Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

04.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.03.2022 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi 
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.03.2022 tarihinde Cuma günü saat 10:30’da Belediye Başkanlık Makamında toplandı.  
Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. 
Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Semih YALIN, Latif YABAŞ, ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılım sağlamadıkları görüldü. Gündemin III.maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince Mart Ayı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonlara havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.  
GÜNDEM NO : 1 
KARAR NO    : 39
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 26 sayılı "Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "Ülkemizdeki piyasa şartları sebebiyle ön görülemeyen fiyat artışlarının ve enflasyon oranının yüksek olmasından dolayı 2022 yılı ücret tarifesinin ekli listelerde görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine ve 09.05.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 39.maddesi, 30.07.1966 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18.maddesi, 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5.maddesi kapsamında, 15.05.1959 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13.maddesi kapsamında ve 21.07.1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 25.02.1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararlarının, belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygulanmasının akabinde söz konusu kanunlarda belirtildiği üzere yıkım işlerinin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğinden dolayı yıkıma konu yapının maliklerine yansıtılacak yıkım bedelinin hesaplanması hususunda baz alınacak rayiç bedellerin Bakanlıklar, İdareler, Kamu Kurum ve Kuruluşların yıllık olarak analiz ederek belirlemiş oldukları Birim Fiyat Listeleri üzerinden hesaplanarak yıkım bedeli olarak tahsil ettirilmesine komisyonumuzca Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 26 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvellerinin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO    : 40
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 27 sayılı "Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "08.10.2021 tarih ve 161 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 2022 yılı ücret tarifesi belirlenmiş olup, Atm Yeri Tahsis Ücreti ile Gece Pazarı Yer Tahsis Ücretlerinde, ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte enflasyon oranının yüksek çıkması sebebi ile ilgili ücretlerde değişikliğe gidilmesi zorunluluk haline geldiğinden, ilgili ücretlerin tabloda görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık komisyonumuzca mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 27 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvelinin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO    : 41
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 28 sayılı "Zabıta Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 
İlgili komisyon kararında özetle; "2022 mali yılı bütçesinin kaynaklarından olan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Ücrete Tabi İşler” başlıklı 97.maddesinde “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” şeklinde düzenlendiği görülerek, enflasyon ve gider artışları nedeniyle Zabıta Müdürlüğünce ifa edilen hizmetlere karşılık olarak alınacak ücretleri içeren “2022 Yılı İşyeri Ruhsat Ücret Tarifesi Listesi”, yeni eklenen kalemlerle birlikte ekli cetvelde görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 28 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvelinin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO    : 42
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 29 sayılı "Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "2021 yılı enflasyon oranlarının yüksek olmasına bağlı olarak artan maliyetlerin karşılanabilmesi için, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait 2022 mali yılı ücret tarifesinin revize edilmesinin hasıl olduğu belirtildiğinden, cetvelde görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 29 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO     : 43
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 30 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasının 1.bendinde fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arasındaki aktarmaların meclis kararı ile yapılabileceği belirtildiği, 02.02.2022 tarih ve 12 sayılı meclis kararı doğrultusunda 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kadrosuna çevrildiği, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik İşleri Biriminin 46.35.14.35.0530 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlanmasından birimin sözleşmeli personel giderleri, sözleşmeli personel sosyal güvenlik giderleri, canlı hayvan alım bakım, diğer giderleri ve yem alımları bütçelerinin aktarılmasına, kapatılan 46.35.14.04.0139 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün veterinerlik ve 696 KHK personeli ile ilgili bütçe kalemleri dışında kalan diğer bütçe kalemlerinin 46.35.14.39.0610 kurumsal ve fonksiyonel kodlu Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlandığından Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan ve karar ekindeki cetvelde gösterilen ödeneklerin bütçe içi aktarma yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 30 sayılı kararının ve karar ekindeki cetvelin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oylarına karşılık mevcudun  Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO     : 44
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 31 sayılı "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "Ülkemizdeki piyasa şartları sebebiyle ön görülemeyen piyasa fiyat artışları ve enflasyon oranının yüksek olması ve akaryakıt ürünlerine sürekli yapılan zamlar dikkate alınarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinin güncellenmesi gerektiği belirtildiğinden, ilgili ücretlerin ekli cetvelde görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 31 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvelinin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 45
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 32 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında özetle; "Yüksek enflasyon rakamlarından dolayı artan maliyetlerin karşılanabilmesi için, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2022 yılı ücret tarifesinde artırım yapılmak ve bazı ek kalemler eklenmek suretiyle revize edilmesinin talep edildiği görüldüğünden, ilgili ücretlerin ekli cetvelde görüldüğü şekliye belirlenerek güncellenmesine Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 32 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvelinin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO    : 46
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 33 sayılı "Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.  
  İlgili komisyon kararında özetle; "2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği, 2022 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ifa edilecek hizmetlere karşılık belirlenen 2022 yılı ücret tarifesinin, ekonomik şartların olağan dışı değişmesinden dolayı revize edilmesi gerektiği belirtildiğinden, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesi dikkate alınarak ekli cetvelde görüldüğü şekliyle belirlenerek güncellenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 33 sayılı kararının ve ekli ücret tarife cetvelinin, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO    : 47
Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 34 sayılı "2005 model 16 SFD 84 plakalı BMC marka otobüsün Tunceli Hozat Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak hibe edilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.
İlgili komisyon kararında; "Fen İşleri Müdürlüğü yazısından, Tunceli Hozat Belediye Başkanlığı’nın kamusal hizmetlerinde kullanmak üzere bir adet otobüs araca ihtiyacının olduğu bildirildiği görüldüğünden, Belediye Meclisimizin 03/07/2019 tarih ve 91 sayılı kararı ile satış kararı alınıp satılamayan 2005 Model 16 SFD 84 plakalı BMC marka otobüsün 18/01/2007 tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği’nin Beşinci Bölümüne dayanılarak Tunceli Hozat Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak hibe edilmesinin uygun olduğuna Nihat ÇİFTÇİ’nin Red Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 34 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 48
Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 3 sayılı "İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak No:1 adresinde bulunan çok amaçlı spor sahasının isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
İlgili komisyon kararında özetle; "İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak No:1 adresinde bulunan çok amaçlı spor sahasının “T.C. Dikili Belediyesi Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisi” olarak isimlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak İsimlendirme Komisyonu'nun 03/03/2022 tarih ve 3 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.
 
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum