; Belediyemiz Meclisinin 04/08/2010 tarih 71 sayılı kararı, 10/06/2013 tarih ve 99 sayılı kararı, 05/02/2014 tarih 19 sayılı kararları kapsamında konu incelenmiş ve halihazır harita ve imar planı revizyonu yapımı aşamasında bu tür taleplerin değerlendirilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir. 
Meclisimizce de yapılan görüşmeler sonucunda, İmar Komisyonunca talep uygun bulunmadığından, talebin reddine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO      : 100
Gündem gereği Trafo yerlerine ilişkin İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.
07/05/2014 tarih ve 83 sayılı Meclis kararıyla, İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 8-9-99,101 Sokaklar ve İsmetpaşa Mahallesi 52,46,52/1,3,48 sokaklardaki yoğun yapılaşma sonrasında ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için TR3 ve TR6 trafo istasyonlarının yetersiz kaldığı ve karar ekindeki pafta örneğinde işaretli yeşil alan üzerinde 4,60 x 7,50 metre ebadında beton köşk tipi trafo yapımına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmış olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.
İmar Komisyonu 29/05/2014 tarih ve 1485 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısını dikkate alarak, 29/05/2014 tarih 10 sayılı kararında; imar planı değişikliği yapılarak trafo parseli haline dönüştürülüp tahsis, satış yada kiralama yöntemiyle ilgili firmaya devrinin yapılmasına dair karar alınmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonu kararı Oy Birliği ile kabul edilmiştir. 
 
 
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 101
Gündem gereği İsmetpaşa Mahallesi 2047 ada 12 parselin satışı hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.
07/05/2014 tarih ve 84 sayılı Meclis kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 95/2 Sokak 2047 ada 12 parselde bulunan tamamı 360 m² arsayı, Serkan BİNGÜL isimli kişinin satın alma talebi olduğu anlaşılmış olup, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir. 
İmar Komisyonu 15/05/2014 tarih 5 sayılı kararında, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine karar vermiştir. 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/05/2014 tarih 1485 sayılı yazılarında, 360 m² yüzölçüme sahip bulunan İsmetpaşa Mahallesi 2047 ada 12 parsel onaylı imar planında ayrık nizam 2 kat imarlı konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
İmar Komisyonu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen görüş yazısı doğrultusunda söz konusu parselin satışının şuan için uygun olmadığına, ancak hisseli parseller dışında Belediyemiz parsellerinin imar uygulaması olup olmadığının incelenerek optimum getirisinin araştırılarak değişik alternatiflerde kullanılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, İmar Komisyonu kararı uygun bulunarak kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 102 
Gündem gereği Ulusal Bankalardan kredi kullanımı için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/05/2014 tarih ve 203 sayılı yazısı okundu, dinlendi. 
İlgili rapordan, 2014 yılı Genel Mizanı incelendiğinde Belediyemiz finansman yapısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşullara uygun olduğundan 120 ay vadeye kadar Ulusal Bankalardan kredi kullanılarak borçlanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve temlik verilmesi hususunda Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesi gereği Meclise sunulduğu anlaşılmıştır. 
 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 120 ay vadeye kadar Ulusal Bankalardan kredi kullanılarak borçlanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve temlik verilmesi hususunda Belediye Başkanımız Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesi gereğince Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 103
Gündem gereği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi gereği Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin belirlenerek ücretlerinin tespit edilmesine geçildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih 1446 sayılı yazısı ve 29/05/2014 tarihli Belediye Başkanının Meclise havaleli yazısı okundu, dinlendi.
28489 sayılı 06.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6360 sayılı Kanun ile, eski Çandarlı Belediyesi ve Mücavir alanları ile Özel İdare Müdürlüğü yetki sahasındaki tüm Dikili Köyleri belediyemiz sorumluluk sahasına dahil edilmiş olup hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 4 adet 7.Derece Tekniker kadrosunda, 1 adet 7.derece Mimar kadrosunda, 3 adet 7.derece Mühendis kadrosunda, 1 adet 7.derece Şehir Plancısı kadrosuna, 2 adet 7.derece Veteriner Hekim kadrosunda personel çalıştırılması Başkanlıkça Meclise sunulmuştur. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine dayanılarak Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak 4 adet Tekniker (7.derece), 1 adet Mimar (7.derece), 3 adet Mühendis (7.derece), 1 adet Şehir Plancısı (7.derece), 2 adet Veteriner Hekim (7.derece) çalıştırılmasına ve,
07/01/2014 tarih 133 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 4 sıra nolu Genelgesine dayanılarak genelge ekindeki (1) sayılı Cetvele göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak personel net ücretlerinin;
- Mimar : 2.500.-TL. (İkibinbeşyüzTL.)
- Mühendis : 2.500.-TL. (İkibinbeşyüzTL.)
- Veteriner Hekim : 2.500.-TL. (İkibinbeşyüzTL.)
- Şehir Plancısı : 2.500.-TL. (İkibinbeşyüzTL.)
 
- Tekniker : 2.000.-TL. (İkibinTL.) olarak belirlenmesine ve artı ek ödemelerin yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 104
Gündem gereği Yapay Resif Projesi ön raporunun görüşülmesine geçildi. Gençlik Spor Komisyon Başkanlığının 04/06/2014 tarihli talebi okundu, dinlendi.
Spor ve Gençlik Komisyonunun 03/06/2014 tarih ve 2 sayılı kararında, Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında 03/06/2014 tarihinde yapılan toplantıda yapay resif ile ilgili ön rapor hazırlandığı ve Meclise sunulması kararı alındığı anlaşılmıştır. 
Yapay Resif Projesi Meclisimizce incelenmiş olup, Çevre Sağlık Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilmesine ve Çevre Sağlık Komisyonu, İmar Komisyonu ve Spor ve Gençlik komisyonunun çalışmalara başlamasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 105
Gündem gereği Kaynarca Mevkiindeki 4 adet kuyu işletme ruhsatının ve 2 adet trafonun Belediye Başkanlığımızdan Jeotermal A.Ş.’ne devir kararının alınarak, imza yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi hakkındaki 04/06/2014 tarihli Başkanlık raporu okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “15/e” maddesine dayanılarak Kaynarca Mevkiinde 2039 – 2040 – 2041 – 2042 ruhsat numaralı kuyuların ve 2 adet trafonun Belediye Başkanlığımızdan Jeotermal A.Ş.’ne devrinin yapılmasına ve imza yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 106
Gündem gereği Salihler 619 ada 2 parselde bulunan arsa üzerinde yapılmak istenen otel projesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/06/2014 tarih ve 1522 sayılı raporu ve ekleri okundu, incelendi. 
 
 
 
Embal Petrol Tur.İnş.Gıda San.Tic.Ltd.Şti. tarafından 01/06/2012 tarihinde verilen dilekçede; Salihler Köyü J17 c 07 b4d pafta 619 ada 2 parselde bulunan arsa üzerinde yapılmak istenen otel projesi için 25/07/2011 tarih 192 sayı ile Dikili Belediyesinden alınan imar durumuna göre, taraflarınca hazırlanmış olan proje ile 25-10-2011 tarihli 215/4 nolu inşaat ruhsatı alındığı, 2-Adı geçen parselde yapılmak istenen otel projesi için 17-01-2012 tarihli 13398 sayılı turizm yatırım belgesi alındığı, 3-Yatırım belgesinde istenen kapasite; 91 oda, 8 suit, 1 Bedensel Engelli Odası, Toplam 200 Yatak Kapasitesi, Türk Hamamı, Sauna, 200 Kişilik 1. Sınıf Lokanta, 2 adet Satış Ünitesi, 50 Kişilik Çok Amaçlı Salon vb. Mekânlardan oluşan tesis. 4- Mevcut projenin, yatırım belgesinde istenen kriterlere uyumlu hale getirilmesi için emsalin 0,8 ve bina yüksekliğinin 19.50 m olması gerekliliği olduğu, 5-Mevcut mimari projenin tadilatının hazırlanması ve uygulanmasında, yatay ve düşey sirkülasyon alanları ve boyutları, temel tasarım kriterleri bağlamında herhangi bir sorunlu ve zorlayıcı mahal bulunmadığı, 6-Emsalin yatırım belgesine uygun hale getirilmesiyle birlikte şehrimizin turizm ihtiyaçlarının giderilmesi açısından var olan bir boşluğun da karşılanması söz konusu olduğundan, emsal değişikliğine gidilmesi OLUMLU olarak değerlendirilmektedir.” denilmiş  ve kat artırım talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
            Talebin Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesi sonucu alınan 10/12/2012 tarih ve 110 sayılı kararda “ İmar komisyonu görüşü doğrultusunca 05/05/2010 gün ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Turizm Tesis Alanlarında Yapılacak Turizm Tesislerinde; Turizm tesislerinin niteliklerine ve belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlarda yapılacak turizm yapıları sonradan bir başka amaç için kullanılamazlar. Bu husus tapunun beyanlar hanesine şerh edilir. Otellerde E=0.90 Hmax = 5 kat (19.50m) , diğer turistik tesis ve tatil köylerinde E=0,30 Hmax =2 kat (7,50m) olacaktır. Turizm tesislerinin bodrum kat veya katlarında yatak üniteleri haricinde bar- gece kulübü- satış üniteleri- restoran- toplantı salonu- kür merkezi (sauna-Türk hamamı-yüzme havuzu- pasaj ve spor üniteleri, tedavi üniteleri, mutfak ve depoları, teknik donanım salonları, otopark, sığınak ve bu gibi tesisin hizmet verecek hizmet ünitelerinin kullanım alanları inşaat emsaline dahil edilmeyecektir. Termal ve Kaplıca Turizmini de kapsıyorsa inşaat emsali % 20 artırılacaktır.” kararı alınmıştır.  Salihler 619 ada 2 parselde Turizm Bakanlığı’ndan  yatırım belgesi alınması ve  “otel” yapılması kaydıyla yapılaşma koşullarının 05/05/2010 gün ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtildiği şekilde uygulanmasının uygunluğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir” denilmektedir.    
 
 
 
Ancak konunun daha detaylı görüşülmesi amacıyla konunun İmar Komisyonuna havale edilerek bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine” karar verilmiştir.
         Kayıkçıoğulları Ltd.Şti.’nin 06/05/2014 tarihli dilekçesinde ise “ İlçemiz Salihler Köyü J17 c 07 b4d pafta 619 ada 2 parseldeki arsa üzerinde bulunmakta olan turizm amaçlı inşaatımıza ilişkin emsalin artırılması için gereğini arz ederiz. “ denilmektedir.
           05/05/2010 gün ve 56 sayılı Belediye Meclis Kararı ile “Turizm Tesis Alanlarında Yapılacak Turizm Tesislerinde; Turizm tesislerinin niteliklerine ve belgelendirilmesine ilişkin yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. Bu alanlarda yapılacak turizm yapıları sonradan bir başka amaç için kullanılamazlar. Bu husus tapunun beyanlar hanesine şerh edilir. Otellerde E=0.90 Hmax = 5 kat (19.50m) , diğer turistik tesis ve tatil köylerinde E=0,30 Hmax =2 kat (7,50m) olacaktır.  Turizm tesislerinin bodrum kat veya katlarında yatak üniteleri haricinde bar- gece kulübü- satış üniteleri- restoran- toplantı salonu- kür merkezi (sauna-Türk hamamı-yüzme havuzu- pasaj ve spor üniteleri, tedavi üniteleri, mutfak ve depoları, teknik donanım salonları, otopark, sığınak ve bu gibi tesisin hizmet verecek hizmet ünitelerinin kullanım alanları inşaat emsaline dahil edilmeyecektir. Termal ve Kaplıca Turizmini de kapsıyorsa inşaat emsali % 20 artırılacaktır.” kararı alınmıştır. 
 İlçemiz Salihler 619 ada 2 parselde bulunan arsa üzerinde yapılmak istenen  2 katlı “motel” projesi için 25-10-2011 tarih 215/42 ruhsat nolu inşaat ruhsatı ve 04/01/2012 tarihinde subasman vizesi alınmıştır. Söz konusu adada 05/01/2011 gün ve 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı mevzii imar planında yapılaşma koşulu ; E=0,40  hmax=7.00 m. (2 kat) olarak tanımlanmıştır.
Salihler 619 ada 2 parselde yapılacak otel için emsal artış talebinin Meclisimizce görüşülmesi gerektiği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporundan anlaşılmış olup, Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO     : 107
Gündem gereği “İçkili yer bölgesi ve krokisi belirlenmesi” hakkındaki Ruhsat İşleri Servisinin 06/05/2014 tarih ve 204 sayılı raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
İlçemiz 6360 sayılı kanun gereğince İlçemiz Çandarlı bölgesi , İlçe Özel İdare Bölgesinde olan köylerimizin Belediyemize bağlanması ile mücavir alanımız 
 
genişlediğinden içkili yerler bölgesini gösterir içkili yerler krokisinin belirlenmesi ile ilgili;
İçkili yer bölgesinin tespiti 
Madde 29- İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz denilmektedir.
İçkili yer bölgesi olarak tespit edilemeyecek yerler 
Madde 30- İçkili yer bölgesi; 
a) Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar; sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri; patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında,
b) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine ikiyüz metreden yakın mesafe içinde, 
c) Otogar ve otobüs terminallerinde, 
d) Resmî ve özel okul binaları, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına yüz metreden yakın mesafe içinde, tespit edilemez.
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamına girmeyen eğitim-öğretim kurum ve tesisleri ile öğrenci yurtları ve (a) bendinde belirtilen yerler için mahallî şartlar dikkate alınarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından belirli bir mesafe, tayin ve tespit edilir.
11 Haziran 2013 tarih ve 28674 sayılı kanun da belirtilen 6. maddeye göre ,Meskun mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere,otoyollardaki ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez.Öğrenci yurtları,sağlık hizmeti verilen yerler,spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları,her türlü eğitim ve öğretim kurumları,kahvehane,kıraathane,pastane,bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamaz, denilmektedir.
Karar ve krokinin hazırlanması 
Madde 31- Tespit edilen içkili yer bölgesi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından karar şeklinde tutanağa geçirilir ve karara adres bilgilerinin bulunduğu tasdiklenmiş ölçekli kroki eklenir denilmekte olduğu anlaşılmıştır. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 20
KARAR NO     : 108
Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03/06/2014 tarih ve 49 sayılı Dans Festivali konulu raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
Uzman THO Dansları Antrenörü Mehtap KAZAN Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu 29/05/2014 tarihli dilekçesi ile 09-24 Temmuz 2014 tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen “Dans Festivalinde” ilçemizi temsil etmek üzere gidecek olan belediyemiz Türk Halk Dansları Topluluğunda görevli olan dansçılarına harcırah talep etmeksizin yalnızca Hizmet Pasaportu talep onaylarının verilmesini talep ettiği görülmüştür.
Konuyla ilişkin olarak yapılan incelemede;
Mediteranıan Organizasyon firması tarafından yapılmış resmi davet yazısının bulunduğu, 5862 sayılı Pasaport Kanununun 14.maddesinin (B) bendinde “Bu kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere Hükümetçe hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.” denilmektedir.
Belediye dans topluluğunda görevli dansçıların harcırah ödenmeksizin hususi damgalı pasaport alabilmeleri için görevlendirildiklerine dair Meclis kararı alınması gerektiği anlaşıldığından,  Meclisimizce yapılan görüşmelerde 09-24 Temmuz 2014 tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen “Dans Festivaline” belediyemiz Türk Halk Dansları Topluluğunun katılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 21
KARAR NO     : 109
Gündem gereği 12/04/2014 tarih 70 sayılı Bütçe konulu Meclis kararında Mezbahanın kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesine geçmesi nedeniyle kararda geçen “Mezbaha” ibaresinin kaldırılması konusunun görüşülmesine geçildi.
12/04/2014 tarih ve 70 sayılı Meclis kararında; “Belediyemiz birimlerinden Araç Makine İkmal Atölyesi, Mezbaha yıl sonuna kadar devam ettirilmesine, İtfaiye Amirliğine ait 2014 yılı bütçe kalemlerinin 30.03.2014 tarihi itibari ile kalan bakiyelerinin Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.” denilmektedir. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, mezbahanın kullanım hakkının Büyükşehir Belediyesine geçtiğinden ilgili karardan Mezbaha ibaresinin çıkarılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
 
 
 
 
  Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
  Belediye Başkanı              Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum